Fåglar i Ulricehamns kommun 2004

Ulricehamns Fågelgrupp (UFG), gm Jan Andersson

 

Följande redovisning av fågelobservationer i kommunen är den nionde i raden sedan pågående serie av fågelrapporter påbörjades 1987. De föregående rapporterna avhandlar åren 1987-89, 90-92, 93-95, 96-99, 2000, 01, 02 samt 03. Äldre rapporter finns från 1968-73, inklusive en artförteckning huvudsakligen baserad på 1960-talet men där även äldre uppgifter ingår. Dessa rapporter är idag värdefulla jämförelsedokument.

 

Inriktningen är i år densamma som tidigare, dvs tyngdpunkten ligger på ovanligare arter, häckningsuppgifter, förekomster under udda tid, större antal etc. En viss uppdelning med underrubriker har gjorts (häckning, årstid, större antal etc). Utöver sedvanlig redovisning av observationer i listform kommenteras årets förekomst hos många arter. En ny art påträffades under det gångna året.

 

Observationerna är huvudsakligen hämtade från Svalan (nationell rapportbank), dit över 4.400 kommunobservationer har rapporterats, Fågelgruppens hemsidas Gästbok, "Vårens första", obsböcker vid våra fågellokaler samt genom personliga rapporter. Rapportunderlaget detta år är större än någonsin.

 

Efter huvudrapporten finns några äldre tillägg, resultatet av "Vårens första" från vår hemsida, dvs ankomstdag för de flesta förekommande flyttfåglarna i kommunen, rapportmallen  f.r.o.m. 2005 samt  en förteckning över samtliga påträffade fågelarter i Ulricehamns kommun t.o.m. 2004. Årets rapport följer Sveriges Ornitologiska Förenings (SOF) officiella lista fr.o.m. 2004, då en delvis ny artföljd infördes.

 

Anteckna dina fågelobservationer 2005 och rapportera vad du ser! Rapportera helst fortlöpande på Svalan, Sveriges stora rapportbank, www.artportalen.se eller på vår hemsida www.ufg.se  Kontaktadresser och anvisningar för rapportering finns i rapportmallen och på hemsidan. Målet är att en fågelrapport ska kunna presenteras på detta sätt även kommande år. Äldre opublicerade tillägg mottages också.

 

Distribution av denna fågelrapport sker kostnadsfritt via e-post och via Fågelgruppens hemsida. Utskrift till självkostnadspris erbjuds också.

 

Fågelgruppen träffas f.n. var fjärde torsdag under vinterhalvåret inomhus och varannan torsdag från senvår till förhöst för exkursioner i våra hemmamarker. Emellanåt gör vi också lite längre utflykter. Vi träffas i Studiefrämjandets lokal på Kullgrensgatan 4.

Välkommen du också!

 

På Fågelgruppens hemsida kan du hitta mer information om oss, hitta beskrivningar över kommunens fågellokaler, äldre fågelrapporter, rapportera och ta del av aktuella observationer,  info, kallelser till fågelmöten mm. För fjärde året finns även en rapportsida för vårfåglarnas ankomst och en hela året pågående inventering av gråsparv. På sidan finns också ett rikhaltigt och växande fotogalleri mm. Besök sidan regelbundet!

 

Ett särskilt tack till vår webmaster Jan Larsson, som under våren avlöste Ingemar Larsson, för det löpande arbetet med hemsidan och till Ingemar, jämte Henrik Gustafsson, för granskning av denna rapport!
 

 

 

FÅGELOBSERVATIONER I ULRICEHAMNS KOMMUN 2004

 

Alla år är inte lika varandra. 2004 karakteriseras av höga vattenstånd i våra vattendrag, varvid Långegrund låg under vatten hela året. Vadarlistan blev därför betydligt kortare än annars och även änder och andra sjöfåglar missgynnades av det myckna vattnet. Antalet rastare i Ruggeboviken och Yttre Åsunden var blott en bråkdel jämfört med rekordåret 2002. Däremot bjöd våren på överraskande många havsänder.

