Fåglar i Ulricehamns kommun 2003

Ulricehamns Fågelgrupp (UFG), gm Jan Andersson

 

Följande dokumentation av fågelobservationer i kommunen är den åttonde i raden sedan pågående serie av fågelrapporter påbörjades 1987. De föregående rapporterna avhandlar åren 1987-89, 90-92, 93-95, 96-99, 2000, 01 samt 02. Äldre rapporter finns från 1968-73, inklusive en artförteckning huvudsakligen baserad på 1960-talet men där även äldre uppgifter ingår. Dessa rapporter är idag värdefulla jämförelsedokument.

 

Inriktningen är i år densamma som tidigare, dvs tyngdpunkten ligger på ovanligare arter, häckningsuppgifter, förekomster under udda tid, större antal etc. En viss uppdelning med underrubriker har gjorts (häckning, årstid, större antal etc). Utöver sedvanlig redovisning av observationer i listform kommenteras årets förekomst hos flertalet arter. En ny art och en ny ras påträffades under det gångna året.

 

Efter huvudrapporten finns några äldre tillägg, resultatet av "Vårens första" från vår hemsida, dvs ankomstdag för de flesta förekommande flyttfåglarna i kommunen, den nya rapportmallen  fr o m 2004 (med bl a förändrad artföljd) samt  en förteckning över samtliga påträffade fågelarter i Ulricehamns kommun t.o.m. 2003. Årets rapport följer Sveriges Ornitologiska Förenings (SOF) officiella lista t.o.m. 2003.

 

Observationerna är huvudsakligen hämtade från Fågelgruppens hemsidas Gästbok, "Vårens första", Svalan (nationell rapportbank), dit över 3.000 kommunobservationer har rapporterats, obsböcker vid våra fågellokaler samt genom personliga rapporter. Rapportunderlaget detta år är större än någonsin.

 

Anteckna fortlöpande dina fågelobservationer 2004 och rapportera till UFG! Rapportera gärna via vår hemsida www.birder.se/ufg.htm eller Svalan, Sveriges stora rapportbank, http://svalan.environ.se/rappsyst/index.htm. Kontaktadresser och anvisningar för rapportering finns i rapportmallen. Målet är att en fågelrapport årligen ska kunna presenteras på detta sätt. Äldre tillägg mottages också.

 

Distribution av denna fågelrapport sker kostnadsfritt via e-post eller via Fågelgruppens hemsida. Utskrift till självkostnadspris erbjuds också.

 

Fågelgruppen träffas  f.n. var fjärde torsdag under vinterhalvåret inomhus och varannan torsdag från senvår till förhöst för exkursioner i våra hemmamarker. Emellanåt gör vi också lite längre utflykter. Vi huserar i Studiefrämjandets lokal på Kullgrensgatan 4.

Välkommen du också!

 

På Fågelgruppens hemsida kan du hitta mer information om oss, hitta beskrivningar över kommunens fågellokaler, äldre fågelrapporter, rapportera och ta del av aktuella observationer,  info, kallelser till fågelmöten mm. För tredje året finns även en rapportsida för vårfåglarnas ankomst. På sidan finns också ett rikhaltigt och växande fotogalleri mm. Besök sidan regelbundet!

 

Ett särskilt tack till vår webmaster Ingemar Larsson, som, utöver allt löpande arbete med hemsidan, även har sammanställt alla de fågelobservationer som har inrapporterats till vår hemsida samt korrekturläst denna fågelrapport.


 

Fågelrapport för Ulricehamns kommun år 2003

 

Beteckningar efter artnamnet anger rapportstatus enligt rapportmallen för 2003

H = häckning, V = vinter, S = sommar, A = alla observationer.

Med "perioden" i de kursiva kommentarerna avses tiden fr o m 1987, då denna serie av fågelrapporter inleddes, t o m 2002 (16 år).

UFG= Ulricehamns Fågelgrupp (exkursion)

 

 

Smålom  H

2 ex Björnsjön, Komosse 19.4  och 2 ex Björnsjöområdet, Komosse 19.5 (Peter Wredin)

Ovanstående är de enda observationerna inom häckningsområde. Utöver en mängd rapporter från Åsunden (max 11 ex 28.6) finns även några observationer från Yttre Åsunden, Sämsjön samt 1 ex mot SV Mellvik, Varnum 22.4 (Claes-Göran Ahlgren).

Med tanke på att flera par regelbundet besöker Åsunden för fiske och social aktivitet, så borde det ha häckat flera par på Komosse (och kanske något par på Äramossen?).

 

Storlom  H

Häckning

1 par med 1 unge Rånnavägssjön 23.6 (Bernt Bonander)

1 par med stor unge Bredsjön (Lennart Carlsson gm Göran Karlsson)

Övriga obs

Observationer under häckningstid också i Yttre Åsunden, Tolken, Trehörningen, Vinsarpssjön, Lönern, Mogden och Nordsjön, men ingen konfirmerad häckning.

Magert, magert! Under perioden har häckning konstaterats i Bystadsjön, Rånnavägssjön, Trehörningen, Nordsjön, Strängseredssjön, Brängen, Lönern, Tolken, Röstesjön, Bredsjön, Grosken och misstanke om häckning i Yttre Åsunden och Lillö sjö. Storlomkontrollanter efterlyses!

 

Smådopping  A

Häckning

Ett par häckade i Gällstad avloppsreningsdammar. Bo med ägg sågs första gången 17.5 och en första kull resulterande i 4 ungar sågs 7 o. 9.6. En andra kull med 1 unge tillsammans med den äldre syskonkullen sågs 2.7 och den sista observationen (3 juv) gjordes 17.9  (Jan Andersson, Peter Wredin, Ingemar Larsson, Jan Larsson, Jörgen Larsson, Kerstin Larsson, Börje Kollmats, Lars E Andersson)

Övriga obs

1 ex sydmaden, Humla 18-19.10 (Fredrik Andersson)

Den enda tidigare kända häckningen är från ett viltvatten i Grovare 1996. Misstanke om möjlig häckning i Gällstad har länge funnits, då arten sågs under häckningstid -96 och i september -97.       

 

Skäggdopping  V

Vinter

4 ex Lönern 2.12 (Ingemar Larsson)

5 ex Långegrund 2.12 (Bernt Ringström, Leif Henriksson)

1 ex Mogden 5.12 (Göran Karlsson)

1 ex Långegrund 5.12 (Kaj Krutfelt)

14 ex Yttre Åsunden, Sjöred 6.12 (Jan Andersson)

Max 20 ex (14.12) Marbäck-Skottek, Åsunden under december med sista obsen 1 ex den 31.12 (Ingemar Larsson, Birgitta Brissman, Jan Andersson, Jan Larsson)

Som brukligt numera dröjer skäggdoppingarna kvar så länge som det finns öppet vatten.

 

Svarthakedopping  A

Som mest 3 par i Flatasjön-Flogen, men ingen häckning konstaterad. Första obsen gjordes 4.4 och den sista 11.8 (Börje Kollmats, Jan Andersson, Ingemar Larsson, Kerstin Larsson, Jan Larsson, Andreas Abrahamsson, Göran Karlsson, Bernt Ringström, Märta Brissman, Birgitta Brissman, Fredrik Andersson, Peter Wredin, Nina Hansson, UFG)

2 ex Vinsarpssjön 13.4 (Lars Olsson)

2 ex Mogden 15.4 (Göran Karlsson)

1 ex Ruggeboviken 19.4 (Filip Beckman)

1 ex Mogden, Hökerum 22.4 (Claes-Göran Ahlgren, Hans Ahrne)

1 ex spel. Kråkdammen, Kölingared 26.4 (Jan Mogol) och 1 ex sågs 9 o. 26.6 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

Stationära svarthakar på de två traditionella häcklokalerna, dock utan synlig reproduktiv framgång. Som vanligt enstaka ströfynd därutöver, men någon nyetablering synes inte vara i sikte.

 

Storskarv  A 

Sammanfattning av observationerna vid Yttre Åsunden-Fästeredssund-Åsunden, där ett stort antal observationer föreligger, samt övriga fynd. Ryktesvis har fler observationer gjorts i Tolken och Mogden än vad som redovisas nedan.

 

Yttre Åsunden-Fästeredssund-Åsunden

Rapporter från 113 obstillfällen. Årets första observation gjordes 15.3 (Marbäck) och den sista 31.12 (Bokskogen). En del är genomsträckare, men de flesta tycks vara "stationära" och röra sig mellan sjöarna (inkl söder om kommungränsen i Yttre Åsunden) vid fisketurer och övernattingar på stenarna i Ruggeboviken. Ganska få noteringar under juni-juli, men det kan bero på lägre ornitologisk aktivitet. Ingen häckning är konstaterad (ej heller i Tranemo kommun). Ca 25 ex med spelbeteende på Trollö 11.4 tycks ändå inte ha resulterat i någon häckning.

Större antal under våren var 43 ex vid Ruggeboviken 11 o. 21.4, 51 ex 24.4 samt 52 ex på samma plats 2.5. Höstens större noteringar var 61 ex Ruggeboviken 4.10, 76 ex 5.10 och 81 ex 25.10 samt  i Yttre Åsunden 65 ex 25.10 (kan vara en del av de 81 i Ruggeboviken) och 55 ex 8.11. Därutöver en flock om ca 70 ex mot SV Villastaden 1.8. (Många observatörer).

 

Övriga observationer

1 ex Vinsarpssjön 6.4 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

Max 5 ex Mogden 4-21.4 (Göran Karlsson, Ingemar Larsson, Kerstin Larsson, Jan Andersson)

2 ex mot NO Komosse 11.5 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

5 ex Tolken 8.6 (Fredrik Andersson)

1 ex Mogden 26.6 (Bo Ekstrand)

2 ex Bystadsjön 29.8 (Bernt Bonander)

1 ex Ågården, Varnum 31.8 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex, död, Viskan, Gärdsjön 31.8 (Bo Ekstrand)

2 ex Ätran, Blidsberg 7.9 (Jan Andersson)

2 ex Ätran, Dalum 13.9 (Jan Andersson, Börje Ignell)

4 ex Blidsberg 13.9 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

3 ex Dalum 15.9 (Ingemar Larsson)

1 ex mot SV Varnum-Nitta 20.9 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex sydmaden, Humla 19.10 (Fredrik Andersson)

Antalet observationer fortsätter ännu att öka år från år. Detta trots att antalet lyckade häckningar är få (Tranemo kommun inklusive). Det allra första fyndet i kommunen gjordes 1966. Se även sammanfattning i rapporten 2000.

 

Gråhäger  H, V

Vinter

1 ex Mellsjön, Varnum 1.1 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex Långegrund 2.12 (Bernt Ringström)

2 ex Marbäck 7.12 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 ex Fästeredssund 14.12 (Jan Andersson)

5 ex Fästeredssund 20.12 (Jan Andersson)

1 ex Marbäck 22.12 (Henrik Gustafsson)

1 ex Marbäck 26.12 (Henrik Gustafsson)

2 ex Fästeredssund 26.12 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 ex Haganäs, Yttre Åsunden 26.12 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 ex Mogden 27.12 (Bo Ekstrand)

2 ex Marbäck 28.12 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

2 ex Fästeredssund 31.12 (Jan Andersson)

1 ex Ruggeboviken 31.12 (Jan Andersson)

Är hägern utgången som häckfågel i kommunen nu, eller saknas bara kännedom om läget i Bystadsjön? Låt oss hoppas att år 2004 blir bättre dokumenterat, då hägern är utlyst som riksinventeringsart.

En mild höst resulterade i ovanligt många "kvardröjare".

 

Knölsvan  H

Häckning

Ett par påbörjade häckning vid Ätran, Dalum, men honan flög ihjäl sig mot en kraftledning, medan hanen fortsatte att hävda revir långt fram på sommaren (Börje Ignell)

1 häckning norra delen av Tolken (Göran Karlsson)

1 par på bo Ruggeboviken 2.5 (Martin o. Sune Broman) och 4 ungar noterades 29.6 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

2 halvstora ungar Fästeredssund (häckningsplats okänd) 3.8 (Jan Andersson)

Det låga vårvattenståndet ställde till problem för bl a knölsvanen, då normala häckningsplatser länge låg torrlagda.

 

Mindre sångsvan  A

6 ex mot S Långegrund 20.10 (Börje Kollmats, Åke Anderson)

Ett fåtal observationer görs de flesta år.

 

Sångsvan  H

Häckning

1 häckning Vrångestorp, Grönahög 26.4 (Jan Mogol)

1 par ruv. Lundby damm 27.4 - häckningen misslyckades senare (Fredrik Andersson)

1 par ruv. Rabacken, Blidsberg 27.4 (Fredrik Andersson) och 4 ungar sågs 22.6 (Jan Larsson, Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

1 par på bo Gärdsjön 18.5 (Bo Ekstrand)

1 par på bo Ömmern 5.6 (Johan H. Nilsson)

1 par + 3 ungar Viesjön 30.6 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson, Börje Ignell)

Par under häckningstid observerade även i Stora Björken, Sörsjön och Tostarpasjön, men uppgifter om häckning saknas.

Större antal

131 ex rastade på gärdena söder Timmele 16.3 (Jan Larsson)

100 ex Ruggeboviken 2 o. 11.4 (Börje Kollmats, Leif Henriksson, Jan Andersson)

Sångsvanen klarar sig bättre än sin släkting och en ny häckningsplats (Vrångestorp) har kommit till vår kännedom. Sångsvanarna söder om Timmele rastade några dagar på en översvämmad åker.

 

Sädgås  A

Vår

16 ex Marbäck 11.3 (Ingemar Larsson)

22 ex mot NO Marbäck 15.3 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

15 ex mot N-NO Marbäck 16.3 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 ex rast. Gärdsjön 26-27.3 och 4.4 (Bo Ekstrand, Göran Karlsson)

Höst

2+8 ex mot S Långegrund 6.12 (Jan Andersson)

Även om en del gåsflockar på håll lämnas obestämda, så är sädgåsen märkligt fåtalig i kommunen. De stora mängder som rastar vid bl a Östen-området väljer tydligen inte vår väg.

 

Tundrasädgås  A

2 ex Marbäck 12.4 (Fredrik Andersson, Jan Larsson, Jan Andersson)

Ny ras för kommunen!

 

Grågås  H, V

Häckning

1 kull (2 ungar) Ruggeboviken 2.5 (Martin o. Sune Broman)

1 mindre kull i en flock om 90 ad Sjöred, Yttre Åsunden 17.5 (Jan Andersson)

2 kullar (en med 5 ungar 18.5) Gärdsjön (Bo Ekstrand, Göran Karlsson)

3 par + varierande antal ungar Kråkdammen, Kölingared 9.6 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

4 ungar södra delen Sämsjön 27.7 (Birgitta Brissman, Jan Andersson)

1 kull Grosken (Göran Karlsson)

1 par (häckn. ej konst.) Ömmern 7 o. 16.5 (Johan H Nilsson)

Större antal (>100)

130 ex Gärdsjön 18.7 (Bo Ekstrand)

175 ex mot S Långegrund 26.10 (Jan Andersson)

110 ex mot S Ruggeboviken 22.11 (Jan Andersson)

Rekordåret 2002 med minst 24 kullar kan årets skörd inte tävla med. Uppgifterna är dock troligen ofullständiga då inga rapporter finns från t ex Varnumsjöarna.

 

Vitkindad gås  A

Ca 55 ex mot NO Mellvik, Varnum 24.4 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex (i en flock obest. Anser-gäss) mot S Ruggeboviken 25.10 (Jan Andersson)

Några observationer görs numera de flesta år. 55-flocken tillhör de större i kommunen.

 

Gravand  A

2 ex Prången 10.4 (Göran Karlsson)

Åtta observationer under perioden - ingen under de båda föregående åren.

 

Bläsand  S, V

Vår, större antal (>50)

Ca 60 ex Ruggeboviken 20.4 (Sune Broman)

Höst, större antal (>50)

74 ex Långegrund 2.10 (Leif Henriksson)

Ca 60 ex Långegrund 9.10 (Bernt Ringström)

97 ex Yttre Åsunden (50 ex Sjöred + 47 ex Långegrund) 8.11 (Jan Andersson)

Efter fjolårets exceptionella siffror är flockarna mera "normala" igen.

 

Snatterand  A

Vår

1 par Ruggeboviken 11.4 (Jan Andersson)

2 par Prången 13.4 (Birgitta Brissman, Jan Andersson)

1 par Sörsjön 18.4 (Birgitta Brissman, Jan Andersson)

2 hanar Ruggeboviken 20.4 (Anders Norén, Jan Andersson, Sune Broman)

1 ex Ruggeboviken 21.4 (Michael Eriksson, Marie Rönnbäck)

1 hane Ruggeboviken 24.4 (UFG)

1 hane Ruggeboviken 26.4 (Jan Andersson, Fredrik Andersson, Hans Sandberg)

2 hanar Ruggeboviken 1.5 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 hane Ruggeboviken 2.5 (Martin o. Sune Broman)

2 hanar Ruggeboviken 4.5 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

Höst

2 honf. Ruggeboviken 16.8 (Jan Andersson)

1 ex Långegrund 9.9 (Bernt Bonander)

Ännu ett bra år. Flera av observationerna gäller förmodligen samma fåglar. Andra obsen för Sörsjön (den förra 9.6.1988).

 

Kricka  V

Vår, större antal (>100)

105 ex Ruggeboviken 12.4 (Jan Andersson)

100 ex Ruggeboviken 1-2.5 (Jan Andersson, Martin o. Sune Broman)

Höst, större antal (>100)

155 ex Ruggeboviken 14.9 (Jan Andersson, Sune Broman)

140 ex Ruggeboviken 20.9 (Jan Andersson)

100 ex Långegrund 20.9 (Borås Fågelgrupp)

 

Gräsand

Större antal

430 ex Yttre Åsunden 25.10 (Jan Andersson)

 

Stjärtand  A

1 par Skottek 13.4 (Jesper Hansson, Filip Beckman)

1 hane Långegrund 20 o.22.4 (Anders Norén, Claes-Göran Ahlgren, Jan Andersson, Ingemar Larsson, Bernt Bonander)

2 hanar + 3 honor Långegrund 23.4 (Friedrich Lieber)

1 par Ruggeboviken 24.4 (UFG)

Fyra observationer kan jämföras med i genomsnitt ca tretton de tre senaste åren.