 

Lite av en slump "återupptäcktes" Sämsjön, där fr a området vid Södra Säm bjöd på många överraskningar under våren. Även soptippsdammen blev en god fågellokal under försommaren med som mest 1300 rastande måsfåglar. Ändrade rutiner när det gäller sophanteringen (ej längre öppen deponi) har dock gjort tippen ointressant för födosök med avsevärt färre mås- och kråkfåglar som resultat.

 

 

Beteckningar efter artnamnet anger rapportstatus enligt rapportmallen för 2004.

H = häckning, V = vinter, S = sommar, A = alla observationer.

Med "perioden" i de kursiva kommentarerna avses tiden fr o m 1987, då denna serie av fågelrapporter inleddes.

UFG= Ulricehamns Fågelgrupp (exkursion).

 

 

 

Knölsvan  H

1 häckning (misslyckad) Gärdsjön (Bo Ekstrand)

1 häckning (misslyckad) Prången (Jan Andersson)

1 häckning sydändan Lönern (bobyggnad 1.5, paret senare observerat utan ungar) (Göran Karlsson m fl)

Två familjegrupper har under sommar-höst observerats vid Fästeredssund-Yttre Åsunden, häckningsplatser okända. Par under häckningstid har observerats även i Ruggeboviken, dock utan att någon häckning har konstaterats.

Det är tur att svanar lever länge med tanke på den dåliga häckningsframgången. Antalet par är i nivå med övriga år på detta århundrade.

 

Mindre sångsvan  A

13 ex mot N Marbäck 28.3 (Jan Andersson, Ingemar & Kerstin Larsson)

Årlig, men inte mycket mer. Den aktuella flocken vände åter mot Marbäck, gjorde en sväng över gärdena men beslutade sig sedan för att fortsätta resan norröver.

 

Sångsvan  H

Häckning

1 häckning (4 ungar) damm vid Nygården, Röshult (Jörgen Carlsson gm Stellan Bygård)

1 häckning (6 ungar) Viesjön (Ingemar Larsson, Johan H. Nilsson, Börje Ignell m fl)

1 häckning (misslyckad) Lundby damm (Ingemar & Kerstin Larsson, Fredrik Andersson)

1 häckning (misslyckad) Rabacken, Blidsberg (Ingemar & Kerstin Larsson, Fredrik Andersson)

1 häckning (1 unge) damm Brostorp, Hällstad (Pia Johansson gm Göran Karlsson). Sannolikt förolyckades den ena föräldern, den andra kom gående tillsammans med den gåsstora ej flygga ungen över åkrarna, uppenbarligen för att byta lokal.

Par under häckningstid har även observerats i Bystadsjön, Ömmern och Sämsjön, dock utan att någon häckning har konstaterats.

Större antal

Ca 275 ex (ca 25 småflockar) mot N (delvis också rastande) Marbäck 14.3 och 82 rastande 15.3 (Jan Andersson, Jan Larsson, Birgitta Brissman, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Peter Wredin, Maria Johansson, Kaj Krutfelt m fl)

80 ex (+ flera flockar hörda) mot N Hållestorp, Blidsberg 14.3 (Fredrik Andersson)

Två nya häckningslokaler (Röshult och Hällstad) har kommit till kännedom, medan andra står tomma, t ex Sörsjön.

 

Sädgås  A

Vår

50 ex (+>100 obest. gäss, troligen sädgäss) mot N Gärdsjön 6.3 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

Hörd flock mot N Hållestorp, Blidsberg 6.3 (Fredrik Andersson)

Hörd flock mot N Humla 7.3 (Fredrik Andersson)

21 ex Marbäck 14.3 (Jan Andersson, Jan Larsson, Birgitta Brissman, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Peter Wredin, Maria Johansson, Kaj Krutfelt m fl)

8 ex Marbäck 15.3 (Bernt Bonander)

Höst                                                                                                                                               

1 ex mot S Gärdsjön 31.10 (Bo Ekstrand)

18 ex mot SV Skottek, Åsunden 19.11 (Jan Andersson)

89 ex (fl flockar) mot SV Marbäck 20.11 (Jan Andersson)

4 ex mot N Marbäck 31.12 (Jan Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz)

Något fler observationer än normalt. Decemberobservationen går mot strömmen både när det gäller tidpunkt och riktning!