 

Årta  A

1 hane badplatsen, Mogden 12.4 (Jan Andersson)

1 par Långegrund 20-22.4 (Sune Broman, Claes-Göran Ahlgren, Anders Norén, Jan Andersson, Bernt Bonander)

1 par Böne mader 1.5 (Ingvar Claesson)

Årtan fortsätter att vara vår minst observerade simand.

 

Skedand  A

Vår

1 hane Ruggeboviken 12.4 (Jan Andersson, Jan Larsson, Ingemar Larsson)

1 hane Marbäck 13.4 (Folke Nordmark med studiecirkel)

2 par Gärdsjön 15.4 (Bo Ekstrand)

1 hane Långegrund 15.4 (Sune Broman)

1 par Ruggeboviken 17.4 (Filip o. Ida Beckman)

2 ex Långegrund 18.4 (Peter Wredin, Nina Hansson)

4 ex Ruggeboviken 18.4 (Peter Wredin, Nina Hansson)

1 par Ruggeboviken 20.4 (Anders Norén, Jan Andersson)

3 hanar + 2 honor Ruggeboviken 21.4 (Michael Eriksson, Marie Rönnbäck, Sune Broman, Jan Andersson)

1 par Långegrund 22.4 (Bernt Bonander)

3 ex Prången 25.4 (Bo Hansson)

2 par Långegrund 26.4 (Leif Henriksson, Fredrik Andersson, Jan Andersson, Bernt Ringström)

Höst

3 honf. Ruggeboviken 22.8 (Jan Andersson)

2 ex Ruggeboviken 23.8 (Sune Broman)

3 honf. Långegrund 31.8 (Jan Andersson)

1 honf. Långegrund 14.9 (Jan Andersson, Sune Broman)

1 hona Gärdsjön 19.9 (Bo Ekstrand)

1 honf. Ruggeboviken 20.9 (Jan Andersson)

1 hona Prången 26.9 (Jörgen Larsson)

3 honf. Ruggeboviken 11.10 (Jan Andersson)

2 honf. Prången 25.10 (Jan Andersson)

2 honf. Långegrund 15.11 (Jan Andersson)

Fler observationer än något tidigare år!

 

Vigg  H, V

Sommar

2 hanar + 3 honor Sörsjön 18.5 (Anders Karlsson)

1 par Gärdsjön 3.6 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

6 ex Ruggeboviken 29.6 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

Obs Sörsjön 1.7 (Gösta Ekman)

2 honor Sörsjön 5.7 (Jan Andersson)

Vinter

6 ex Långegrund 11.12 (Ingemar Larsson)

2 ex Fästeredssund 14.12 (Jan Andersson)

3 ex Marbäck 22.12 (Henrik Gustafsson)

1 hona Marbäck 28.12 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

Sörsjön är den enda lokal varifrån konstaterade häckningar föreligger, åtminstone under perioden, dock ingen 2003. Observationen i Gärdsjön och fr a i Ruggeboviken bör nog tillskrivas tillfälligt uppträdande fåglar.

 

Alfågel  A

2 hanar + 1 hona Ruggeboviken 8.11 (Jan Andersson)

Ca 25 obsar under perioden.

 

Sjöorre  A

En stor flock på nattsträck Getaryggen 13.4 (Anders Wigren, Jesper Hansson, Filip Beckman)

1 par Åsunden, Marbäck 22.4 (Göran Karlsson)

8 honf. Ruggeboviken 8.11 (Jan Andersson)

25 honf. Ruggeboviken 22.11 (Jan Andersson)

Ännu ett "typiskt" år - nattsträck och några som rastar vid sämre väder.

 

Svärta  A

1 par tunneln, Åsunden 13.4 (Jan Andersson, Birgitta Brissman, Jesper Hansson, Filip Beckman)

Tjugo fynd under perioden, dock ej alla år. Antalet har varierat mellan 1 ex och 8 ex, förutom en flock om 54-55 ex som sågs rasta både i Åsunden och i Sämsjön 17 maj 1987.

 

Knipa

Större antal

90 ex Långegrund 1.4 (Åke Anderson)

 

Salskrake  A

Vår

1 par Örsjö, Härna 20.3 (Bo Ekstrand)

1 hona Fästeredssund 23.3 (Marie Rönnbäck, Michael Eriksson)

1 hane Gärdsjön 23.3 (Bo Ekstrand)

1 par Gärdsjön 25.3 (Göran Karlsson, Bo Ekstrand)

1 par Örsjö, Härna 27.3 - trol. samma som i Gärdsjön 25.3 - (Göran Karlsson)

2 hanar Långegrund 29.3 (Peter Wredin, Friedrich Lieber)

Max 9 ex Mogden 1-19.4 (Göran Karlsson)

1 hona Långegrund 11.4 (Jan Andersson)

2 honor Långegrund 12.4 (Jan Larsson, Ingemar Larsson)

3 par badplatsen, Mogden 12.4 (Jan Andersson)

1 par Mogden 15.4 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

1 hona Haganäs, Yttre Åsunden 16.4 (Friedrich Lieber)

1 hona Ruggeboviken 20-21.4 (Anders Norén, Jan Andersson, Michael Eriksson, Marie Rönnbäck, Sune Broman)

1 par Mogden 22.4 (Claes-Göran Ahlgren m fl)

1 hona Prången 23.4 (Göran Karlsson)

2 honor Ruggeboviken 24.4 (UFG)

1 hona Långegrund 26.4 (Leif Henriksson)

1 par Gärdsjön 29.4 (Bo Ekstrand)

1 par Örsjö, Härna 4.5 (Claes-Göran Ahlgren)

Höst

11 honf. Yttre Åsunden 25.10 (Jan Andersson, Jan Krantz)

1 honf. Långegrund 29.10 (Börje Kollmats, Leif Henriksson)

13-15 honf. Långegrund 8.11 (Jan Andersson, Stig Olausson, Bernt Ringström m.fl.)

Max 9 ex Mogden 10.11-18.12 (Göran Karlsson)

13 honf.  Långegrund 15, 19 o. 22.11 (Jan Andersson, Ingemar Larsson, Jan Larsson)

1 honf. + 2 hanar Mogden 24.11 (Ingemar Larsson)

12 ex Långegrund 24.11 (Kaj Krutfelt)

17 honf. + 1 par Långegrund 6.12 (Jan Andersson)

9 honf. Långegrund 11.12 (Ingemar Larsson)

Fjärde året i rad med många observationer. De 19 exemplaren i Yttre Åsunden 6.12 är den högsta noteringen i kommunen.

 

Småskrake  A

2 par Ruggeboviken 12.4 (Jan Andersson, Jan Larsson, Ingemar Larsson)

1 hane tunneln, Åsunden 14-15.11 (Kaj Krutfelt, Jan Andersson)

Ännu ett år som följer statistiken - två observationer/år i snitt.

 

Storskrake 

Större antal (>100) vår

140 ex Mogden 3.4 (Göran Karlsson)

Större antal (>100) höst

110 ex Långegrund 20.9 (Borås Fågelgrupp)

196 + 40 ex Vinsarpssjön + Lönern 30.10 (Ingemar Larsson)

150 ex Bystadsjön 9.11 (Birgitta Brissman, Jan Andersson)

675 ex Lönern 16.11 (Jan Andersson)

340 ex Lönern 29.11 (Jan Andersson)

420 ex Lönern 2.12 (Ingemar Larsson)

150 ex Långegrund 5.12 (Kaj Krutfelt)

100 ex Långegrund 6.12 (Jan Andersson)

140 ex Långegrund 11.12 (Ingemar Larsson)

300 ex Långegrund 14.12 (Jan Andersson)

Lönern är vår storskraksjö nr 1 och de 675 skrakarna den 16.11 överträffas bara av 720 ex 12.11.95.

 

Röd glada  A

1 ex mot S Vinsarpsbron 2.8 (Folke Nordmark)

1 ex Blidsberg 12.8 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

2 ex mot S Åfärd, Knätte 17.8 (Ingvar Claesson)

1 ex över stenbrottet, Marbäck 8.9 (Gösta Ekman)

23 observationer under perioden.

 

Havsörn  A

Obs vid Högagärde, Yttre Åsunden under tidig vår (Gérard Gautier)

1 subad mot N Marbäck 13.4 (Birgitta Brissman, Jan Andersson)

1 2-3K Viesjön 30.6 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

2 ex Högagärde kring månadsskiftet aug/sept (Thomas Johansson, Alf Johansson gm Sune Broman)

1 ex Långegrund 7.9 (Sune Broman)

1 ex mot S Långegrund 16.9 (Carl-Olof Levinsson)

2 ex Långegrund 21.9 (Bernt Bonander, Kaj Krutfelt, Alf Olofssson)

2 ex Långegrund 26.9 (Kaj Krutfelt)

2 ex Långegrund 28.9 (Bernt Ringström, Hasse Olausson)

1 ex Långegrund 30.9 (Bernt Bonander, Alf Olofsson, Börje Kollmats)

1 ad Långegrund 2.10 (Leif Henriksson)

1 ex Långegrund 3.10 (Bernt Bonander)

3 ex Långegrund 6.10 (Kaj Krutfelt)

3 ex Långegrund 7.10 (Bernt Ringström)

1 ung Långegrund 7.10 (Jan Larsson, Ingemar Larsson)

2 ex Långegrund 9.10 (Bernt Ringström)

1 ad Långegrund 11.10 (Jan Andersson)

1 ad Långegrund 16.10 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

2 ad Långegrund 18.10 (Jan Larsson)

1 ad Högagärde 9.11 (Birgitta Brissman, Jan Andersson)

1 ex Långegrund 12.11 (Bernt Bonander)

2 ad Sjöred, Yttre Åsunden 17.11 (Ingemar Larsson)

2 ex Långegrund 6.12 (Jan Andersson)

2 ex Ruggeboviken 26.12 (Sune Broman, Birgitta Brissman, Jan Andersson)

Av observationerna kan utläsas att ett äldre par har varit stationärt kring fr a Yttre Åsunden (Tranemo-Borås-Ulricehamns kommuner), men har även rört sig kring Högagärde-Ruggeboviken. Därutöver har en yngre fågel också setts.

 

Brun kärrhök  A

Häckning

1 häckning (1 unge) Ömmern. Första obsen bobesök 7.5 då även en tredje, honfärgad fågel sågs vid boplatsen. Ytterligare 1 hane sågs 5.6. Sista obsen, mattiggande juv, 9.8 (Johan H. Nilsson).

Vår-sommar

1 hane Gärdsjön 4.4 (Göran Karlsson)

1 hane Gärdsjön 13.4 (Bo Ekstrand)

1 hane mot N Skottek 13.4 (Birgitta Brissman, Jan Andersson)

1 hane mot N tunneln, Åsunden 13.4 (Birgitta Brissman, Jan Andersson)

1 hane mot N Marbäck 13.4 (Birgitta Brissman, Jan Andersson)

1 hona Marbäck 13.4 (Folke Nordmark med studiecirkel)

1 ad hane mot N Marbäck 13.4 (Anders Wigren, Nils Wigren)

1 hona Marbäck 18.4 (Birgitta Brissman, Jan Andersson, Ingemar Larsson)

1 hona Ruggeboviken 21.4 (Sune Broman, Jan Andersson)

1 hona Marbäck 26.4 (Fredrik Anderssson, Hans Sandberg)

1 hona Långegrund 1.5 (Jan Andersson)

1 honf. Dalum-Böne 1.5 (Ingvar Claesson)

1 hane Gärdsjön 2.5 (Bo Ekstrand)

1 hane Ruggeboviken 4.5 (Birgitta Brissman, Jan Andersson)

1 hane Hällstad kyrka 5.5 (Göran Karlsson)

1 hona Böne mader 10.5 (Ingvar Claesson)

1 hane sydmaden, Humla 13.5 (Jan Andersson)

1 hane mot S Ruggeboviken 17.5 (Jan Andersson)

1 hona Gärdsjön 18.5 (Bo Ekstrand)

1 2K hane Örsjö, Härna 20.5 (Claes-Göran Ahlgren)

1 hane Timmele 8.6 (Fredrik Andersson)

1 hane + 1 hona nordmaden, Humla 20.6 (Fredrik Andersson)

1 hane norr Hällstad 29.6 (Fredrik Andersson, Hans Sandberg)

1 hane Viesjön 30.6 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

1 ex Sörsjön 1.7 (fl. obs ängarna mellan Sörsjön-Gullered i juni) (Gösta Ekman)

1 hona nordmaden, Humla 14.7 (Fredrik Andersson)

1 hane Marbäck 24.7 (Jan Andersson)

Höst

1 juv Sandvik, Vinsarpssjön 4.8 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

3 ex Timmele 16.8 (Niklas Svensson)

1 juv Mellvik, Varnum 27.8 (Claes-Göran Ahlgren)

1 juv Ruggeboviken 28.8 (UFG)

1 hane Marbäck 30.8 (Jan Andersson)

1 juv mot SV Långegrund 31.8 (Jan Andersson)

1 hona/juv Hökerum 5.9 (Göran Karlsson)

1 hane mot S Långegrund 6.9 (Jan Andersson, Börje Kollmats, Leif Henriksson)

1 honf. Långegrund 7.9 (Sune Broman)

1 hona Ruggeboviken 13.9 (Kaj Krutfelt)

2 juv Ruggeboviken 14.9 (Jan Andersson, Sune Broman)

1 honf. Högagärde 16.9 (Ingemar Larsson)

2 honor Långegrund 17.9 (Börje Kollmats, Leif Henriksson, Bernt Bonander, Gunnar Svensson)

2 juv Ruggeboviken 20.9 (Jan Andersson)

1 honf. Långegrund 28.9 (Bernt Ringström)

1 hona Tingsslätterna, Gällstad 5.10 (Jan Krantz)

1 hona Ruggeboviken 9.10 (Bernt Ringström)

Antalet observationer ökar alltjämt. Den 13 april var en bra sträckdag med 6 observationer (av troligen olika individer). Ömmern framstår som vår säkraste häcklokal.

 

Blå kärrhök  A

Vår

1 hane Marbäck 11.3 (Ingemar Larsson, Jörgen Larsson)

1 hona mot N Marbäck 22.3 (Jan Andersson)

1 hane Saxared, Rånnaväg 25.3 (Bernt Bonander)

1 hane mot NO Mellvik, Varnum 4.4 (Claes-Göran Ahlgren)

1 hona Böne mader 13.4 (Ingvar Claesson)

1 hona mot N Fredriksberg, Ulricehamn 13.4 (Jan Andersson)

1 ad hane Knape, Timmele 13.4 (Niklas Svensson, Jesper Hansson, Filip Beckman)

1 hane Marbäck 13.4 (Bertil Öjerbrand)

1 hona Humlamaden 20.4 (Hans Sandberg gm Fredrik Andersson)

1 hona mot NO Marbäck 1.5 (Jan Andersson)

Höst

1 hona Gärdsjön 14.9 (Bo Ekstrand)

1 juv Långegrund 17.9 (Börje Kollmats, Leif Henriksson, Bernt Bonander, Gunnar Svensson)

1 hane mot S Björnsjön, Komosse 28.9 (Jens Ekdahl)

1 honf. Ruggeboviken 9.10 (Bernt Ringström)

1 honf. mot S Långegrund 11.10 (Jan Andersson)

1 honf. mot S Ruggeboviken 11.10 (Jan Andersson)

Det näst bästa året jämfört med perioden. Den 13 april utmärker sig även för den blå med 4 observationer.

 

Duvhök  H

1 par (varnande) 3,5 km öster Humla 29.3 (Fredrik Andersson)

Ad med byte + >1 juv vid Ömmern 6-9.7  (Johan H. Nilsson)

Detta är de enda indikationerna på häckning i kommunen.

 

Ormvråk  V

Jan-feb

1-2 ex Ulricehamns soptipp 1.1 - 22.2 (Jan Larsson, Jan Andersson)

1 ex Romsås, Hökerum 4.1 (Bo Ekstrand)

1 ex mot N över Yttre Åsunden 6.1 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 ex Gärdsjön 10-12.1 (Bo Ekstrand)

1 ex norr Hössna kyrka 11.1 (Jan Andersson)

1 ex Tostarpasjön-Götåkra-Gällstad 19.1 - 21.2 (Jan Andersson, Birgitta Brissman, Jan Larsson)

1 ex Hållestorp, Blidsberg 19.1 (Fredrik Andersson)

1 ex norr Älmestad 22.1 (Peter Wredin)

1 ex Kycklingkullen, Dalum 31.1 (Fredrik Andersson)

1 ex Lillesjön, Trädet 4.2 (Ingemar Larsson)

1 ex Knätte 9.2 (Jan Andersson)

1 ex Marbäck 15.2 - 1.3 (Jan Andersson)

1 ex Romsås/Gärdsjön 21.2 (Bo Ekstrand)

1 ex Hössna mader 26.2 (Ingemar Larsson)

Dec.

1 ex Gärdsjön 5.12 (Bo Ekstrand)

1 ex mot S Ruggeboviken 6.12 (Jan Andersson)

1 ex mot S Marbäck 7.12 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 ex Götåkra, Gällstad 20.12 (Jan Andersson)

1 ex Gärdsjön 21 o. 26.12 (Bo Ekstrand)

1 ex Hössna 28.12 (Jan Andersson)

1 ex Gullered 28.12 (Jan Andersson)

2 ex mot N resp. SV Ruggeboviken 31.12 (Jan Andersson)

1 ex mot SV Sämsjön 31.12 (Jan Andersson)

Fjärde året i rad med många vinterobservationer. Fr o m 8 mars strömmade vårflyttarna in, tre veckor senare än året innan.

 

Fjällvråk  A

Vinter-vår

1 ex Gärdsjön 31.1 (Bo Ekstrand)

1 ex Viskaborg, Mogden 14.2 (Bo Ekstrand)

1 ex Marbäck 15.2 (Jörgen Larsson, Vaileth Krantz)

1 ex mot N Marbäck 15.2 (Jan Andersson)

1 ex Böne kyrka 19.3 (Ingemar Larsson)

1 ex Vinsarpsbron 22.3 (Jan Andersson)

1 ex Äramossen 27.3 (Gösta Ekman)

1 ad hane mot N Marbäck 13.4 (Anders Wigren, Nils Wigren)

1 ex Annestorpsvägen, Vist 13.4 (Anders Wigren, Nils Wigren)

1 ex Böne mader 14.4 (Ingvar Claesson)

1 ex Sörsjön 18.4 (Birgitta Brissman, Jan Andersson)

Höst

1 ad hona mot S Ruggeboviken 11.10 (Jan Andersson)

Som tidigare har konstaterats varierar antalet fjällvråkar kraftigt från år till år. Rätt många vinter-vårobsar, men bara en höstobs detta år kan annars synas märkligt.

 

Kungsörn  A

Vinter-vår

1 ex Rånnaväg 2.1 (Bernt Bonander)

1 ex Långegrund 20.2 (Bernt Ringström)

1 3K Fänneslundasjön 13.3 (Börje Kollmats)

1 2K Härna 25.3 (Göran Karlsson)

1 ung Blidsberg 20.3 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

1 2K Komosse 30.3 (Bo Ekstrand)

Sommar

1 subad Fänneslunda 6.6 (Claes-Göran Ahlgren)

Höst

1 juv Långegrund 26.10 (Jan Andersson, Bernt Ringström, Per Gustafson, Peter Wredin)

1 ung Marbäck 12.11 (Kaj Krutfelt)

1 2K Långegrund 12.11 (Leif Henriksson, Börje Kollmats, Magnus Andersson)

1 ex, trol. juv, Långegrund 14.12 (Jan Andersson)

Fler örnobservationer än något tidigare år efter det att örnåtlingen upphörde på Äramossen 1992. Sommarobservationer är ovanliga.

 

Fiskgjuse  H

1 häckning (2 flygga ungar) Högagärde, Yttre Åsunden (Gèrard Gautier, Jan Andersson)

1 häckning (2 flygga ungar) Pinebo, Viesjön (Johan H. Nilsson, Börje Ignell)

1 häckning (ungar hörda) Påarp, NV Blidsberg (Fredrik Andersson)

Endast tre konstaterade häckningar, vilket bör bero på att kontroller ej har gjorts på tidigare kända häckplatser.

 

Tornfalk  A

Häckning

1 ex i holk på Knätte mader 3.4 (Ingvar Claesson) och 1 ex i holk vid Lund, Hössna mader 5.6 (UFG) är det närmaste häckning vi kan komma. Utfall okänt.

Vår-sommar

1 hane Hössna mader 25.3 (Ingemar Larsson)

1 ex norr Gullereds kyrka 18.4 (Birgitta Brissman, Jan Andersson)

1 ex Hössna 19.4 (Märta Brissman, Birgitta Brissman, Jan Andersson)

1 par Hössna mader 25.4 (Daniel Simring)

1 hane Härna 28.5 (Göran Karlsson)

1 ex Knätte mader 9.6 (Jan Andersson)

1 hane Härna 19.7 (Göran Karlsson)

Höst

1 juv Marbäck 30.8 (Jan Andersson)

1 ex Gullered 1.9 (Peter Wredin)

3 ex mot S Dalum 13.9 (Börje Ignell, Jan Andersson)

1 ex Sverkestorpssjön 14.9 (Fredrik Andersson)

1 ex Torsbo 17.9 (Jan Larsson)

1 ex mot SV Marbäck 17.9 (Jan Andersson)

Ännu ett dåligt år beträffande vår kännedom om häckning. Flera av tidigare uppsatta holkar har tjänat ut. Antalet rapporter från häckningstid är färre än under de två senaste åren.

 

Stenfalk  A

Vår

1 ex Marbäck 12.4 (Fredrik Andersson)

1 hane Gärdsjön 18.4 (Bo Ekstrand)

1 hona Marbäck 1.5 (Jan Andersson)

1 hane mot N Krutbrännaregården, Dalum 4.5 (Birgitta Brissman, Jan Andersson)

1 ex Marbäck 10.5 (Peter Wredin)

Höst

1 ex Långegrund 31.8 (Jan Andersson)

1 ex mot S Marbäck 21.9 (Jan Andersson)

1 ex Långegrund 3.10 (Bernt Bonander)

1 ex Långegrund 6.10 (Kaj Krutfelt)

Att jämföra med tre obsar -02 och -01 samt ca 10 st -00.

 

Lärkfalk  A

Häckning

1 häckning (2 ungar) Säby, Hökerum (Lasse Christofferson)

1 ad + 1 juv Björnsjön, Komosse 22.8 (Börje Ignell). 2 ex observerade på lokalen även 1.6 (Folke Nordmark, Göran Karlsson) och 1 ex 23.6 (Birgitta Brissman, Märta Brissman)

Vår-sommar

1 hane Mellvik, Varnum 10.5 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex Basta kvarn, Blidsberg 16.6 (Peter Wredin)

1 ex mot N Lönern 27.6 (Peter Wredin)

1 ad mot N nordmaden, Humla 5.7 (Fredrik Andersson)

Höst

1 ex Blidsberg 15.8 (Fredrik Andersson)

3 ex Bystadsjön 28.8 (Bernt Bonander)

1 ad mot N Blidsberg 1.9 (Ingemar Larsson)

1 ex (jagade hussvalor) Villastaden, Ulricehamn 7.9 (Peter Wredin)

1 ex (jagade ladusvalor) Marbäck 12.9 (Jan Andersson)

1 ex mot S Dalum 13.9 (Jan Andersson, Börje Ignell)

1 juv mot S Långegrund 17.9 (Börje Kollmats, Leif Henriksson, Bernt Bonander, Gunnar Svensson)

Häckning vid Säby, nära Mogden i Hökerum tredje året i rad, emellertid utan tidigare vetskap hos fågelgruppen. Med tanke på att falkarna var kvar länge på Komosse är det kanske tänkbart att de tre exemplaren vid Bystadsjön 28.8 härrör från en häckning där (har häckat där under flera år tidigare).

 

Pilgrimsfalk  A

1 ad hane (jagade bl a starar för- och eftermiddag) Marbäck 13.4 (Birgitta Brissman, Jan Andersson, Jesper Hansson, Filip Beckman)

1 ad hona rast. Marbäck 5.8 (Björn-Åke Andersson)

Att jämföra med 5 obsar -00, 6 obsar -02, men blott en -01 - en förväntad frammarsch går trögt!

 

Järpe  A

1 ex 1-2 km öster  Humla 6.1 (Fredrik Andersson)

1 ex norr Boared 30.3 samt fl. ggr. sommar-höst (Gösta Ekman)

1 ex 1-2 km öster Humla 23.4 (Anders Andersson gm Fredrik Andersson)

1 ex Pinebobäcken mellan Marbäcksvägen och Grönahögsvägen 30.7 (Anders Wigren)

1 ex Ormestorp, Blidsberg 21.9 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

2 ex 2 km öster Humla 18.10 (Fredrik Andersson)

1 ex Korsryd, öster Humla 25.5 (Fredrik Andersson)

1 par 1,5 km öster Väddåkra, Humla 25.10 (Fredrik Andersson)

2 ex 1,5-2 km öster Väddåkra, Humla 9.11 (Fredrik Andersson)

2 ex 1,5 km öster Väddåkra, Humla 6.12 (Fredrik Andersson)

Som vanligt görs de flesta obsarna i Humla-trakten.

 

Orre  spelplats

Spel hört Sörsjön 18.4 (Börje o. Terttu Siljehov) och 18.5 (Anders Karlsson)

1 ex sp. mossarna sydväst Vinsarpssjön 23.4 (Börje Ignell)

Flertal spelande Boaredsmossen både vår och höst (Gösta Ekman)

De två förstnämnda obsarna härrör troligen från tillfälligt spelande orrar.

 

Tjäder  spelplats

Spelplats 4 km Ö om Humla  v. 20 (Anders Andersson gm Fredrik Andersson)

Aktiv spelplats inom Hössna sn (Gösta Ekman)

Den förstnämnda spelplatsen är den enda nya som har rapporterats sedan 1990. 

 

Rapphöna  A

2 ex Knape, Timmele 13.4 (Niklas Svensson, Jesper Hansson, Filip Beckman)

2 ex väg 157, Skottek, Ulricehamn 8.5 (Jörgen Larsson, Vaileth Krantz)

1 ex strax norr Gällstad 10.11 (Jan Larsson)

Bättre än genomsnittet som ligger på ca 1 obs/år under perioden.

 

Vaktel  A

1 ex sp. Flatasjön, Dalum den 15.5 (Börje Ignell)

1 ex sp. Sjöbredared, Tolken 2.6 (Erik Vikstrand)

1 ex sp. Varnums kyrka 5.7 (Claes-Göran Ahlgren)

Ett bra år, då blott 10 observationer gjordes under hela perioden.

 

Vattenrall  A

1-2 ex sp. Ömmern 16.4 (Johan H. Nilsson)

1 ex sp. Gärdsjön 10.5 (Bo Ekstrand)

1 ex sp. sydmaden, Humla 1.6 (Fredrik Andersson, Hans Sandberg)

1 ex sp. Gärdsjön 2.6 (Bo Ekstrand)

1 ex sp. Vinsarpsbron-Vinsarp  12 o. 17.6 (Bo Ekstrand, Jan Andersson, Lars-Göran Lillvik)

Fjärde året i rad med ganska många observationer.

 

Småfläckig sumphöna  A

1 ex sp. Gärdsjön 13.5 (Bo Ekstrand)

Om år 2001 med 5 spelande fåglar räknas bort, ligger årssnittet på 1 observation under perioden.

 

Kornknarr  A

1 ex sp. Salunda, Hällstad  14.6 – 20.7 (Peter Wredin m.fl.)

1 ex sp. Timmele 9.7 (Björn-Åke Andersson)

Ett magert kornknarrår jämfört med de goda åren -02 (minst 8 ex) och -00 (ca 5 ex), men året däremellan hördes bara en enda. 

 

Rörhöna  A

1 ex hörd norr Vinsarpsbron 19.3 (Ingemar Larsson)

1 ex Vinsarpssjön 23.4 (Börje Ignell)

1 ex båtbyggeriet, Villastaden, Ulricehamn 25.4 (Jan Andersson)

1 ex Gärdsjön 4.5 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex sydmaden, Humla 18.10 (Fredrik Andersson)

Några fler observationer än vad vi har varit vana vid under senare år. Men arten är ändå, märkligt nog, en raritet och någon häckning är inte känd sedan 1995.

 

Sothöna  H

1 par byggde bo Ruggeboviken 4.5 (Birgitta Brissman, Jan Andersson)

>2 par Gärdsjön (1 par med 2 ungar 5.7) (Bo Ekstrand, Göran Karlsson)

1 par med 3 ungar Ömmern 13.7 (Johan H. Nilsson)

4 ad + 2 ungar Ruggeboviken 20.7 (Peter Wredin)

1 par med ny kull, 2 st (+ föreg. kull) Ruggeboviken 3.8 (Jan Andersson)

Större antal

Allt lägre rastsiffror vid Ruggeboviken-Fästeredssund: max 33 ex på våren (6.4) och 32 ex på hösten (4.8), den sista obsen 1 ex vid Fästerdssund 30.12.

Precis som skäggdoppingen m fl drabbades sothönan av det låga vattenståndet, åtminstone i Åsunden-sjöarna. Häckningsvassarna låg länge på torra land innan vattnet steg i månadsskiftet april/maj.

Antalet höstrastare i Ruggeboviken har minskat stadigt under många år. De största ansamlingarna någonsin gjordes 1973-75 med 1.040, 1.000 resp. 945 ex, siffror som idag känns mycket avlägsna.

 

Trana  H, V

Häckning

1 häckning Vinsarpssjön (Börje Ignell, Göran Karlsson)

1 häckning Ömmern, 5 par noterade 5.6 (Johan H. Nilsson)

3 par vid Viesjön under häckningstid, minst 1 par häckade. Ett par fick boet dränkt vid ett plötsligt högvatten (Börje Ignell)

1 häckning Gärdsjön, boet översvämmat 2.5 (Bo Ekstrand, Göran Karlsson)

1 häckning (2 ungar) 2-3 km öster Humla 27.5 (Alf Svensson gm Fredrik Andersson)

Utöver dessa fåtaliga häckningar har par setts under häckningstid vid Sörsjön, Hössna, Nordsjön, St Björken, Komosse, Strängsered och Ruggeboviken.

Större antal

Ca 400 ex mot S Gällstad 28.9 (Jan Krantz)

Ca 1.325 mot S Ruggeboviken 11.10 (Jan Andersson)

Ca 400 ex mot S Ulricehamn 12.10 (Jan Larsson) och 120 ex mot S Gärdsjön (Bo Ekstrand, Folke Nordmark)

Under senare år har tranan tenderat att flytta bort allt senare, kanske beroende på det milda  vädret. Vackert väder med nordvind är bästa förutsättningen för tranans höstflyttning över bygden - i år blev det helgen 11-12 oktober (närmare 2.000 ex).

 

Strandskata  A

Häckning

1 häckning Sämsjön, Vegby(?) Första obsen 1 ad 1.5 och senare 2 ad + 2 juv 27.7 och 10.8 (Jan Andersson, Birgitta Brissman, Björn-Åke Andersson)

1 par + 2 ungar Lindö, Tolken 8.6 (Fredrik Andersson) - 1 ex norra delen av Tolken 24.6 (Leif Arvidsson) tillhör förmodligen det häckande paret.

Vår

1 par Rånnavägssjön 2.4 (Bernt Bonander)

2 ex Marbäck 4-6.4 (Jan Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Jan Andersson, Birgitta Brissman)

2 ex Prången 11-12.4 (Jörgen Larsson, Jan Larsson, Ingemar Larsson, Jan Andersson)

Max 6 ex under april viken SO Ramnö, Åsunden (Ing-Marie Josefsson, Annika Hohlfält)

9 ex Ruggeboviken 11.4 (Jan Andersson)

2 ex Ruggeboviken 12.4 (Jan Andersson, Jan Larsson, Ingemar Larsson)

4 ex Prången 13-14.4 (Ingemar Lillvik, Ingemar Larsson)

2 ex Marbäck 14.4 (Anders Wigren, Jesper Hansson)

1 par Sturebadet-Prången 15.4 (Friedrich Lieber, Peter Wredin)

1 par Mogden 15.4 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

3 ex Marbäck 18.4 (Birgitta Brissman, Jan Andersson, Ingemar Larsson)

1 ex Ubbarp, Ulricehamn 19.4 (Göran Karlsson)

2 ex Långegrund 20.4 (Sune Broman)

1 ex Ruggeboviken 20-21.4 (Anders Norén, Jan Andersson, Sune Broman)

2 ex Marbäck 20 o. 23.4 (Anders Norén, Jan Andersson, Filip Beckman)

2 ex Vädersholm, Mogden 21.4 (Jan Andersson)

3 ex Marbäck 22.4 (Göran Karlsson)

1 ex Långegrund 22.4 (Bernt Bonander, Ingemar Larsson)

2 ex Långegrund 26.4 (Leif Henriksson)

1 par Prången 26.4 (Jan Andersson)

2 ex Ubbarp, Vist 27.4 (Jan Andersson)

2 ex Långegrund 1.5 (Jan Andersson)

1 ex Ruggeboviken 2.5 (Martin o. Sune Broman)

2 ex Lillsjön, Ulricehamn 3.5 (Peter Wredin, Ingemar Larsson)

1 par Lillsjön, Ulricehamn 1.6 (Jan Andersson)

2 ex Marbäck 7.6 (Peter Wredin)

1 ex Marbäck 24.7 (Jan Andersson)

Höst

1 ex Långegrund 21.9 - 5.10 (Ingemar Larsson, Jan Larsson, Bernt Bonander, Kaj Krutfelt, Alf Olofsson, Gunnar Svensson, Bernt o. Anita Ringström, Leif Henriksson, Jan Krantz, Hasse Olausson, Börje Kollmats, Jan Andersson, Göran Karlsson, Folke Nordmark)

Två häckningar kunde räknas in. Trots många observationer i Marbäck och Prången-Ubbarp blev ingen häckning konstaterad på någon av dessa lokaler.

Tack vare det låga vattenståndet under våren rastade många strandskator i Ruggeboviken och viken SO Ramnö (troligen delvis samma fåglar som har setts på dessa båda närliggande lokaler och kanske också på Långegrund).

 

Mindre strandpipare  A

Vår-sommar

1 ex Prången 15-19.4 (Friedrich Lieber, Peter Wredin, Ingemar Larsson, Jan Larsson, Jan Andersson)

1-2 ex Ruggeboviken 21-26.4 (Sune Broman, Jan Andersson, Ingemar Larsson, Fredrik Andersson, Hans Sandberg, UFG)

1-2 ex Långegrund 21-28.4 (Erik Vikstrand, Ingemar Larsson, Bernt Bonander, Bernt Ringström, Jan Andersson)

1 ex Långegrund 7.5 (Bernt Ringström)

1 ex Marbäck 27.4 o. 3.5 (Jan Andersson, Ingemar Larsson, Jan Larsson)

2 ex Lillsjön, Ulricehamn 31.5 o. 2.6 (Peter Wredin)

1 ex Prången 17.6 (Lars-Göran Lillvik)

Tämligen många observationer (Ruggeboviken och Långegrund tack vare det låga vattenståndet) men ingen häckning är konstaterad i kommunen på flera år nu.