 

Bläsgås  A

2 ad mot S Fästeredssund 3.10 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

7-11 ex (max 6 ad+5 1K) rast Marbäck 24-31.12 (Jan Andersson, Jan Larsson, Ingemar Larsson, Vaileth Krantz, Birgitta Brissman, Jörgen Larsson, Henrik Gustafsson, Peter Wredin, Maria Johansson m fl)

Att bläsgåsen är en ovanlig gäst i våra bygder, det vet vi. Men att en hel flock rastar, dessutom under en längre tid, är något helt nytt!

 

Grågås  H,V

Flertal häckningar Gärdsjön med omnejd, max 72 ungar fördelade på 12 par i Gärdsjön 12.5

(Bo Ekstrand) och 13 kullar (ca 60 ungar) i närliggande Örsjö 26.5 (Göran Karlsson)

6 häckningar Mogden (Göran Karlsson)

1 häckning (7 ungar) Fästeredssund (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

1 häckning (5 ungar) Ruggeboviken (Ingemar Larsson)

2 häckningar (totalt 8 ungar) Bystadsjön (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 häckning (5 ungar) Södra Säm, Sämsjön (Jan Andersson)

2 häckningar Hunnahagen, Yttre Åsunden (ruvande 5.4) (Göran Karlsson)

Observationer på ytterligare lokaler under våren kan tyda på fler häckningar.

Större antal vår (>100)

450 ex (ca 50 småflockar, några rast) mot N-NO Marbäck 14.3 (Jan Andersson, Jan Larsson, Birgitta Brissman, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Peter Wredin, Maria Johansson, Kaj Krutfelt m fl)

130 ex rast Gärdsjön 14.3 (Bo Ekstrand)

Större antal höst (>100)

Max 340 ex rast Knätte mader-Vinsarpssjön 12.7-9.11 (Jan Larsson, Ingemar & Kerstin Larsson m fl)

120 ex mot S Gärdsjön 17.9 (Bo Ekstrand)

26 häckningar för året till en toppnotering! Antalet rastare vid Knätte mader-Vinsarpssjön är lokalrekord och de senaste årens ansamlingar i kommunen har fört grågåsen förbi(?) kanadagåsen. Ingen information från Varnum-sjöarna.

 

Kanadagås 

Större antal vår (>200)

416 ex (ca 25 småflockar) mot N-NO (max 150 rastande) Marbäck 14.3 (Jan Andersson, Jan Larsson, Birgitta Brissman, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Peter Wredin, Maria Johansson, Kaj Krutfelt m fl)

217 ex rast Gärdsjön 14.3 (Bo Ekstrand)

Större antal höst (>200)

200 ex (10-tal småflockar) mot SV Marbäck 20.11 (Jan Andersson)

 

Vitkindad gås  A

1 ex (i en flock med andra gäss) mot N Marbäck 14.3 (Jan Andersson, Birgitta Brissman, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Peter Wredin, Maria Johansson, Kaj Krutfelt m fl)

 

Grågås x kanadagås  A

1 ex Gärdsjön 14.3 (Bo Ekstrand)

1 ex söder Dalum 14.3 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 ex Marbäck 14-15.3 (Marie Rönnbäck, Michael Eriksson, Bernt Bonander)

 

Snatterand  A

2 par Prången 4.4 (Jan Andersson, Jan Larsson)

1 par Marbäck 4.4 (Jan Andersson, Birgitta Brissman, Bernt Bonander)

1 hane Viesjön 25.4-12.5 (Bo Hansson, Ingemar Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Jan Andersson, Birgitta Brissman, Johan H. Nilsson, Peter Wredin, Maria Johansson)

 

Kricka  H,V

Större antal vår (>100)

106 ex Gärdsjön 6.4 och 110 ex 8.4 (Bo Ekstrand)

Inga häckningar är rapporterade men krickor har setts här och var under maj-juli.

 

Gräsand

Större antal

330 ex i Åsunden mellan Ätran och Skottek 1.1 (Jan Andersson, Daniel Simring)

 

Stjärtand  A

1 par Prången 4.4 (Jan Andersson)

7 ex (3 hanar + 4 honor) Marbäck 22.4 (Jan Andersson, Ingemar Larsson, Jan Larsson, Peter Wredin, Friedrich Lieber)

19 ex Yttre Åsunden 2.5 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

2 honf. Ruggeboviken 18.9 (Jan Andersson)

De nitton utgör den näst största obsen under perioden.