 

Större strandpipare  A

Vår

1 ex Långegrund 26 o. 28.4 (Jan Andersson, Fredrik Andersson, Hans Sandberg, Bernt Bonander)

1 ex Ruggeboviken 26.4 (Jan Andersson, Fredrik Andersson, Hans Sandberg)

Höst

1 ex Långegrund 9.9 (Bernt Bonander)

1 juv Långegrund 14.9 (Jan Andersson)

4 ex Ruggeboviken 14.9 (Erik o. Inger Vikstrand, Sune Broman)

1 ex Långegrund 16-17.9 (Bernt Bonander, Börje Kollmats, Leif Henriksson, Gunnar Svensson, Peter Wredin)

2 ex Långegrund 20.9 (Jan Andersson, Kaj Krutfelt, Andreas Norén, Torbjörn Skoog, Jan Larsson, Borås fågelgrupp)

3 ex Långegrund 21.9 (Bernt Bonander, Kaj Krutfelt, Alf Olofsson)

4 ex Långegrund 22.9 (Gunnar Svensson, Bernt Bonander, Bernt o. Anita Ringström)

1 ex Långegrund 24.9 (Leif Henriksson, Kaj Krutfelt)

2 ex Långegrund 26-28.9 (Kaj Krutfelt, Jan Krantz, Bernt Ringström, Hasse Olausson)

Ett 10-tal vårobservationer har gjorts under perioden. Höstsiffror i normal omfattning.

 

Ljungpipare  H, V

Större antal (>100)

107 ex Marbäck 31.3, 120 ex 1.4, 150 ex 4.4 och 148 ex 6.4 (Ingemar Larsson, Jan Larsson, Jörgen Larsson, Filip Beckman, Vaileth Krantz, Birgitta Brissman, Jan Andersson)

Utöver tidigt spelande fåglar på Komosse finns inga rapporter om häckning. Större vårflockar av rastande ljungpipare på Bredgårdsgärde är numera regel.

 

Kustpipare  A

Höst

2 juv Långegrund 20.9 (Jan Andersson, Kaj Krutfelt, Andreas Norén, Torbjörn Skoog)

3 juv Långegrund 21, 22, 26 o. 28.9 (Ingemar Larsson, Jan Larsson, Bernt Bonander, Kaj Krutfelt, Alf Olofsson, Gunnar Svensson, Claes Persson, Bernt o. Anita Ringström, Hasse Olausson)

1 juv Långegrund 29.9 o. 2-5.10 (Kaj Krutfelt, Leif Henriksson, Bernt Bonander, Göran Karlsson, Folke Nordmark)

1 juv + 1 ex mot S Långegrund 4.10 (Jan Andersson)

1 juv Ruggeboviken 4.10 (Jan Andersson, Bernt Ringström)

Förmodligen är det inte fler än 4 individer inblandade i observationerna på Långegrund, men ett visst utbyte kan förstås inte uteslutas.

 

Tofsvipa  V

1 ex Marbäck 26.1 (Jan Andersson)

Den andra januariobservationen under perioden.

 

Småsnäppa  A

1 juv Långegrund 20-22.9 (Jan Andersson, Andreas Norén, Torbjörn Skoog, Ingemar Larsson, Jan Larsson, Bernt Bonander, Kaj Krutfelt, Alf Olofsson, Claes Persson, Gunnar Svensson, Bernt o. Anita Ringström)

Trots mycket goda rastbetingelser och bra bevakning på Långegrund sågs bara en enda fågel. Genomsnittet under perioden är 3-4 obsar/år.

 

Kärrsnäppa  A

Vår

1 ex Marbäck 4.4 (Jan Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz)

Höst

3 juv Långegrund 6.9 (Jan Andersson, Börje Kollmats, Leif Henriksson)

2 ex Långegrund 9.9 (Bernt Bonander)

2 ex Långegrund 13.9 (Kaj Krutfelt)

4 juv Långegrund 14.9 (Jan Andersson)

3 ex Ruggeboviken 14.9 (Erik o. Inger Vikstrand)

2 ex Långegrund 16.9 (Bernt Bonander)

1 ex Långegrund 17.9 (Börje Kollmats, Leif Henriksson, Bernt Bonander, Gunnar Svensson, Peter Wredin)

18 ex Långegrund 20.9 (Jan Larsson)

24 ex Ruggeboviken 20.9 (Jan Andersson)

23 ex Långegrund 20.9 (Jan Andersson, Kaj Krutfelt, Anders Norén, Torbjörn Skoog, Borås Fågelgrupp)

17 ex Långegrund 21.9 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

40 ex Långegrund 21.9 (Claes Persson, Bernt Bonander, Kaj Krutfelt, Alf Olofsson)

45 ex Långegrund 22.9 (Gunnar Svensson, Bernt Bonander, Bernt o. Anita Ringström)

37 ex Långegrund 26.9 (Kaj Krutfelt)

42 ex Långegrund 27.9 (Bernt Ringström, Jan Krantz)

7 ex Långegrund 28.9 (Bernt Ringström, Hasse Olausson)

6 ex Långegrund 29.9 (Kaj Krutfelt)

4 ex Långegrund 30.9 (Bernt Bonander, Alf Olofsson, Börje Kollmats)

Ca 40 ex Långegrund 2.10 (Leif Henriksson)

40 ex Långegrund 3.10 (Bernt Bonander)

50 ex Långegrund 4.10 (Jan Andersson)

8 ex Ruggeboviken 4.10 (Jan Andersson, Bernt Ringström)

61 ex Långegrund 5.10 (Kaj Krutfelt, Göran Karlsson, Folke Nordmark)

40 ex Långegrund 6.10 (Kaj Krutfelt)

99 ex Långegrund 7.10 (Jan Larsson, Ingemar Larsson)

71 ex Långegrund 9.10 (Bernt Ringström)

62 ex Långegrund 10.10 (Jan Larsson, Ingemar Larsson)

27 ex Långegrund 12.10 (Börje Kollmats, Leif Henriksson, Kaj Krutfelt)

10 ex Långegrund 14.10 (Bernt Ringström)

2 ex Långegrund 16.10 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson, Jan Larsson, Kaj Krutfelt)

Endast en vårobservation finns från perioden. Hösten blev bra på Långegrund och detta är tredje året med siffror kring 100 ex. En del observationer avser samma individer förstås, men omsättningen verkar ändå ha varit hög.

 

Brushane  A

Vår

1 ex Långegrund 6.4 (Sune Broman)

1 ex Sörsjön 23.4 (Bernt Bonander, Gunnar Svensson)

1 hane Marbäck 21.6 (Birgitta Brissman, Jan Andersson)

Höst

1 juv Långegrund 30-31.8 (Leif Henrikssson, Jan Andersson)

2 juv, 1 hane + 1 hona, Långegrund 6.9 (Jan Andersson, Börje Kollmats, Leif Henriksson)

2 ex Långegrund 9.9 (Bernt Bonander)

3 juv, 1 hane + 2 honor, Långegrund 13-17.9 (Kaj Krutfelt, Jan Andersson, Bernt Bonander, Börje Kollmats, Leif Henriksson, Gunnar Svensson, Peter Wredin)

1 ex Långegrund 22.9 (Bernt o. Anita Ringström)

Troligen den tidigaste vårobservationen någonsin i kommunen. Under perioden föreligger en handfull aprilobsar.

 

Dvärgbeckasin  A

1 ex Långegrund 11.10 (Jan Andersson)

En enda obs beror på avsaknad av aktivt eftersök på lämpliga lokaler (svårstött).

 

Dubbelbeckasin  A

1 ex uppstött på odalerna, Äramossen 26.9 (Gösta Ekman)

Under perioden finns 7 rapporter (alla dock inte övertygande) från hösten (28.7 - 25.9) på lokalerna Långegrund, Ruggeboviken, Gärdsjön och Sämåns mynning, Sämsjön. En observation från våren, 1 spelande Södra Säm 15 maj -88.

 

Småspov  A

1 ex Böne mader 28.4 (Ingvar Claesson)

1 ex str. Prången 2.5 (Göran Karlsson)

3 ex Marbäck 3.5 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

4 ex Marbäck 4.5 (Jan Andersson, Birgitta Brissman, Jan Larsson)

1 ex Ruggeboviken 4.5 (Birgitta Brissman, Jan Andersson)

Arton observationer under perioden, dock helt saknad sex av åren. Högsta antal 14 ex.

 

Storspov  H

Häckning

Ingen konstaterad häckning, men spelande fåglar/obs i lämplig biotop noterades i slutet av  april-juni vid Ömmern, Komosse, Strängsered, Hössna mader, Gullered, Grönahög samt Timmele-Dalum-Blidsberg (flertal observatörer).

Större antal

22 ex rast. Marbäck 13.4, 15 ex 18.4 och 22 ex 26.4 (Birgitta Brissman, Jan Andersson, Ingemar Larsson)

 

Svartsnäppa  A

1 ex rast. Ömmern 10.6 (Johan H. Nilsson)

1 ex hörd Prången 16.6 (Lars-Göran Lillvik)

Båda är sannolikt tidiga sydflyttare.

 

Rödbena  A

Vår

1 ex Marbäck 4-5.4 (Jan Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Ingemar Larsson)

3 ex Ruggeboviken 12.4 (Jan Andersson, Jan Larsson, Ingemar Larsson)

1 ex Gärdsjön 13.4 (Bo Ekstrand)

1 ex Marbäck 13.4 (Birgitta Brissman, Jan Andersson)

1 ex Ruggeboviken 20.4 (Anders Norén, Jan Andersson)

Höst

1 1K Långegrund 30-31.8 (Leif Henriksson, Jan Andersson)

Antalet observationer under perioden har varierat kraftigt år från år. I förfjol sågs arten vid två tillfällen, medan inte en enda sågs i fjol. Under 1970-80-talen gjordes ett flertal observationer under häckningstid vid Prången, Marbäck, Nordsjön, Mogden, Tolken, Lundby damm och på Komosse, vilka tydde på häckning. Säker häckning har dock endast rapporterats från Marbäck och ev från Lundby damm.

 

Gluttsnäppa  A

Vår

1 ex Haganäs badplats 16.4 (Friedrich Lieber)

1 ex Ruggeboviken 17.4 (Filip o. Ida Beckman)

1 ex mot N Ruggeboviken 20.4 (Anders Norén, Jan Andersson)

1 ex Långegrund 23.4 (Friedrich Lieber)

1 ex Marbäck 27.4 (Jan Andersson)

7 ex Långegrund 28.4 (Bernt Bonander)

4 ex Långegrund 30.4 (Friedrich Lieber)

1 ex Långegrund 1.5 (Jan Andersson)

1 ex Ruggeboviken 2.5 (Martin o. Sune Broman)

1 ex Ruggeboviken 4.5 (Sune Broman, Björn Gotting, Lars-Olof Svensson)

1 ex Marbäck 24.5 (Jan Andersson)

Höst

1 ex mot S nordmaden, Humla 3.8 (Fredrik Andersson)

10 ex mot S Påarp, Murum 4.8 (Johan H. Nilsson)

1 ex Sandvik, Vinsarpssjön 4.8 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

1 ex mot S Hållestorp, Blidsberg 16.8 (Fredrik Andersson)

1 ex soptippen, Ulricehamn 17-18.8 (Jan Andersson, Peter Wredin)

1 ex mot S Ruggeboviken 28.8 (UFG)

1 ex Långegrund 30.8 (Leif Henriksson)

1 ex Långegrund 6.9 (Jan Andersson, Börje Kollmats, Leif Henriksson)

2 ex Långegrund 9.9 (Bernt Bonander)

2 ex Ruggeboviken 13-14.9 (Kaj Krutfelt, Jan Andersson, Sune Broman)

3 ex Ruggeboviken 16.9 (Inga o. Bo Eriksson)

2 ex Långegrund 17.9 (Börje Kollmats, Leif Henriksson, Bernt Bonander, Gunnar Svensson)

1 1K Ruggeboviken 4.10 (Jan Andersson, Bernt Ringström)

Ett av de bästa gluttsnäppeåren. De tio i Murum är en tangering av tidigare högsta siffra.

 

Grönbena  H

Enda indikationer på häckning är 1 ex sp. Björnsjön, Komosse 11.5 (Birgitta Brissman, Jan Andersson) och >2 ex sp. Komosse 19.5 (Peter Wredin)

 

Skrattmås  H

Häckning

>190 ex, en del bobyggande, Trehörningen 11.5 (Birgitta Brissman, Jan Andersson)

Ca 800 ad + >200 ungar Sörsjön 5.7 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

Större antal

750 ex Prången 12.4 (Jan Andersson)

Antalet par vid Sörsjön bör ha varit 250-300 och kanske 30-50 par i Trehörningen. Antalet vid Sörsjön kunde räknas då måsarna blev störda av en ormvråk. Kolonin i Trehörningen följdes inte upp.

 

 

Silltrut  A

2 ad mot N Marbäck 14.4 (Anders Wigren, Jesper Hansson)

1 ex Liseberg, Varnum 12.5 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex Gärdsjön 18.5 (Bo Ekstrand)

Blott 24 observationer under perioden, varav några kanske förväxlade med havstrut (t ex 1 ex 12 mars). Märkligt ovanlig i kommunen.

 

Havstrut    A  

4 ex Prången 10.3 (Jan Andersson)

4 ad Prången 12.3 (Jan Larsson, Jan Andersson)

6 ex Prången 14.3 (Jan Larsson)

1 ad Marbäck 15.3 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

2 ad mot N-NO Marbäck 16.3 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

3 ad Prången 16.3 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

5 ex Ruggeboviken 17.4 (Filip o. Ida Beckman)

1 ex Prången 19.3 (Peter Wredin)

2 ex Marbäck 22.3 (Jan Andersson)

8 ex Prången 22.3 (Jan Andersson)

4 ad Prången 26.3 (Ingemar Larsson)

3 ex Prången 27.3 (Peter Wredin)

1 2K mot S Åsunden 27.3 (Jan Andersson)

1 ex mot N Långegrund 28.3 (Jan Andersson)

7 ex Prången 29.3 (Peter Wredin)

5 ad Prången 30.3 (Birgitta Brissman, Jan Andersson)

1 ex Ruggeboviken 30.3 (Henrik Gustafsson, Filip Beckman)

1 ad Långegrund 1.4 (Åke Anderson)

6 ex Prången 1.4 (Göran Karlsson)

2 ad Prången 3.4 (Ingemar Larsson)

1 ex Mogden 3-12.4 (Göran Karlsson)

2 ex Ruggeboviken 5.4 (Jan Andersson)

7 ex Prången 5.4 (Jan Andersson)

3 ex Prången 10.4 (Jan Andersson, Göran Karlsson)

1 ex Långegrund 11.4 (Jan Andersson)

3 ex Ruggeboviken 11.4 (Jan Andersson)

1 ad Prången 11.4 (Ingemar Larsson)

2 ex Prången 12.4 (Jan Andersson)

2 ex Långegrund 12.4 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

2 ex Gärdsjön 13.4 (Bo Ekstrand)

5 ex mot N Marbäck 13.4 (Birgitta Brissman, Jan Andersson)

2 ad Prången 14-16.4 (Ingemar Larsson)

1 ex Ruggeboviken 15.4 (Sune Broman)

1 subad Sörsjön 18.4 (Birgitta Brissman, Jan Andersson)

2 ex Prången 19.4 (Jan Andersson)

1 3K Vädersholm, Mogden 21.4 (Jan Andersson)

1 ex Ruggeboviken 21.4 (Jan Andersson)

3 ex Prången 21.4 (Jan Andersson)

1 ex Ruggeboviken 24.4 (UFG)

3 ad Prången 26.4 (Ingemar Larsson)

1 ad Prången 27.4 (Jan Andersson)

2 ad mot N tunneln, Åsunden 1.5 (Jan Andersson)

1 ex Ruggeboviken 2.5 (Martin o. Sune Broman)

1 3K mot S Prången 20.5 (Jan Andersson)

5 ad Tråsholmen, Tolken 8.6 (Fredrik Andersson)

1 ad Ömmern 10.6 (Johan H. Nilsson)

1 4K Marbäck 28.6 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 3K Ruggeboviken 29.6 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 ad, 1 2K + 1 3K Prången 29.6 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

2 ex Ruggeboviken 3.8 (Jan Andersson)

1 ad Tolken 3.8 (Fredrik Andersson)

1 ex Ruggeboviken 4.8 (Börje Kollmats)

1 ex Ruggeboviken 10.8 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson, Jan Larsson)

1 ex Ruggeboviken 14.8 (UFG)

1 ad Lönern 29.11 (Jan Andersson)

Ökningen av antalet havstrutobservationer fortsätter och årets "skörd" är den största hittills. Senhöstobservationer ovanliga - blott 6 st under perioden.

 

Fisktärna  H

Häckning

2 par, ev häckning i måskolonin, Trehörningen 11.5 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

Ca 10 ex (trol. häckande) norra delen av Tolken 8.6 (Fredrik Andersson)

1 par (2 ungar) Ömmern (Johan H. Nilsson)

2 par, ruvande 14.6, söder Sjöred, Yttre Åsunden (Birgitta Brissman, Jan Andersson)

2 ad + 1 juv (trol. häckare från annat håll) Ruggeboviken 3.8 (Jan Andersson)

Lite bättre kontroll av fisktärnehäckningar önskas! Under perioden har häckning konstaterats i följande vatten: Grosken, Ömmern, Bredsjön, Mogden, Tolken, Yttre Åsunden, Sämsjön och ev i Strängseredssjön. Dessförinnan har häckning noterats i Åsunden (Prången) och Trehörningen (Mörkösjön).

 

Skogsduva  A

Vår

1 ex Gärdsjön 21.2 (Bo Ekstrand)

6 ex Marbäck 8.3 (Jan Andersson)

1 ex mot N Marbäck 12.3 (Göran Karlsson)

1 ex Marbäck 14.3 (Ingemar Larsson)

9 ex mot N-NO Marbäck 16.3 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

2 ex Åfärd 18.3 (Ingvar Claesson)

2 ex Marbäck 26.3 (Göran Karlsson)

1 ex Marbäck 2.4 (Bertil Öjerbrand)

1 ex Påarp, Murum 17.5 (Johan H. Nilsson)

Höst

1 ex mot S Marbäck 5.10 (Birgitta Brissman, Jan Andersson)

Saknas som häckfågel i kommunen och antalet observationer under häckningstid är få.

 

Ringduva  V

1 ex stadsparken, Ulricehamn 5.1 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 ex Karlslätt, Ulricehamn 11.1 (Peter Wredin)

1 ex stjärnhusen, Ulricehamn 11.1 (Peter Wredin)

1 ex mot S Ruggeboviken 19.1 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

4 ex Höjdgatan, Ulricehamn 14.2 (Peter Wredin)

1 ex Fredriksberg, Ulricehamn 16.2 (Jan Andersson)

1 ex Blidsberg 17.2 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

1 ex Lassalyckan, Ulricehamn 21.2 (Bo Ekstrand)

1 ex Fredriksberg, Ulricehamn 22.2 (Jan Andersson)

2 ex Marbäck 22.2 (Jan Andersson)

6 ex Marbäck 22.2 (Ingemar Larsson, Jan Larsson) 

Större antal

940 ex mot S-SO Långegrund 11.10 (Jan Andersson)

Troligen har enstaka ringduvor övervintrat i Ulricehamn, medan några av februarifåglarna kan vara vårens förlöpare.

 

Turkduva  A

1 par Ulricehamn 11.1 - 15.12 - många rapporter om sannolikt samma fåglar (ibland spelande men någon häckning är ej känd) främst vid Ätran (kring bron, Boråsvägen), men även  rapporterad från kyrkparken, stadshuset, Posten, Tingsholmsgatan, vårdcentralen, sparbankshuset, Prången och Villastaden (Filip Beckman, Jan Andersson, Friedrich Lieber, Birgitta Brissman, Peter Wredin, Jan Larsson, Jörgen Larsson, Ingemar Larsson)

1 ex Dalum 10.4 (Börje Ignell)

1 ex Blidsberg 27.5 (Ingemar Larsson)

2 ex Vist 6.6 (Josef Björkqvist gm Jan Andersson)

1 ex APT, Blidsberg 24.8 (Jan Andersson)

3 ex sparbankshuset, Ulricehamn 9.10 (Peter Wredin) - inkluderar sannolikt paret i U-hamn ovan.

3 ex Prången 26.10 (Jan Andersson) - inkluderar paret i U-hamn ovan.

Är månne den "tredje" fågeln i Ulricehamn resultatet av en genomförd häckning? Redan efter några månader anläggs den vuxna fågelns halsfläck och är då ganska lik denna. Detta är tredje året med stationära turkduvor, därutöver en del ströobsar i bygden.

 

Turturduva  A

1 ex öster Önnarps naturreservat, Hössna 16.9 (Björn Arvidsson)

Andra observationen i kommunen. Den första gjordes 8 maj 1966 i Marbäck.

 

Berguv  A

1 död (ringmärkt, nr X2315), vid ställverket norr Gällstad 11.2 (Malte Abrahamsson)

1 ex hörd Vistbergen 11.2 (Ingemar Larsson)

1 hane + 1 hona hörda, en sedd Vistbergen 12.2 (Jan Larsson, Jörgen Larsson, Peter Wredin)

1 ex hörd/sedd Vistbergen 16.2 (Jan Larsson)

1 ex hörd Vistbergen 18.2 (Birgitta Brissman)

1 ex hörd Vistbergen 27.2 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex hörd Alhammar 2.3 (Jan Andersson)

1 ex hörd norr Ulricehamn 5.3 (Gösta Ekman, Jan Andersson)

1 ex hörd/sedd Pinebodalen 7.3 (Jan Andersson)

1 ex hörd Vist 21.3 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 hane hörd Alhammar 25.3 (Peter Wredin)

1 ex hörd Pinebodalen 26.3 (Peter Wredin)

1 ex hörd Alhammar 27-28.3 (Henrik Gustafsson)

1 hane hörd/sedd Vistbergen 28.3 (Peter Wredin)

1 ex hörd Alhammar 18.4 (Peter Wredin, Nina Hansson)

1 ex hörd sydost Dalums kyrka (öster om Ätran) ca två veckor under våren (Sören Lind gm Börje Ignell) och 22.4 (Bernt Johansson gm Börje Ignell)

1 ex sedd Vinsarpssjön 2.11 (Jan Larsson)

Berguven konstaterades vara på plats på tre av de lokaler där häckning tidigare har genomförts. Om det är mera tillfälligt ropande hanar som har hörts i Pinebodalen (även -02) och i Dalum vet vi ej.

Den ringmärkta uven var född i fångenskap 1986 och utplanterad någonstans i Östergötland (lokal hemlig). Den ringmärktes den 25 sept 1986. Den 12 mars 1995 fångades den vid Fästeredssund (kanske i någon hönsgård?), ringen avlästes och fågeln släpptes sedan. Berguven  blev alltså 17 år gammal och hann förhoppningsvis producera många nya uvar.

 

Sparvuggla  A

1 ex sedd Kyrkås, 2 km öster Vegby  6.1 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 ex sp. Hållestorp, Blidsberg 16.2 (Fredrik Andersson)

1 ex sedd/hörd Nyslätt, Grönahög 16.2 (Stig Karlsson)

1 ex sp. Madtorp, Hökerum 17.2 (Bo Ekstrand)

1 ex sp. Getaryggen 22.2 (Birgitta Brissman, Jan Andersson)

1 ex sp. Boared 28.2 (Gösta Ekman)

1 ex sp. Hållestorp, Blidsberg 2.3 (Fredrik Andersson)

2 ex sp. Getaryggen 4.3 (Jan Larsson, Ingemar Larsson)

1 ex sp. Nitta 8.3 (Marie Rönnbäck, Michael Eriksson)

1 ex sp. söder Lilla Fagrared 17.3 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

1 ex sedd öster Blidsberg 20.3 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

1 par (parning) norr Boared 24.3 (Gösta Ekman)

1 ex sp. Äramossen 27.3 (Gösta Ekman)

1 ex sp. Örsered, ca 3 km sydost Lundby, Trädet 28.3 (Fredrik Andersson)

1 ex sedd och hörd Gällstad 8.7 (Jan Krantz)

1 ex sedd Tingsslätterna, Gällstad 23.8 (Jan Krantz)

1 ex hörd (höstlätet) Hållestorp, Blidsberg 30.8 (Fredrik Andersson)

1 ex Påarp, Murum (flög emot ett fönster med en näbbmus i näbben) 4.10 (Johan H. Nilsson)

1 ex Hållestorp, Blidsberg 11, 13, 18 o. 25.10 (Fredrik Andersson)

1 ex hörd Romsås 13 o. 19.10 (Stefan Adolfsson)

1 ex Långegrund (strandskogen) 16.10 (Kaj Krutfält)

2 ex 3 km öster Humla 18.10 (Fredrik Andersson)

1 ex sp. 0,5 km öster Väddåkra, Humla 26.10 (Fredrik Andersson)

1 ex söder Strängsered 12.11 (Peter Wredin)

1 ex Grönahög 12.11 (Peter Wredin)

1 ex hörd (höstlätet) 1 km öster Väddåkra, Humla 22.11 (Fredrik Andersson)

1 ex Marbäck samhälle 22.12 (Henrik Gustafsson)

I fjolårets rapport konstaterades att rekordmånga sparvugglor hade setts/hörts detta år. Det gångna året tycks inte ha varit sämre - något färre vårobservationer men fler under hösten.

 

Kattuggla  H

Häckning

1 unge i holk Väddåkra, Humla 25.5 samt ad hörd maj-juni (Fredrik Andersson)

1 kull Trädet-Börstig 1.6 (Fredrik Andersson, Hans Sandberg)

1 kull söder Böne kyrka 13.6 (Birgitta Brissman, Jan Andersson)

1 kull Kvarnagärde, Grovare 18.6 (Johan H. Nilsson)

1 kull Ubbås, Södra Vånga 22.6 (Johan H. Nilsson)

1 häckning Vång, Dalum (Gull-Britt Andersson gm Göran Karlsson)

Övriga rapporter från ev revir

1 ex Romsås, Hökerum 14 o. 31.1 (Bo Ekstrand)

1 ex hörd golfbanan, Ulricehamn 29.1 (Peter Wredin)

1 ex hörd Pinebo, Ulricehamn 22.2 (Birgitta Brissman, Jan Andesson)

1 ex hörd mellan Rånnaväg och Boarp 26.2 (Bernt Bonander)

1 ex sp. Blidsberg 15.3 (Ingemar Larsson)

1 ex Marbohemmet 18.3 (Peter Wredin)

1 ex sp. Näsboholm 18.3 (Jörgen Larsson, Vaileth Krantz)

1 ex sp. Sjögunnarsbo, Marbäck 18 o. 23.3 (Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Jan Andersson)

1 ex sp. öster Blidsberg 25 o. 28.3 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

1 ex sp. Tranegärdet, öster Humla 28.3 (Fredrik Andersson)

1 ex hörd Korpebo/Näsboholm 29.3 (Henrik Gustafsson)

1 ex hörd Hållestorp, Blidsberg 1.6 (Fredrik Andersson, Hans Sandberg)

1 ex sp. Hägna-Grosken, Grovare18.6 (Johan H. Nilsson)

1 ex hörd Blidsberg 27.6 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

3 ex hörda Sjögunnarsbo 4.8 (Jörgen Larsson)

1 ex hörd Blidsberg 9 o. 24.8 samt 1.9 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

Flera ex hörda Blidsberg 11.9 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz) samt 1 ex hörd 13.9 och 11-12.10 (Ingemar Larsson)

Detta är första året då häckning av kattuggla har efterfrågats i rapportmallen. Eftersom kattugglan i hög grad är stannfågel och revirtrogen har även spontant inkomna rapporter av hörda ugglor medtagits för att komplettera bilden av förekomsten.

 

Hornuggla  H, V

Häckning

1 kull Lillesjön-Sverkestorpssjön 1.6 (Fredrik Andersson, Hans Sandberg)

1 kull Trädet -Börstig 1 o. 13.6 (Fredrik Andersson, Hans Sandberg)

1 kull Hökerum 3.6 (Birgitta Brissman, Jan Andersson, Göran Karlsson) och trol. samma kull (ad+2 juv sedda) Romsås 12-13.7 (Stefan Adolfsson)

1 kull Åfärd 13 o. 17.6 samt 15.7 (Birgitta Brissman, Jan Andersson, Lars-Göran Lillvik,  Ingemar Larsson, Jan Larsson)

1 kull Rydsgärde, Grovare 18.6 (Johan H. Nilsson)

1 kull Aplaberg, Murum 18.6 (Johan H. Nilsson)

1 kull söder Hällstad (Göran Karlsson)

1 kull Klacke, Möne 22.6 (Johan H. Nilsson)

Övrigt

1 ex sp. Fänneslunda kyrka 14.3 (Claes-Göran Ahlgren)

Åtta kullar överträffas endast av 12 kullar 1989 och tangerar åren 1988 och 1991 med 8 kullar.

 

Jorduggla  A

1 ex Hössna mader 25.4 (Daniel Simring)

Den andra observationen i kommunen. Den första gjordes på gärdena i Marbäck 11 april 1975.

 

Pärluggla  A

1 ex sp. norr Boared 1.2 (Gösta Ekman)

1 ex sp. Nyslätt, Grönahög 15.2 (Stig Karlsson)

1 ex sp. södra kanten av Äramossen 28.2 (Gösta Ekman)

1 ex sp. Agnsjön, Härna 10.3 (Göran Karlsson)

1 ex sp. nordväst Boarp 13.3 (UFG)

1 ex sp. nordost Boarp 13.3 (UFG)

1 ex sp. Lilla Fagrared 13-17.3 (UFG, Jan Andersson, Birgitta Brissman, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Ingemar Larsson, Jan Larsson)

1 ex sp. Prästholmen, öster Humla 28-29.3 (Fredrik Andersson)

1 ex sp. 1 km sydost Brukshundsklubben, Pinebo 13.4 (Anders Wigren, Jesper Hansson, Filip Beckman)

1 ex sp. SV Getaryggen 13.4 (Anders Wigren, Jesper Hansson, Filip Beckman)

1 ex sp. söder Fredriksberg, Ulricehamn 16.4 (Birgitta Brissman)

1 ex sp. Trehörningen, Komosse 18.4 (Peter Wredin, Nina Hansson)

Minst 11 spelande ugglor är ett gott resultat. Blev rapportart "A" fr o m år 2000 (dessförinnan endast "H") och under dessa tre gångna år gjordes 0, 8 resp 4 observationer!

 

Nattskärra  A

1 ex sp. Rydsgärde, Grovare 18.6 (Johan H. Nilsson)

Tio observationer under perioden, varav tre spelande.

 

Kungsfiskare  A

1 ex Viskan-Mogden, Hökerum 27.7 (Stefan Adolfsson)

1 ex mot S Ätran, Dalum 13.9 (Jan Andersson, Börje Ignell)

1 ex Vållern-Årås kvarn 2.11 (Inger o. Sven Frändås, Gunilla Stenström)

1 ex Basta kvarn, Blidsberg 8.11 (Birgitta Isaksson gm Ingemar Larsson) och 12.11 (Sune Broman)

1 ex kanalen, Marbäcksviken 7.12 (Diana Skoglund, gm Peter Wredin)

De båda obsarna vid Basta kvarn kan förmodas vara samma individ. Vi får gå tillbaka till åren 1990-91 för att hitta lika goda kungsfiskarår och tillika senaste häckningsår.

 

Göktyta  A

1 ex Blidsberg 23.4 (Ingemar Larsson)

1 ex Baktrågen, Blidsberg 24.4 (Börje Ignell)

2 ex sj. Blidsberg 8-9.5 (Ingemar Larsson)

1 ex Ekhagen, Ulricehamn 13.5 (Börje Siljehov)

1 ex sj. Blidsberg 16.5 (Ingemar Larsson)

1 ex sj. Hökerum 25.5 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex sj. Väddåkra, Humla 25.5 (Fredrik Andersson)

1 ex sj. Blidsberg 31.5 (Ingemar Larsson)

1 ex sj. Gärdsjön 18.7 (Bo Ekstrand)

Rapportart (A) för fjärde året (1996-99 (H)). Visserligen toppar, med minsta marginal, detta år statistiken, men någon häckning finns inte med i bilden (1 häckning -00 och en obs av ad+juv -01).

 

Mindre hackspett  A

Häckning

1 häckning Hållestorp, Blidsberg 28.6 (Fredrik Andersson, Hans Sandberg)

Övriga obs.

1 hane Korshall, Dalum 21.2 (Börje Ignell)

1 par (även trummande) Marbäck (Alnäset-Marbäcksviken) 7.3 - 1.5 (Bertil Öjerbrand, Marie Rönnbäck, Michael Eriksson, Jan Andersson, Birgitta Brissman, Ingemar Larsson, Jan Larsson, Jörgen Larsson, Henrik Gustafsson, Filip Beckman) och 4 ex 28.3 (Henrik Gustafsson)

1 ex Romsås, Hökerum 15.3 (Stefan Adolfsson)

1 ex Fästeredssund 29.3 (Peter Wredin)

1 ex Påarp, Murum 16.4 (Johan H. Nilsson)

2 ex Intorp, Redslarp, Rånnaväg 17.4 (Bernt Bonander)

1 hona Ruggeboviken 18.4 (Peter Wredin, Nina Hansson)

1 ex Långegrund 23.4 (Friedrich Lieber)

1 ex hörd Mellvik, Varnum 8, 17 o. 19.5 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex hörd Ågården, Varnum 18.5 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex Väddåkra, Humla 9.8 (Fredrik Andersson)

1 hane 500 m öster Väddåkra, Humla 17.8 (Fredrik Andersson)

1 hona Ätran, Blidsberg 28.8 (Ingemar Larsson)

2-4 ex Ruggeboviken 30.8 (Jan Larsson)

1 ex Blidsberg 6.9 (Ingemar Larsson)

1 ex Hållestorp, Blidsberg 14.9 (Fredrik Andersson)

1 ex Blidsberg 16.9 (Ingemar Larsson)

1 ex hörd Mellvik, Varnum 20.9 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex Långegrund 30.9 (Bernt Bonander, Alf Olofsson, Börje Kollmats)

1 ex hörd Blidsberg 14.10 (Ingemar Larsson)

1 ex mot SV Ruggeboviken 11.10 (Jan Andersson)

1 ex 1,5 km norr Blidsberg 14.10 (Fredrik Andersson)

Fler observationer än tidigare år (särskilt under hösten), men bara en konstaterad häckning är inte uppmuntrande. Förhoppningsvis häckade marbäcksparet någonstans i området.

 

Trädlärka  A

1 ex mot N Hållestorp, Blidsberg 18.4 (Fredrik Andersson)

1 ex str. Långegrund 6.10 (Erik Vikstrand)

Blott 12 observationer under perioden.

 

Berglärka  A

1 ex Långegrund 16-18.10 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson, Jan Larsson, Kaj Krutfelt)

Tredje observationen i kommunen. Den första i Marbäck 4 maj 1970 och den andra på Långegrund 13-14 okt 1973.