 

Årta  A

1 hane Prången 7.5 (Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Jan Larsson, Ingemar Larsson)

Fortfarande vår sällsyntaste simand och steget till noll obsar är inte långt.

 

Skedand  A

6 ex (4 hanar + 2 honor) Marbäck 29.4 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

3 ex (2 hanar + 1 hona) Viesjön 2.5 (Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 par Prången 4.5 (Ingemar Larsson, Göran Karlsson)

2 par Bystadsjön 3.6 (UFG)

De två paren i Bystadsjön får betraktas som ganska udda tidsmässigt.

 

Vigg  H,V

Vinter

1 ex Ruggeboviken 10.12 (Sune Broman)

 

Bergand  A

1 hona Ruggeboviken 24.4 (Jan Andersson, Peter Wredin, Maria Johansson, Jan Larsson, Vaileth Krantz, Jörgen Larsson)

2 par Skottek-Marbäck 2.5 (Jan Andersson, Birgitta Brissman, Kaj Krutfelt, Jan Larsson, Ingemar Larsson)

 

Ejder  A

1 par Sällsö, Yttre Åsunden 28.3 (Marie Rönnbäck, Michael Eriksson)

2 hanar + en trolig hona Marbäck 22.4 (Peter Wredin, Friedrich Lieber m fl)

1 par Ruggeboviken 24.4 (Jan Andersson, Peter Wredin, Maria Johansson)

50 ex mot Ö Ruggeboviken 2.5 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

Den stora flocken som sträckte över landet mycket tidigt på morgonen är den största som vi har sett i kommunen. Tre observationer därtill är också ovanligt, då vi får gå tillbaka till 1995 för att hitta den senaste obsen.

 

Alfågel  A

8 ex Marbäck 24.4 (Jan Andersson, Jörgen Larsson, Ingemar Larsson) och 12 ex samma dag (Jan Larsson)

1 par Marbäck 25.4 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

2 par Ruggeboviken 25.4 (Jan Andersson)

 

Sjöorre  A

Minst 6 flockar hörda på nattsträck över Ulricehamn 20.4, 1 flock 22.4, 1 flock 25.4  och minst 10 flockar 3.5 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 flock hörd på nattsträck över Härna 29.4, 14 flockar 2.5 och 12 flockar 10.5 (Göran Karlsson)

2 ex, trol. denna art, Prången 10.5 (Peter Wredin, Maria Johansson, Linda Nilsson)

3 par Näsboholm, Åsunden 11.5 (Ingemar Larsson)

1 par Södra Säm, Sämsjön 11.5 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

5 ex (4 hanar + 1 hona) Marbäck 12.5 (Ingemar Larsson, Jan Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz)

14 ex Marbäck 15.5 (Jan Andersson)

Det är väl känt att sjöorrar tvärar landet nattetid under vårflyttningen. De mjuka visslingarna från flockarna gör dem också lätt upptäckbara – om man är vaken! 45 flockar är fler än någonsin tidigare. Antalet individer är dock höljt i nattens dunkel.

 

Svärta  A

1 hane Marbäck 6.5 (Ingemar Larsson, Jan Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Kranz)

4 hanar Marbäck 10.5 (Ingemar Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz)

2 hanar + 1 hona tunneln, Åsunden 11.5 (Jan Andersson)

2 hanar Näsboholm, Åsunden 11.5 (Ingemar Larsson)

3 hanar Ruggeboviken 11.5 (Ingemar Larsson)

3 hanar Södra Säm, Sämsjön 11.5 (Ingemar Larsson)

1 hane Prången 14.5 (Peter Wredin, Maria Johansson, Friedrich Lieber)

8 ex Skottek, Åsunden 15.5 (Jan Andersson)

Även svärtan torde tvära landet nattetid under vårflyttningen i stor utsträckning. Liksom för övriga havsänder är chansen störst att få se dem rasta när vädret under natten har varit dåligt. Betydligt fler obsar 2004 än normalt.