 

Backsvala  H   (Riksinventeringsart 2003)

60 aktiva bon Vist 22.5, 42 bon 19.6 (Peter Wredin, UFG)

50 aktiva bon Gullered 5.6, > 60 bon 5.7 (Peter Wredin, UFG, Jan Andersson)

15 aktiva bon Knätte 5.6, ca 10 bon 29.6 (Peter Wredin, UFG)

3-4 bohål, 1-2 aktiva Lund, Hössna mader 5.6 (Peter Wredin, UFG)

140 bohål, ca 40 aktiva Hössna grustäkt 5 o. 29.6 (Peter Wredin, UFG)

7-8 aktiva bon Trädets gård 28.6 (Fredrik Andersson, Hans Sandberg)

30 bohål, enstaka aktiva 2 km ONO Björkvik, Lönern 29.6 (Peter Wredin, Folke Nordmark)

40 ex, 3 nya häckplatser, > 100 bohål, matning pågick, Hössna grustäkt 17.8 (Jan Andersson)

Totalt 175-200 par fördelade på 7 kolonier i kommunen. Då backsvalan inventerades i dåvarande Södra Älvsborgs län 1979 fanns drygt 30 kolonier om tillsammans 2500 par (beräknat på 3500 bohål) i kommunen, varav den största var i Vist med 800 bon. En beklämmande utveckling alltså.

 

Ladusvala  

Större antal

Ca 1000 ex Marbäck 11.9 (UFG)

Ca 2000 ex (jagades av en lärkfalk) Marbäck 12.9 (Jan Andersson)

 

Ängspiplärka  V

Större antal

Ca 100 ex rastande Kattåkra, Timmele 27.4 (Jan Andersson)

 

Rödstrupig piplärka  A

1 ex Marbäck 6.9 (Jan Andersson)

3 ex Marbäck 11.9 (UFG)

2 ex Marbäck 12.9 (Jan Andersson)

1 ex mot S Ruggeboviken 20.9 (Jan Andersson)

En typisk fyndbild: några höstobservationer.

 

Skärpiplärka  A

1 ex Marbäcksviken, Marbäck 28.3 (Henrik Gustafsson, Jan Andersson)

Ej årlig. De flesta observationerna har gjorts under hösten.

 

Vattenpiplärka  A

1 ex Långegrund 17 o. 19.11 (Ingemar Larsson)

Ny art för kommunen och det andra fyndet i Västergötland! Observationen gokänd av SOF´s raitetskommitté.

 

Gulärla  H

Större antal

110 ex (mest thunbergi) Marbäck 10.5 (Peter Wredin)

Sedd under häckningstid vid Sörsjön, men några observationer i övrigt som tyder på häckning har ej rapporterats.

 

Forsärla  A 

Häckning

Häckning har konstaterats åtminstone vid Nitta (Claes-Göran Ahlgren), Vistfallet (Ingemar Larsson) och Basta kvarn, Blidsberg (Åsa Isacsson gm Ingemar Larsson) och flygga juveniler har setts vid Ätran i Önnarp, Drete kvarn i Humla, och Möllebo kvarn sydost Gällstad. Sjungande fåglar har dessutom noterats i Påarp i Murum samt Plate-Krutbrännaregården, Dalum och observationer under häckningstid finns från flera tidigare kända häcklokaler.

Observationer

1 ex Vistfallet 23.3 (Ingemar Larsson)

1 ex Nitta 23.3 (Claes-Göran Ahlgren)

1 hane Plate, Dalum 25.3 (Bo Hansson)

1 par Möllebo kvarn, Gällstad 26.3 (Bernt Bonander)

1 honf. Marbäck 26.3 (Henrik Gustafsson)

1 ex hörd Prången 27.3 (Peter Wredin)

1 ex Marbäck 27.3 (Henrik Gustafsson, Filip Beckman)

1 ex hörd Basta kvarn, Blidsberg 28.3 (Peter Wredin)

1 hane Drete kvarn, Humla 29.3 (Fredrik Andersson)

1 hona Fästeredssund 5.4 (Jan Andersson)

1 honf. Vistfallet 6.4 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

1 ex Skålarp, Murum 12.4 (Johan H. Nilsson)

2 ex Knape, Timmele 13.4 (Niklas Svensson, Jesper Hansson, Filip Beckman)

1 ex sj. Påarp, Murum 16.4 (Johan H. Nilsson)

1 ex Prästkvarnen, Boarp 16.4 (Bernt Bonander)

1 ex sj. Plate, Dalum 17.4 (Peter Wredin)

1 ex Prästkvarn, Boarp 18.4 (Peter Wredin, Nina Hansson)

2 ex Basta kvarn, Blidsberg 19.4 (Peter Wredin, Nina Hansson)

1 ex Drete kvarn, Humla 19.4 (Peter Wredin, Nina Hansson)

3 ex Lundby damm, Trädet 19.4 (Peter Wredin, Nina Hansson)  

1 hane Plate såg 4.5 (Ingemar Larsson)

1 sj. hane Krutbrännargården, Dalum 4.5 (Birgitta Brissman, Jan Andersson)

1 ex Skålarp, Murum 7.5 (Johan H. Nilsson)

1 ex Åfärd, Böne 13.5 (Jan Andersson)

1 ad med mat i näbben norr Dalum 20.5 (Göran Karlsson)

1 hane Ätran norr om Dalum 24.5 (Jan Andersson)

1 ex sj. korsn. R40-västra Intakanvägen 31.5 (Peter Wredin)

1 par Vist 7.6 (Jan Andersson)

1 hane med mat, flög in i bo Vistfallet 7.6 (Ingemar Larsson)

1 ex Marbäck 7.6 (Peter Wredin)

1 ad + 1 juv Ätran, Önnarp, Hössna mader 9.6 (Jan Andersson)

1 par + ungar Drete, Humla 14.6 (Fredrik Andersson)

1 ex kraftstationen, Vist 16.6 (Peter Wredin)

2 ex Timmele 16.6 (Peter Wredin)

2 ex Plate 16.6 (Peter Wredin)

1 ex Basta kvarn, Blidsberg 16.6 (Peter Wredin)

2 ad + 1 juv Möllebo kvarn, Gällstad 17.6 (Bernt Bonander)

1 ex Vings kvarn 18.6 (Ingemar Larsson)

1 ex Ätran, Dalum 22.6 (Birgitta Brissman, Jan Andersson)

1 hane Brogården, Blidsberg 23.6 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

1 par Trädet 28.6 (Fredrik Andersson, Hans Sandberg)

1 par + 1 juv Drete, Humla 29.6 (Fredrik Andersson, Hans Sandberg)

1 hane Väddåkra, Humla 5.7 (Fredrik Andersson)

2 ex Basta kvarn, Blidsberg 29.7 (Kerstin Larsson)

1 par Vist 3.8 (Niklas Svensson)

1 ex Strängseredssjön 10.8 (Peter Wredin)

1 par Vistfallet 19.8 (Ingemar Larsson)

1 ex Vist kraftstation 25.8 (Peter Wredin)

3 ex Vist kraftstation 26.8 (Peter Wredin)

1 ex Bredgården, Marbäck 31.8 (Jan Andersson)

1 ex Skogskvarn, Timmele 1.9 (Peter Wredin)

1 ex Vimbrogatan, Blidsberg 15.9 (Ingemar Larsson)

1 ex Långegrund 16.9 (Bernt Bonander)

3 ex Vist 16.9 (Peter Wredin)

1 ex Färgeriet, Timmele 17.9 (Martin Bergström)

1 ex Marbäck 21.9 (Jan Andersson)

1 ex mot S Villastaden, Ulricehamn 11.10 (Lars-Göran Lillvik)

Det är svårt att bedöma om forsärlan fortfarande ökar i antal - den är väl numera för vanlig för att eftersökas. Observationerna är dock osedvanligt många detta år och är under senare år betydligt fler jämfört med vad som rapporterades för 30 år sedan.

 

Sädesärla  V

2 ex (en av dem enbent!) Långegrund 19-28.11 (Ingemar Larsson, Jan Larsson, Kaj Krutfelt, Jan Andersson)

1 ex Långegrund 2 o. 5.12 (Bernt Ringström, Leif Henriksson, Kaj Krutfelt)

De sistnämnda obsarna avser troligen en av de två novemberfåglarna. Förutom två övervintrare (båda något vingskadade) finns endast en decemberobs under perioden.

 

Sidensvans  S

Större antal (>100)

250 ex Ulricehamn (+ 65 ex Skottek) 5.1, 200 ex 6.1, 150 ex 18.1, 170 ex 24.1, 110 ex 7.2 och 140 ex 17.2 (Jan Andersson, Birgitta Brissman, Jan Larsson, Peter Wredin)

Gott om sidensvans i staden under förvintern, medan antalen under hösten var blygsamma.

En lite udda obs är 12 ex som åt tranbär på Äramossen 28.2 (Gösta Ekman).

 

Strömstare  H, S

1 häckning Basta kvarn, Blidsberg (Åsa Isacsson gm Ingemar Larsson)

En enda rapporterad häckning beror väl på dåligt eftersök?

 

Järnsparv  V

1 ex Ulricehamns soptipp 11.1 (Jan Andersson)

Endast två vinterobservationer är rapporterade under perioden.

 

Rödhake  V

1 ex Jägaregatan, Ulricehamn 1.1 (Jan Larsson)

1 ex Ulricehamns soptipp 18.1 o. 15.2 (Jan Andersson)

1 ex Villastaden, Ulricehamn 5-6.2 (Jan Andersson)

1 ex Blidsberg 21.2 (Ingemar Larsson)

1 ex Blidsberg 13 o. 15.12 (Ingemar Larsson)

1 ex Blidsberg fram till årsskiftet (Orvar Pettersson gm Göran Karlsson)

Troligen två olika decemberfåglar i Blidsberg. Antalet vinterfynd har varit ungefär det samma per år under 2000-talet som totalt under perioden 1987-99.

 

Näktergal  A

1 ex sj. Marbäck samhälle några veckor i juni (Kaj Krutfelt)

1 ex sj. Vimmerstad, Blidsberg 3-11.6 (Ingemar Larsson, Jan Larsson, Peter Wredin, Birgitta Brissman, Jan Andersson)

Ett 20-tal näktergalar har hörts under perioden.

 

Blåhake  A

1 juv Långegrund 17.8 (Leif Henriksson)

16 observationer under perioden ger precis 1 obs/ år i genomsnitt!

 

Svart rödstjärt  A

1 hane rast. Björnö, Komosse 28.9 (Jens Ekdahl)

1 ad hane (foto) Långegrund 6.10 (Kaj Krutfelt)

Endast två fynd under perioden, 1995 och 2000.

 

Rödstjärt  A

1 hane Marbäck 30.4 (Kaj Krutfelt) 

1 hane Dalum 1.5 (Ingvar Claesson)

1 hane Fredriksberg, Ulricehamn 1.5 (Jan Andersson)

2 hanar järnvägen, Gärdsjön 4.5 (Börje Kollmats)

2 hanar Dalum 4.5 (Bo Hansson)

1 hane Nyebergsvägen, Marbäck 4.5 (Kerstin Beckman gm Filip Beckman)

1 hane Blidsberg 6.5 (Ingemar Larsson)

1 hane Marbäck 8.5 (Jörgen Larsson, Vaileth Krantz)

1 hane Villastaden, Ulricehamn 9.5 (Jan Andersson)

Endast sedd  under vårflyttningen - och varför endast hanar? Fler rapporter än under senare år.

 

Ringtrast  A

1 hane Marbäck 13.4 (Bertil Öjerbrand)

1 hane Marbäck 19.4 (Filip Beckman)

1 ex Hökerum 21.4 (Ulla-Britt Karlsson gm Birgitta Brissman)

1 hane Härna 25.4 (Göran Karlsson)

2-3 hanar + 1 hona Marbäck 26.4 (Jan Andersson, Ingemar Larsson, Jan Larsson, Jörgen Larsson, Fredrik Andersson, Hans Sandberg)

1 hona söder Kroken, Timmele 27.4 (Jan Andersson)

2 honor Nyebergsvägen, Marbäck 28.4 (Kerstin Beckman gm Filip Beckman)

1 hane Marbäck 30.4 (Jörgen Larsson, Vaileth Krantz)

1 hona Bredgårdsgärde, Marbäck 3.5 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

De flesta år görs bara några få observationer. 2001 var dock lika bra som 2003. Nästan alla ringtrastar ses under en kort period på våren. Ett enda höstfynd har rapporterats.

 

Björktrast

Större antal vinter

Ca 300 ex Ulricehamn 5.1 (Jan Andersson)

Ca 120 ex Marbäck 26.1 (Jan Andersson)

Av senhöstens (2002) stora trastflockar dröjde sig en hel del kvar i januari.

 

Rödvingetrast  V

1 ex Marbäck 25-26.1 (Jan Andersson)

1 ex Långegrund 2.12 (Bernt Ringström, Leif Henriksson)

Ett dussintal vinterobservationer föreligger från perioden, senast 1996. Det största antalet är  ca 20 ex juldagen 1995.

 

Gräshoppssångare  A

1 ex sj. Påarp, Murum 16 o. 20 5 (Johan H. Nilsson)

1 ex sj. Lillesjön-Sverkestorpssjön 1.6 (Fredrik Andersson, Hans Sandberg)

1 ex sj. Viskan, Gärdsjön-Hökerum 3 o. 14.6 (Birgitta Brissman, Jan Andersson, Bo Ekstrand)

1 ex sj. Toren, Varnum 13.6 - 7.7 (Claes-Göran Ahlgren, Bo Ekstrand, Göran Karlsson)

1 ex sj. Påarp, Murum 27.7 (Johan H. Nilsson)

Under perioden noterades 44 sjungande gräshoppsångare, varför årets antal är högre än genomsnittet (2,75).

 

Flodsångare  A

1 ex sj. Ätran, Lönnarp, Lönern 13-17.6 (Birgitta Brissman, Jan Andersson, Fredrik Andersson, Hans Sandberg, Ingemar Larsson, Jan Larsson, Bo Ekstrand, Lars-Göran Lillvik)

1 ex sj. Tövebäcken mot Gärdsjön 17.6 (Bo Ekstrand)

Tjugotvå observationer under perioden, alla sjungande.

 

Sävsångare  A 

Häckning

1 kull (3 ungar 5 o. 8.7) nordmaden, Humla samt 1 ex sj. 8.6, 2 ex sj. 14.6 samt 1 ex sj. 21 o. 26.7 (Fredrik Andersson)

Övriga obs, sj. på sannolika häckningslokaler

2 ex sj. Gärdsjön 5.5, 1 ex sj. 10-11 o. 18.5, 2 ex sj. 27.5, 3 ex sj. 3.6 samt 1 ex sj. 8.6 (Bo Ekstrand, Göran Karlsson, Birgitta Brissman, Jan Andersson)

1 ex sj. Sörjön 18.5 (Anders Karlsson)

1 ex sj. sydmaden, Humla 24 o. 28.5, 2 ex sj. 1.6, 1 ex sj. 3.6, 3 ex sj. 6.6, 2 ex sj. 14.6 samt 1 ex sj. 21 o. 27.6 (Fredrik Andersson, Ingemar Larsson, Hans Sandberg, Jan Larsson)

2 ex sj. Ågården, Varnum 27.5 (Göran Karlsson)

1 ex sj. Böne mader 31.5 o. 15.7 (Ingvar Claesson, Ingemar Larsson, Jan Larsson)

1 ex sj. Lillesjön-Sverkestorpssjön 1.6 (Fredrik Andersson, Hans Sandberg)

2 ex sj. mellan Lundby och Trädet 1.6 och 1 ex sj. 6.6 (Fredrik Andersson, Hans Sandberg, Ingemar Larsson, Jan Larsson)

1 ex sj. Viskan, Gärdsjön-Hökerum 3.6 (Birgitta Brissman, Jan Andersson)

1 ex sj. Ömmern 5.6 och 3 ex sj. 22.6 (Johan H. Nilsson)

2 ex sj. Lillesjön, Trädet 6.6 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

1 ex sj. Vinsarpsbron 9.6 o. 14.6 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson, Fredrik Andersson, Hans Sandberg)

1 ex sj. Nitta 13.6 (Börje Kollmats)

1 ex sj. 100m söder Drete, Humla 14.6 (Fredrik Andersson, Hans Sandberg)

1 ex sj. Örsjö, Härna 27.5 (Göran Karlsson) och 2 ex sj. 14-15.6 (Bo Ekstrand)

1 ex sj. Varnum 14.6 (Bo Ekstrand, Göran Karlsson)

2 ex sj. Ätran, Trädet 15.6 (Ingemar Larsson)

1 ex sj. Brunnsnäs, Villastaden 17.6 (Lars-Göran Lillvik)

1 ex sj. Lilla Björken 18.6 (Johan H. Nilsson)

2 ex sj. Stora Björken 18.6 (Johan H. Nilsson)

Antalet rapporter ökar år från år och kommer 2003 från fler lokaler än någonsin under perioden.

 

Kärrsångare  A

1 ex sj. Viskan, Ågården-Älvåker, Varnum 29.5, 13 o. 17.6 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex sj. Varnum 2.6 (Erik Vikstrand)

1 ex sj. Sjöbredared, Tolken 8.6 (Fredrik Andersson)

1 ex sj. Härna 11.5 (Göran Karlsson)

1 ex sj. Ätran (badplatsen), Trädet 13 o. 15.6 (Fredrik Andersson, Hans Sandberg, Ingemar Larsson)

1 ex sj. Ätran strax söder Trädet 17.6 (Claes-Göran Ahlgren)

2 ex sj. Varnum 14.6 (Bo Ekstrand, Göran Karlsson)

2 ex sj. Murum (bron sydväst kyrkan) 18.6 (Johan H. Nilsson)

1 ex sj. Mellvik, Varnum 20.6 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex sj. Skottek, Ulricehamn 29.6 (Anders Wigren, Karin Hansson)

1 ex sj. Nitta 8.7 (Claes-Göran Ahlgren)

Observationerna i Varnumsområdet kan delvis gälla samma fåglar. De tre senaste åren har varit bra kärrsångarår - drygt tio sjungande varje år.