 

Salskrake  A

Vår

1 par Gärdsjön 16-26.3 (Folke Nordmark, Bo Ekstrand, Lennart Langvik, Göran Karlsson)

2 par Örsjö, Härna 20-22.3 (Rolf Andersson, Jan Andersson, Göran Karlsson, Stefan Adolfsson, Folke Nordmark)

1 hona Prången 27.3 (Jan Andersson, Jörgen Larsson, Jan Larsson, Peter Wredin, Birgitta Brissman)

1 par Ruggeboviken 2.4 (Jan Andersson) och 12.4 (Ingemar & Kerstin Larsson, Peter Wredin, Maria Johansson)

Max 7 ex (3 hanar + 4 honor) Mogden 3-15.4 (Ingemar Larsson, Göran Karlsson, Jan Larsson, Jörgen Larsson, Peter Wredin, Maria Johansson)

1 par Vinsarpssjön 4.4 (Bo Hansson)

2 hanar + 1 hona Vinsarpssjön 7.4 (Ingemar Larsson)

Höst

1 1K Gärdsjön 23.10 (Bo Ekstrand)

1-3 honf. Mogden 29.10-18.12 (Ingemar Larsson, Jan Andersson, Jan Larsson)

1 honf. Yttre Åsunden, Åsundsholm-Fästerdssund 21.11-19.12 (Jan Andersson, Ingemar Larsson, Jan Larsson)

 

Småskrake  A

Vår

1 hane Mogden 6-8.4 (Peter Wredin, Maria Johansson, Göran Karlsson, Ingemar Larsson, Jörgen Larsson)

2 par Prången 23.4 (Jan Andersson)

1 par tunneln, Åsunden 24.4 (Peter Wredin, Maria Johansson)

1 hane Viesjön 25-26.4 (Bo Hansson, Ingemar Larsson, Jan Larsson)

1 par tunneln, Åsunden 27.4 (Ingemar Larsson)

3 ex Marbäck 1.5 (Jan Larsson)

1 par Sämsjön (utanför Finnekumla) 2.5 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 ex Marbäck 15.5 (Jan Larsson, Ingemar Larsson)

Höst

7 honf. mot SV Ruggeboviken 18.9 (Jan Andersson)

2 honf. Gärdsjön 13.11 (Bo Ekstrand)

Fler observationer än normalt (genomsnitt 2 obsar/år) och såvitt känt ny för Viesjön och Mogden.

 

Storskrake

Större antal vinter-vår (>100)

280 ex Åsunden, norra delen 1.1 (Jan Andersson)

110 ex Mogden 2.4 (Göran Karlsson)

Större antal höst (>100)

130 ex Lönern 7.11 (Ingemar Larsson) och 150 ex 5.12 (Jan Andersson)

160 ex Yttre Åsunden 21.11, 400 ex 27.11, 230 ex 19.12 och 315 ex 26.12 (Jan Larsson, Jan Andersson, Ingemar Larsson)

350 ex Prången 3.12 (Ingemar Larsson)

 

Amerikansk kopparand  A

1 hane Prången 4.5 (Vaileth Krantz, Jörgen Larsson, Ingemar Larsson, Jan Larsson, Lena Nero, Pernilla Wetterstrand m fl)

Ny art för kommunen! Den amerikanska kopparanden är införd från Nordamerika. Den är en vanlig parkfågel i Europa och frihäckande bestånd finns numera i flera västeuropeiska länder, även i Sverige. Tyvärr hybridiserar den med den europeiska systerarten på den iberiska halvön och utgör därför ett allvarligt hot mot den inhemska arten.

Nionde fyndet i Västergötland. Första fyndet (i såväl Vg som i Sverige) ägde rum vid Hullsjön 4.11 1965.

 
Järpe  A

1 ex öster Väddåkra, Humla 24.10 och 20.11 (Fredrik Andersson)

Sannerligen inget bra år vad gäller antal obsar. Ut och leta är kanske vad som krävs?