 

Gransångare  A

Vår

1 ex Marbäck 31.3 (Jan Larsson, Jörgen Larsson, Ingemar Larsson)

1 ex Marbäck 14.4 (Ingemar Larsson)

1 ex sj. Vädersholm, Mogden 16.4 (Göran Karlsson)

1 ex sj. Blidsberg 27.4 (Ingemar Larsson)

1 ex sj. Blidsberg 30.4 (Ingemar Larsson)

Sommar

1 ex sj. Röstesjön 26.6 (Bo Ekstrand)

Höst

2 ex Dalum 13.9 (Jan Andersson, Börje Ignell)

1 ex Långegrund 24.9 (Leif Henriksson, Kaj Krutfelt)

1 ex Långegrund 30.9 (Bernt Bonander, Alf Olofsson, Börje Kollmats)

Sommarobservationer är ovanliga i vår kommun - 10 st under perioden.

 

Stjärtmes  H

1 par bobyggnad Långegrund 19.3 (Börje Kollmats)

1 bo Gärdsjön 15.4 (Bo Ekstrand)

1 par bobyggnad Vinsarpssjön 19.4 (Märta Brissman, Birgitta Brissman, Jan Andersson)

 

Sommargylling  A

1 hane, sjungande ca 15 min på kvällen, Sträckås, Ulricehamn 3.6 (Anders Persson)

Sjätte observationen i kommunen. Under perioden rapporterad från Agnsjön, Säby 16 juni 1996 och Södra Säm 10 juni 1988 - båda sjungande.

 

Törnskata  H

1 hona Vinsarpsbron 25.5 (Ingemar Larsson)

1 hane Marbäck 25.5 (Birgitta Brissman, Jan Andersson)

1 hane Lund, Hössna mader 5.6 (UFG)

2 hanar Vinsarpsbron 9.6 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

1 hane Vinsarpsbron 12.6 (Ingemar Larsson)

1 hane Dal, Gällstad 28.6 (Jan Mogol)

1 hane Vinsarpsbron 14.7 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

1 juv Gärdsjön 26.7 (Bo Ekstrand)

1 hane Marbäck 27.7 (Jan Andersson)

1 ad + 2 juv Redslarp 31.7 (Bernt Bonander)

4-5 ex mellan Rånnaväg och Röshult 1.8 (Bernt Bonander)

1 hane Hållestorp, Blidsberg 1.8 (Fredrik Andersson)

1 hane + 1 juv Vinsarpsbron 4 o. 7.8 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

1 juv Vinsarp 7.8 (Ingemar Larsson)

Övervägande andel hanar - ligger honorna på bo? Förhoppningsvis finns några häckande par. Juvenila fåglar har ju setts, men höstflyttningen är tidig.

 

Varfågel  A

Vinter-vår

1 ex Gärdsjön 1.1 (Bo Ekstrand)

1 ex Ulricehamn 18.1 (Kent Andersson)

1 ex Marbäck 22 o. 26.1 (Bernt Bonander, Gunnar Svensson, Ingemar Larsson, Jan Larsson,  Jan Andersson)

1 ex Gärdsjön 24 o. 26.1 (Bo Ekstrand)

1 ex Nöre 26.1 (Jörgen Larsson)

1 ex Vinsarpsbron 26.1 (Jörgen Larsson)

1 ex Humla 8.2 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

1 ex Gärdsjön 9.2 (Bo Ekstrand)

1 ex Lillesjön, Trädet 18.2 (Ingemar Larsson)

1 ex Marbäck 21.2 - 1.3 (Jan Andersson, Ingemar Larsson, Jan Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz)

1 ex Nöre 26.2 (Ingemar Larsson)

1 ex Gärdsjön 8.3 (Bo Ekstrand)

1 ex mellan Hökerum och Nitta 9.3 (Gull-Britt Andersson)

1 ex sj. Marbäck 14-28.3 (Jan Larsson, Jan Andersson, Ingemar Larsson, Kerstin Larsson,  Jörgen Larsson, Henrik Gustafsson, Filip Beckman)

1 ex sj. Romsås, Hökerum 19-20.3 (Bo Ekstrand)

1 ex Fänneslundasjön 21.3 (Lars E Andersson)

1 ex Gärdsjön 21.3 (Bo Ekstrand)

2 ex Äramossen 27.3 (Gösta Ekman)

1 ex Fänneslundasjön 25.3 (Göran Karlsson)

1 ex Gärdsjön  13 o. 15.4 (Bo Ekstrand)

Höst

1 ex Långegrund 6-7.10 (Kaj Krutfelt, Bernt Ringström)

1 ex Gärdsjön 13.10 (Bo Ekstrand, Folke Nordmark)

1 ex 5 km öster Marbäck 26.10 (Jan Andersson)

1 ex Timmele flygplats 9.11 (Ingemar Larsson)

1 ex Gärdsjön 9.11 - 21.12 (Bo Ekstrand)

1 ex Mellvik, Varnum (tog en talgoxe i trädgården) 29.11 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex Lönern 10.12 (Ingemar Larsson)

1 ex Vinsarpsbron 26.12 (Ingemar Larsson)

Även om dubbelräkning har gjorts i några fall är antalet obsar mer än dubbelt så många som något av de föregående åren.

 

Nötkråka  H

1 häckning Fänneslunda (Göran Karlsson)

2 ex varnande öster Ätran, Humla-Blidsberg (sedan länge känt häckningsområde) 29.3 (Fredrik Andersson)

Att inte fler häckningsobservationer av denna art rapporteras är kanske inte så konstigt, då den är svår att komma in på livet under denna tid.

 

Råka  A

Vår

3 ad Marbäck 7-8.3 (Jan Andersson, Jan Larsson, Ingemar Larsson)

3 ad Hössna mader 8.3 (Jan Andersson)

1 ex Marbäck 9.3 (Jan Larsson)

Ca 10 ex Varnums kyrka 13.3 (Claes-Göran Ahlgren)

3 ex Marbäck 13.3 (Jörgen Larsson)

2 ad mot NO Marbäck 15.3 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 ex Varnum-Nitta 20.3 (Claes-Göran Ahlgren)

2 ex Marbäck 23.3 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

>2 ex Varnums kyrka 26.3 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex Varnums kyrka 30.3 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex Marbäck 4.4 (Jan Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz)

2 ex Marbäck 5.4 (Ingemar Larsson, Jan Andersson)

1 ex Varnums kyrka 5.4 (Claes-Göran Ahlgren)

Sommar

1 ex Härna 19.7 (Göran Karlsson)

Höst

2 ex Marbäck 16.9 (Jörgen Larsson)

1 juv Marbäck 10.10 (Jan Larsson)

2 ad Marbäck 13.10 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

1 ex Långegrund 29.10 (Börje Kollmats, Leif Henriksson)

1 ex Långegrund 12.11 (Leif Henriksson, Börje Kollmats, Magnus Andersson)

22 ex rast. södra infarten, Ulricehamn 29.11 (Jörgen Larsson, Ingemar Larsson, Vaileth Krantz)

Allt fler observationer under senare år, sommarobservationer dock fortfarande ovanliga. Flocken som rastade vid Ulricehamns södra infart den 29.11 hade sannolikt tvingats ned p.g.a. mycket tät dimma.

 

Stare  V

2 ex Ulricehamns soptipp 18.1 (Jan Andersson)

1 ex Marbäck 26.1 (Jan Andersson)

9 ex Marbäck 6.12 (Jan Andersson)

3 ex Marbäck 28.12 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

Blott sex vinterobservationer under perioden.

 

Bofink  V

1 hane Liseberg, Varnum 1.1 (Claes-Göran Ahlgren)

1 hane Rånnaväg 10.2 (Bernt Bonander)

1 hona Blidsberg 22.12 (Ingemar Larsson)

1 ex Borgmästaregatan, Ulricehamn 27.12 (Börje Siljehov)

2 hanar + 1 hona Härna fram till årsskiftet (Göran Karlsson)

Ett tämligen normalt år jämfört med hela perioden. De båda sistlidna åren gjordes dock avsevärt många fler vinterobservationer - år 2002 sågs ca 70 ex!

 

Steglits  A

Vinter-vår

6 ex Rånnaväg 11.2 (Bernt Bonander)

1 ex Ulricehamn 16.3 (Peter Wredin)

1 ex sj. Karlslätt, Ulricehamn 19.5 (Peter Wredin)

Höst

10 ex Blidsberg 25.9 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

2 ex Blidsberg 1.10 (Ingemar Larsson)

3 ex Sverkestorpssjön 5.10 (Fredrik Andersson)

10 ex str Långegrund 6.10 (Erik Vikstrand)

1 ex Varnum-Nitta 10.10 (Claes-Göran Ahlgren)

2 ex Långegrund 16.10 (Jan Larsson, Kaj Krutfelt)

2 ex Backen, Hökerum 19.10 (Stefan Adolfsson)

7 ex Gällstad 26.10 (Jan Krantz)

1 ex Långegrund 7.11 (Jan Larsson, Ingemar Larsson)

1 ex Marbäck 23.12 (Henrik Gustafsson)

1 ex Borgmästaregatan, Ulricehamn 27.12 (Börje Siljehov)

1 ex Hyared, öster Marbäck 31.12 (Jörgen Larsson, Vaileth Krantz)

1 ex Mellvik, Varnum 31.12 (Claes-Göran Ahlgren)

Det näst "bästa" året under perioden - flest observationer gjordes 2001. Ovanligt med sjungande steglitser. När kommer den första häckningen?

 

 

Vinterhämpling  A

Höst

5-10 ex str. Långegrund 6.10 (Erik Vikstrand)

25 ex Långegrund 10.10 (Jan Larsson, Ingemar Larsson)

28 ex Marbäck 12.10 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

18 ex Marbäck 13.10 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

10-12 ex Långegrund 14-15.10 (Bernt Ringström, Kurt Helgesson)

6 ex Marbäck 15.10 (Jan Larsson, Ingemar Larsson)

26 ex Långegrund 16.10 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson) och 15 ex samma dag (Jan Larsson, Kaj Krutfelt) - olika flockar?

7 ex Långegrund 18.10 (Jan Larsson)

4 ex Långegrund 24.10 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

Fler observationer än något annat år under perioden, alla inom en 15-dagarsperiod. Förra året gjordes inte en enda observation!

 

Brunsiska  A

1 ex Blidsberg 29-30.1 (Ingemar Larsson)

2 ex Blidsberg 1.2 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

2 ex Ulricehamns soptipp 1.2 (Jan Andersson)

1 ex Madtorp, Romsås 2.2 (Bo Ekstrand)

2 ex Blidsberg 7.2 (Ingemar Larsson)

2-3 ex Väddåkra, Humla 22-23.2 (Fredrik Andersson)

1 ex Blidsberg 23-24.2 (Ingemar Larsson)

1 ex Blidsberg 28.2 (Ingemar Larsson)

1 ex Blidsberg 1.3 (Ingemar Larsson)

1 ex Blidsberg 10.4 (Ingemar Larsson)

1 ex Blidsberg 22.10 (Ingemar Larsson)

8 ex Gärdsjön 9.11 (Bo Ekstrand)

1 ex Blidsberg 9.12 (Ingemar Larsson)

2 ex Gärdsjön 21.12 (Bo Ekstrand)

2 ex Sjögunnarsbo, Marbäck 29.12 (Jörgen Larsson, Vaileth Krantz)

1 ex Sjögunnarsbo, Marbäck 30.12 (Jörgen Larsson)

Fler rapporter än något tidigare år - den första (säkra) obsen i kommunen gjordes 1999. Eftersom de båda gråsiskeraserna (flammea och cabaret) numera hybridiserar regelmässigt,  blir en säker rasbestämning allt svårare att göra. Intermediära siskor ses emellanåt.

 

Snösiska  A

1 ad hane Madtorp, Romsås 22-25.2 (Bo Ekstrand)

Från perioden finns 11 observationer av 16 ex. Stor försiktighet bör iakttagas vid bestämning av honor och yngre hanar, då en del ljusa gråsiskor kan vara mycket lika dessa.

 

Rosenfink  A

2 ex sj. Ätran norr Dalum 25.5 (Ingemar Larsson)

1 ex sj. banvallen mellan Blidsberg och Dalum 28.5 (Kerstin Larsson)

1 2K sj. Härna 28.5 (Göran Karlsson)

1 hane sj. Ätran, Blidsberg 29.5 (Kerstin Larsson, Ingemar Larsson)

1 ex sj. Lillsjön, Ulricehamn 31.5 (Peter Wredin)

2 ex sj. mellan Dalum och Blidsberg, en på var sida om R46 1.6 (Jan Larsson, Ingemar Larsson)

1 ex sj. sydöst Dalums samhälle under försommaren (Börje Ignell)

1 utf. hane sj. öster Gärdsjön 3.6 (Bo Ekstrand, Birgitta Brissman, Jan Andersson)

1 ex sj. Vimbrogatan, Blidsberg 4.6 (Ingemar Larsson)

2 ex sj. öster Gärdsjön 7.6 (Bo Ekstrand)

2 ex sj. Ätran mellan Dalum och Blidsberg 8.6 (Fredrik Andersson)

1 ex sj. Ätran, Blidsberg 12-13.6 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

1 ex sj. Ågården, Varnum 14.6 (Johan B Nilsson)

1 ex sj. Blidsbergs badplats 22.6 (Birgitta Brissman, Jan Andersson)

1 ex sj. Ätran, Blidsberg 27.6 (Kerstin Larsson)

1 ex sj. Ätran, Blidsberg 17.7 (Ingemar Larsson)

1 ex banvallen mellan Blidsberg och Dalum 23.7 (Kerstin Larsson)

En del av rapporterna avser förmodligen samma individer. Ätradalen är utan tvekan rosenfinkens bästa marker i kommunen, men de konstaterade häckningarna lyser med sin frånvaro. Ut och leta!

 

Stenknäck  H

1 häckning Lilla Kråkebo, Brunn (Göran Karlsson)

Flera observationer under häckningstid i Ulricehamn, St Ekered i Brunn, Korpeboberg i Marbäck (sjungande), Ek väster Timmele, Romsås i Hökerum, samt Mellvik, Varnum, men ingen häckning är rapporterad (flera observatörer).

 

Lappsparv  A

1 honf. Marbäck 1.5 (Jan Andersson)

2 ex Marbäck 12.9 (Jan Andersson)

Som de flesta år några få observationer - i Marbäck.

 

Snösparv  A

Vinter-vår

1 ex Ruggeboviken 19.1 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

3 ex Marbäck 10.3 (Bernt Bonander)

7 ex Marbäck 12.3 (Björn-Åke Andersson)

3 ex Långegrund 27.3 (Bernt Ringström)

1 ex Långegrund 28-29.3 (Friedrich Lieber, Bernt Bonander, Ingemar Larsson, Jan Larsson, Peter Wredin)

3 ex, 1 hane + 2 honor, Långegrund 30.3 -2.4 (Henrik Gustafsson, Filip Beckman, Sune Broman, Åke Anderson, Börje Kollmats)

Höst

7 ex Långegrund 20.10 (Börje Kollmats, Åke Anderson)

11 ex Långegrund 24.10 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

17 ex Långegrund 25.10 (Jan Andersson, Jan Krantz, Börje Kollmats, Lars E Andersson)

13 ex Marbäck 25.10 (Jan Andersson)

16 ex Långegrund 26.10 (Jan Andersson, Bernt Ringström, Per Gustafson, Peter Wredin)

17 ex Långegrund 28.10 (Jan Krantz)

28 ex Långegrund 29.10 (Börje Kollmats, Leif Henriksson, Bernt Bonander)

78 ex Långegrund 2.11 (Bernt Ringström, Leif Henriksson)

5 ex Gärdsjön 2.11 (Bo Ekstrand)

122 ex Långegrund 4.11 (Ingemar Larsson)

2 ex Långegrund 7.11 (Jan Larsson, Ingemar Larsson)

6 ex Långegrund 8.11 (Jan Andersson, Stig Olausson, Bernt Ringström m.fl.)

4 ex Långegrund 12.11 (Leif Henriksson, Börje Kollmats, Magnus Andersson)

1 ex Långegrund 15.11 (Jan Andersson)

19 ex Långegrund 17.11 (Ingemar Larsson)

1 ex Långegrund 22.11 (Jan Andersson, Jan Larsson, Ingemar Larsson)

1 ex Långegrund 29.11 (Jan Andersson, Claes-Göran Ahlgren, Lars Andersson)

2 ex Marbäck 7.12 (Birgitta Brissman, Jan Andersson)

Det bästa året under perioden, främst beroende på utmärkta rastförhållanden på Långegrund under både vår och höst. Både 78-flocken 2.11 och 122-flocken 4.11 utgör de största obsarna under perioden (tidigare max 40 ex, men en 80-flock har tidigare noterats i Marbäck 1964 och en 50-flock i Dalum 1969).

 

Äldre tillägg

 

2002

Lärkfalk

1 häckning Säby, Hökerum (Lasse Christoffersson)

 

Kungsfiskare

1 ex kanalen Mogden-Agnsjön 1.11 (Lasse Christoffersson)

 

 

2001

Lärkfalk

1 häckning Säby, Hökerum (Lasse Christoffersson)Vårfåglar 2003

 

På Fågelgruppens hemsida kunde vi för andra året fortlöpande rapportera vårfåglarnas ankomst till Ulricehamnsbygden. Listan " Vårens första" uppdaterades dagligen av vår webmaster Ingemar Larsson och man fick en god överblick över hur våren framskred.

 

Målet kanske är lite högt satt när det gäller urvalet arter (ca 110). Vissa uppträder endast sparsamt i vår kommun och för några av dessa görs ibland inga vårobservationer alls. För andra åter är det svårt att bedöma om de är övervintrare eller mycket kortväga flyttare och några ses kanske först när det har blivit försommar.