 

Orre  spelplats

1 ex sp. Äramossen 23.3 (Jan Larsson) och ca 12 tuppar sp. 13.4 (Vaileth Krantz, Pernilla Wetterstrand, Per Wetterstrand)

>2 tuppar sp. Komosse 5.4 (Vaileth Krantz, Pernilla Wetterstrand, Peter Wredin)

1 ex sp. Vinsarp 11.4 (Bo Hansson)

Flera ex sp. Boaredsmossen 7.11 (Birgitta Brissman)

1 ex sp. Sjömossen, Röshult + 1 ex sp. sydost därom 14.11 (Birgitta Brissman, Jan Andersson)

 

Tjäder  spelplats

3 tuppar sp. vid känd spelplats i Hössna sn 2.5 (Gösta Ekman, Maria Ekman, Christian Klasson)

 

Vaktel  A

1 ex sp. Mellvik, Varnum 5.6 (Claes-Göran Ahlgren)

 

Smålom  H

Större antal

Max 13 ex (5.4) Åsunden 3.4-23.8 (Jan Larsson, Ingemar Larsson, Jan Andersson m fl)

Som vanligt ingen häckning konstaterad på Komosse, men lommarna flyger regelbundet mellan mossarna och Åsunden. Även till Sämsjön kom regelbundet några ex för att fiska och vila.

 

Storlom  H

Ingen häckning rapporterad, men par har setts i Mogden, Bredsjön, Vinsarpssjön, Lönern (max 10 ex), Björnsjön på Komosse (spelande), Trehörningen (max 7 ex 16.4), Sämsjön och Bystadsjön. Sedd även i Ömmern och Åsunden (ej häckningssjöar) (fl observ.)

Större antal

10 ex Ingared, Lönern 21.7 (Thomas Svanberg)

Övrigt

1 1K tunneln, Åsunden 21.9 (Jan Andersson)

Det var länge sedan vi hade ett år utan en enda konfirmerad häckning. Inte bra! Årsungen vid tunneln, Åsunden kan komma långväga ifrån.

 

Smådopping

1 ex Gällstad reningsverksdammar 25.4-1.5 (Jan Larsson, Ingemar Larsson, Bernt Bonander, Jan Andersson)

Efter fjolårets häckning återkom bara en fågel men den försvann efter några dagar.

 

Skäggdopping  V

6 ex Åsunden 1.1 (Jan Larsson, Jan Andersson)

1 ex Marbäck 3.1 (Ingemar Larsson)

1 ex Skottek, Åsunden 10.1 (Jan Andersson)

Dec

Max 25 ex i Åsunden i dec, senaste obs 29.12 (fl observ.)

Max 30 ex i Yttre Åsunden i dec, senaste obs 26.12 (fl oberv.)

Max 30 ex i Sämsjön i dec, senaste obs19.12 (fl observ.)

De allt fler kvardröjande skäggdoppingarna vittnar om isläget i kommunen.

 

Gråhakedopping  A

1 ex Marbäck 6.4 (Jan Andersson)

1 ex Marbäck 12.5 (Ingemar Larsson)

 

Svarthakedopping  A

Max 8 ad i Flatasjön (inkl flogen), 1 konstaterad häckning som dock misslyckades, 6.4-22.7 (fl observ.)

1 ex Kråkdammen, Kölingared 21.4 och 15.5 (Ingemar & Kerstin Larsson) och 2 ex 1.5 (Göran Karlsson)

1 ex Ruggeboviken 19.9 (BFG/Börje Kollmats)

Traditionellt funnen i Flatasjön och Kråkdammen, men fortplantningen tycks gå dåligt de flesta år. Kråkdammen borde kollas bättre.

 

Svarthalsad dopping  A

1 ex Prången 23.4 (Jan Andersson, Ingemar Larsson, Jan Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Peter Wredin, Maria Johansson)

Fjärde observationen under perioden. Närheten till Hornborgasjön märks ej.

 

Storskarv  A

Häckning

>1 par häckade (resultat okänt) på Långegrund, Yttre Åsunden (Jan Andersson). Under vintern konstaterades ett färdigbyggt och tre påbörjade bon på lokalen (Jan Andersson).