 

Första halvan av januari var bister med nedåt -20°, inte särskilt mycket snö, men isen var så tjock att det gick att köra bil på Åsunden. Töväder efter mitten av månaden och de första gråtrutarna kom tillfälligt tillbaka. Mest barmark nu. Vid månadsskiftet jan/feb blev det åter minusgrader, men temperaturen höll sig sedan kring 0°-strecket februari ut. Mars började med flera minusgrader, men den 7:e kom sydvästvindarna med plusgrader och många vårfåglar kom de följande dagarna.

 

Vårlistan presenteras i två versioner, dels i systematisk ordning (artföljd) och dels i den ordning som de olika arterna anlände. I den senare får man en god bild över vårens framfart och det syns väl hur den tog fart en vecka in i mars.

 

Fortsättning följer 2004 och efter några år kan vi nog få en god bild över de olika arternas tidsschema. Kanske kan vi även se om det har skett några förändringar sedan 1960-talet, då vi följde de vanligaste vårfåglarnas ankomst.Vårfåglar 2003 i artföljd
 

Smålom 06 april
Storlom 29 mars
Svarthakedopping 04 april
Skäggdopping 30 mars
Storskarv 15 mars 
Häger 08 mars
Sädgås  11 mars
Grågås 23 feb.
Bläsand 23 mars
Snatterand  11 april 
Kricka  15 mars
Stjärtand  13 april
Årta  12 april
Skedand  12 april
Brunand  30 mars
Vigg 30 mars
Sjöorre  13 april
Storskrake 08 mars
Småskrake 12 april
Salskrake 20 mars
Bivråk  24 maj
Brun kärrhök  04 april 
Blå kärrhök  11 mars
Ormvråk 08 mars
Fjällvråk 19 mars
Fiskgjuse  02 april
Tornfalk 25 mars
Stenfalk 12 april
Lärkfalk 10 maj
Vattenrall 16 april
Småfläckig sumphöna 13 maj
Kornknarr 14 juni
Rörhöna 19 mars
Sothöna 16 mars 
Trana 12 mars
Strandskata 02 april
Mindre strandpipare 15 april
Större strandpipare 26 april
Ljungpipare 09 mars
Tofsvipa 08 mars
Mosnäppa -
Kärrsnäppa 04 april
Brushane 06 april
Enkelbeckasin 25 mars
Morkulla 23 mars
Småspov 28 april
Storspov 23 mars
Drillsnäppa 15 april
Svartsnäppa -
Rödbena 04 april
Gluttsnäppa 16 april
Grönbena 26 april
Skogssnäppa 24 mars
Skrattmås 16 mars
Fiskmås 11 mars
Silltrut 14 april
Havstrut 10 mars
Fisktärna 24 april
Skogsduva 21 feb.
Ringduva 22 feb.
Gök 11 maj
Hornuggla -
Nattskärra 18 juni
Tornseglare 10 maj
Göktyta 23 april
Trädlärka 18 april
Sånglärka 08 mars 
Backsvala 24 april
Ladusvala 26 april
Hussvala 26 april
Ängspiplärka 19 mars
Trädpiplärka 23 april
Gulärla 23 april
Forsärla 23 mars
Sädesärla 31 mars
Järnsparv 27 mars
Rödhake 23 mars
Näktergal 03 juni
Rödstjärt 30 april
Stenskvätta 12 april
Buskskvätta 26 april
Ringtrast 13 april
Taltrast 26 mars
Rödvingetrast 12 mars
Dubbeltrast 08 mars
Gräshoppsångare 16 maj
Flodsångare 13 juni
Sävsångare 05 maj
Rörsångare 04 maj
Kärrsångare 02 juni
Trastsångare -
Trädgårdssångare 09 maj
Svarthätta 01 maj
Ärtsångare 10 maj
Törnsångare 09 maj
Härmsångare 09 maj
Lövsångare 21 april
Grönsångare 04 maj
Gransångare 31 mars
Grå flugsnappare 04 maj
Svartvit flugsnappare 23 april
Törnskata 17 maj
Råka 07 mars
Stare 07 mars
Bofink 12 mars
Hämpling 14 mars
Rosenfink 25 maj
Sävsparv 14 mars
Lappsparv 01 maj
Snösparv 10 mars


Vårfåglar 2003 i datumföljd
 
Skogsduva 21 feb.
Ringduva 22 feb.
Grågås 23 feb.
Råka 07 mars
Stare 07 mars
Häger 08 mars
Storskrake 08 mars
Ormvråk 08 mars
Tofsvipa 08 mars
Sånglärka 08 mars
Dubbeltrast 08 mars
Ljungpipare 09 mars
Havstrut 10 mars
Snösparv 10 mars
Sädgås  11 mars
Blå kärrhök  11 mars
Fiskmås 11 mars
Trana 12 mars
Rödvingetrast 12 mars
Bofink 12 mars
Hämpling 14 mars
Sävsparv 14 mars
Storskarv 15 mars
Kricka  15 mars
Sothöna 16 mars
Skrattmås 16 mars
Fjällvråk 19 mars
Rörhöna 19 mars
Ängspiplärka 19 mars
Salskrake 20 mars
Bläsand 23 mars
Morkulla 23 mars
Storspov 23 mars
Forsärla 23 mars
Rödhake 23 mars
Skogssnäppa 24 mars
Tornfalk 25 mars
Enkelbeckasin 25 mars
Taltrast 26 mars
Järnsparv 27 mars
Storlom 29 mars
Skäggdopping 30 mars
Brunand  30 mars
Vigg 30 mars
Sädesärla 31 mars
Gransångare 31 mars
Fiskgjuse  02 april
Strandskata 02 april
Svarthakedopping 04 april
Brun kärrhök  04 april
Kärrsnäppa 04 april
Rödbena 04 april
Smålom 06 april
Brushane 06 april
Snatterand  11 april
Årta  12 april
Skedand  12 april
Småskrake 12 april
Stenfalk 12 april
Stenskvätta 12 april
Stjärtand  13 april
Sjöorre  13 april
Ringtrast 13 april
Silltrut 14 april
Mindre strandpipare 15 april
Drillsnäppa 15 april
Vattenrall 16 april
Gluttsnäppa 16 april
Trädlärka 18 april
Lövsångare 21 april
Göktyta 23 april
Trädpiplärka 23 april
Gulärla 23 april
Svartvit flugsnappare 23 april
Fisktärna 24 april
Backsvala 24 april
Större strandpipare 26 april
Grönbena 26 april
Ladusvala 26 april
Hussvala 26 april
Buskskvätta 26 april
Småspov 28 april
Rödstjärt 30 april
Svarthätta 01 maj
Lappsparv 01 maj
Rörsångare 04 maj
Grönsångare 04 maj
Grå flugsnappare 04 maj
Sävsångare 05 maj
Trädgårdssångare 09 maj
Törnsångare 09 maj
Härmsångare 09 maj
Lärkfalk 10 maj
Tornseglare 10 maj
Ärtsångare 10 maj
Gök 11 maj
Småfläckig sumphöna 13 maj
Gräshoppsångare 16 maj
Törnskata 17 maj
Bivråk  24 maj
Rosenfink 25 maj
Kärrsångare 02 juni
Näktergal 03 juni
Flodsångare 13 juni
Kornknarr 14 juni
Nattskärra 18 juni
Mosnäppa -
Svartsnäppa -
Hornuggla -
Trastsångare -

 


Rapportmall för Ulricehamns kommun fr.o.m 2004

 

Följande rapportmall är delvis anpassad till VgOFs rapportmall. Alla upptagna arter har påträffats i Ulricehamns kommun. En del vanliga arter har dock ej medtagits. Några i fält identifierbara raser har också inkluderats och står med kursiv stil. Artlistan följer nu den av SOF´s taxonomikommitté 2004 antagna ordningsföljden, där andfåglar inleder följt av hönsfåglar, i en f.ö. oförändrad lista. Ett par arter har samtidigt fått nya svenska namn - häger heter gråhäger och (vanlig) labb heter kustlabb.

 

H = häckning och fynd i häckningsbiotop under häckningstid, V = vinterobservation,

S = sommarobservation. Där inget särskilt anges rapporteras samtliga observationer. Rapportera även större antal, udda tider och annat som du tycker är av intresse samt naturligtvis ”nya” arter för kommunen.

 

Arter i fet stil ska rapporteras på en särskild raritetsblankett (tillhandahålles av oss) för vidare befordran till VgOF´s rapportkommitté och ev Rk.

 

Anteckna art, antal, kön, ålder, ev sträckriktning, datum, lokal, observatörer mm av intresse. Observationer januari-oktober rapporteras i november och observationer  november-december snarast efter årets slut. Sänd din fågelrapport till Fågelgruppens rapportmottagare nedan, men allra helst rapporterar du löpande till Svalan eller Fågelgruppens hemsidas gästbok.

 

Rapportmottagare:

Jan Andersson   Anemonvägen 7, 523 33 Ulricehamn    tel. 0321-149 39

E-post: januhamn@algonet.se

 

Göran Karlsson   Gerle, Härna, 523 99 Hökerum    tel. 033-27 43 39

Folke Nordmark   Annero, Intakan, 523 98 Hökerum    tel. 033-27 52 96

 

 


Knölsvan H

Mindre sångsvan

Sångsvan H

Sädgås

Tundrasädgås

Spetsbergsgås

Bläsgås

Grågås H

Stripgås

Snögås

Vitkindad gås

Prutgås

Rostand

Gravand

Mandarinand

Bläsand S, V

Snatterand

Kricka H, V

Stjärtand

Årta

Skedand

Brunand H, V

Vigg H, V

Bergand

Ejder

Alfågel

Sjöorre

Svärta

Salskrake

Småskrake

Järpe

Orre spelplats

Tjäder spelplats

Rapphöna

Vaktel

Smålom H

Storlom H

Smådopping

Skäggdopping V

Gråhakedopping

Svarthakedopping

Svarthalsad dopping

Stormfågel

Storskarv

Rördrom

Gråhäger H, V

Svart stork

Vit stork

Bivråk H

Brun glada

Röd glada

Havsörn

Brun kärrhök

Blå kärrhök

Ängshök

Duvhök H

Ormvråk V

Fjällvråk  

Kungsörn

Fiskgjuse H

Tornfalk

Aftonfalk

Stenfalk

Lärkfalk

Jaktfalk

Pilgrimsfalk

Vattenrall

Småfläckig sumphöna

Mindre sumphöna

Kornknarr

Rörhöna

Sothöna H

Trana H, V

Strandskata

Mindre strandpipare

Större strandpipare

Ljungpipare H, V

Kustpipare

Tofsvipa V

Kustsnäppa

Sandlöpare

Småsnäppa

Mosnäppa

Spovsnäppa

Skärsnäppa

Kärrsnäppa

Myrsnäppa

Brushane

Dvärgbeckasin

Enkelbeckasin V

Dubbelbeckasin

Större beckasinsnäppa

Morkulla V

Rödspov

Myrspov

Småspov

Storspov H

Svartsnäppa

Rödbena

Gluttsnäppa

Grönbena H

Roskarl

Smalnäbbad simsnäppa

Kustlabb

Fjällabb

Dvärgmås

Skrattmås H  

Ringnäbbad mås

Silltrut

Gråtrut H

Havstrut

Tretåig mås

Skräntärna

Kentsk tärna

Fisktärna H

Silvertärna

Småtärna

Svarttärna

Sillgrissla

Tobisgrissla

Alkekung

Skogsduva

Ringduva V

Turkduva

Turturduva

Tornuggla  

Berguv

Fjälluggla

Hökuggla

Sparvuggla

Kattuggla H

Hornuggla

Jorduggla

Pärluggla

Nattskärra

Kungsfiskare

Biätare

Blåkråka

Härfågel

Göktyta

Spillkråka H

Vitryggig hackspett

Mindre hackspett

Tretåig hackspett

Tofslärka

Trädlärka

Sånglärka V

Berglärka

Backsvala H

Ängspiplärka V

Rödstrupig piplärka

Skärpiplärka

Vattenpiplärka

Gulärla H

Forsärla

Sädesärla V

Engelsk sädesärla

Sidensvans S

Strömstare H, S

Järnsparv V

Rödhake V  

Näktergal

Blåhake

Svart rödstjärt

Rödstjärt

Svarthakad buskskvätta

Ringtrast

Taltrast V

Rödvingetrast V  

Dubbeltrast V

Gräshoppsångare

Flodsångare

Sävsångare

Busksångare

Kärrsångare

Trastsångare

Svarthätta V

Lundsångare

Gransångare

Mindre flugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Skäggmes

Stjärtmes H

Stjärtmes kontinental ras

Sommargylling

Törnskata H

Varfågel

Nötkråka H

Smalnäbbad nötkråka

Råka

Svartkråka

Stare V

Bofink V

Bergfink H, S

Gulhämpling

Steglits

Hämpling V

Vinterhämpling

Gråsiska S

Brunsiska

Snösiska

Bändelkorsnäbb

Större korsnäbb

Rosenfink

Tallbit

Stenknäck H

Lappsparv

Snösparv

Ortolansparv

Sävsparv V

Kornsparv

 

 

Lista över samtliga anträffade arter, inkl förrymda (258) samt vissa raser, kursiv stil (6)  i Ulricehamns kommun t o m 2003.

Nytillskott 2003 är tundrasädgås och vattenpiplärka!


 

 

Smålom

Storlom

Smådopping

Skäggdopping

Gråhakedopping

Svarthakedopping

Svarthalsad dopping

Stormfågel

Storskarv

Rördrom

Häger

Svart stork

Vit stork

Knölsvan

Mindre sångsvan

Sångsvan

Sädgås

Tundrasädgås

Spetsbergsgås

Bläsgås

Grågås

Stripgås

Snögås

Kanadagås

Vitkindad gås

Prutgås

Rostand

Gravand

Mandarinand

Bläsand

Snatterand

Kricka

Gräsand

Stjärtand

Årta

Skedand

Brunand

Vigg

Bergand

Ejder

Alfågel

Sjöorre

Svärta

Knipa

Salskrake

Småskrake

Storskrake

Bivråk

Brun glada

Röd glada

Havsörn

Brun kärrhök

Blå kärrhök

Ängshök

Duvhök

Sparvhök

Ormvråk

Fjällvråk

Kungsörn

Fiskgjuse

Tornfalk

Aftonfalk

Stenfalk

Lärkfalk

Jaktfalk

Pilgrimsfalk

Järpe

Orre

Tjäder

Rapphöna

Vaktel

Fasan

Vattenrall

Småfläckig sumphöna

Mindre sumphöna

Kornknarr

Rörhöna

Sothöna

Trana

Strandskata

Mindre strandpipare

Större strandpipare

Ljungpipare

Tundrapipare sp

Kustpipare

Tofsvipa

Kustsnäppa

Sandlöpare

Småsnäppa

Mosnäppa

Spovsnäppa

Skärsnäppa

Kärrsnäppa

Myrsnäppa

Brushane

Dvärgbeckasin

Enkelbeckasin

Dubbelbeckasin

Större beckasinsnäppa

Morkulla

Rödspov

Myrspov

Småspov

Storspov

Svartsnäppa

Rödbena

Gluttsnäppa

Skogssnäppa

Grönbena

Drillsnäppa

Roskarl

Smalnäbbad simsnäppa

Labb

Fjällabb

Dvärgmås

Skrattmås

Ringnäbbad mås

Fiskmås

Silltrut

Gråtrut

Havstrut

Tretåig mås

Skräntärna

Kentsk tärna

Fisktärna

Silvertärna

Småtärna

Svarttärna

Sillgrissla

Tobisgrissla

Alkekung

Tamduva

Skogsduva

Ringduva

Turkduva

Turturduva

Gök

Tornuggla

Berguv

Fjälluggla

Hökuggla

Sparvuggla

Kattuggla

Hornuggla

Jorduggla

Pärluggla

Nattskärra

Tornseglare

Kungsfiskare

Biätare

Blåkråka

Härfågel

Göktyta

Gröngöling

Spillkråka

Större hackspett

Vitryggig hackspett

Mindre hackspett

Tretåig hackspett

Tofslärka

Trädlärka

Sånglärka

Berglärka

Backsvala

Ladusvala

Hussvala

Trädpiplärka

Ängspiplärka

Rödstrupig piplärka

Skärpiplärka

Vattenpiplärka

Gulärla

Forsärla

Sädesärla

Engelsk sädesärla

Sidensvans

Strömstare

Gärdsmyg

Järnsparv

Rödhake

Näktergal

Blåhake

Svart rödstjärt

Rödstjärt

Buskskvätta

Svarthakad buskskvätta

Stenskvätta

Ringtrast

Koltrast

Björktrast

Taltrast

Rödvingetrast

Dubbeltrast

Gräshoppssångare

Flodsångare

Sävsångare

Busksångare

Kärrsångare

Rörsångare

Trastsångare

Härmsångare

Ärtsångare

Törnsångare

Trädgårdssångare

Svarthätta

Lundsångare

Grönsångare

Gransångare

Lövsångare

Kungsfågel

Grå flugsnappare

Mindre flugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Svartvit flugsnappare

Skäggmes

Stjärtmes

Kontinental stjärtmes

Entita

Talltita

Tofsmes

Svartmes

Blåmes

Talgoxe

Nötväcka

Trädkrypare

Sommargylling

Törnskata

Varfågel

Nötskrika

Skata

Nötkråka

Smalnäbbad nötkråka

Kaja

Råka

Kråka

Svartkråka

Korp

Stare

Gråsparv

Pilfink

Bofink

Bergfink

Gulhämpling

Grönfink

Steglits

Grönsiska

Hämpling

Vinterhämpling

Gråsiska

Brunsiska

Snösiska

Bändelkorsnäbb

Mindre korsnäbb

Större korsnäbb

Rosenfink

Tallbit

Domherre

Stenknäck

Lappsparv

Snösparv

Gulsparv

Ortolansparv

Sävsparv

Kornsparv