Sammanfattning observationer Åsunden-Fästeredssund-Yttre Åsunden

Ca 130 obstillfällen rapporterade, varav 1-3 ex årets första fyra dagar och därefter från 13.3-31.12 (fl observ.). Största antal 100 ex (varav en flock om 85-86 ex) Ruggeboviken 30.10 (Jan Andersson)

Övriga observationer

1 ex Viskan, Gärdsjön 20.3 (Peter Wredin, Maria Johansson)

1 ex Örsjö, Härna 22.3 (Ingemar & Kerstin Larsson)

1 ex Lundby damm, Trädet 6.4 (Ingemar & Kerstin Larsson)

2 ex Mogden 9.4 (Ingemar & Kerstin Larsson) och 1 ex 11.4 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 ex Agnsjön, Timmele 15.4 (Göran Karlsson)

Max 6 ex Mogden 15.4-24.5 (Göran Karlsson, Claes-Göran Ahlgren)

2 ex Sämsjön 24.4 och 1 ex 8 och 15.5 (Jan Andersson)

1 ex Ömmern 3.6 (Johan H. Nilsson)

3 ex str. Humla och Blidsberg 6.8 (Fredrik Andersson, Ingemar & Kerstin Larsson)

1 ex mot SO Stora Björken 7.8 (Johan H. Nilsson)

1 ex mot N Blidsberg 10.8 ((Ingemar & Kerstin Larsson)

1 ex mot N Blidsberg och Humla 13.8 (Ingemar & Kerstin Larsson, Fredrik Andersson)

4 ex Tolken, Tolkabro 14.8 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex Södra Säm, Sämsjön 21.8 (Jan Andersson)

3 ex mot S Tolkabro 27.8 (C-O Dahlen)

1 ex Mogden 29.8 (Peter Wredin)

4 ex mot SV Gärdsjön 5.9 (Bo Ekstrand)

2 ex rast + 3 ex mot S Gärdsjön 17.9 (Bo Ekstrand)

2 ex Vinsarpssjön 28.9 (Ingemar Larsson)

1 ex mot O 9 och 16.10 samt 3 ex mot O 23.10 (Bo Ekstrand)

1 ex Vinsarpssjön 28.10 (Ingemar Larsson)

8 ex Mogden 29.10, 1 ex 6.11, 5 ex 7.11 och 5 ex 14.11 (Ingemar Larsson, Jan Andersson)

2 ex mot S Åfärd, Böne 14.11 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 ex Lönern 14.11 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

Av årets skörd kan utläsas att antalet obstillfällen ännu ökar, att häckningarna trots det är mycket få och att den största obsen hittills nu är tresiffrig.

 

Häger  H,V (riksinventeringsart)

Häckning

1 par häckade (resultat okänt) på Ladö i Bystadsjön (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

Vinter

1 ex Nitta 12.1 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex mot V Hössna 15.1 (Henry Ahlström)

2 ex Brunnsnäs, Villastaden 1.2 (Peter Wredin, Maria Johansson)

1 ex mot N Åsunden 6.2 (Peter Wredin)

1 ex vid bäckmynning Ulricehamn-Skottek 8.2 (Jan Andersson)

1 ex Ätran, Blidsberg 11.2 (Ingemar Larsson)

1 ex Marbäck 12.12 (Henrik Gustafsson)

1 ex Åsundsholm, Yttre Åsunden 19.12 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

Riksinventeringsart i utförsbacke, åtminstone hos oss. Steget är inte långt till ”utgången som häckfågel”.

 

Bivråk  H

Ingen häckning känd, men några indikationer:

1 hane i spelflykt Gärdsjön 21.5, en hona obs 29.5 (Bo Ekstrand)

1 hane i spelflykt Kråkeboberg-Ulricehamn 27.5 (Peter Wredin, Friedrich Lieber)

1 ad hona i mycket lämplig häckningsbiotop Klevaberget, Vegby 12.6 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 ad i lämplig häckningsbiotop Ingared, Lönern 18.7 (Thomas Svanberg)

Några observationer vid Ruggeboviken i juli-aug såg ut att vara flygturer mellan häckningsområde och födosökslokal (Jan Andersson)

 

Röd glada  A

1 ex Salunda, Hällstad 1.4 (Susanne Arneborg gm Peter Wredin)

1 ex Boared 5.6 (Gösta Ekman)

1 ex Böne 22.7 (Ingvar Claesson)

1 ex mot S Åfärd 14.8 (Ingvar Claesson)

1 ex Götåkra, Gällstad 15.8 (Curt Andersson)

1 ex Timmele flygfält 19.8 (Anders Wigren, Nils Wigren)

Ett bra år. Är alla gladorna olika individer?

 

Havsörn  A

1 2K Gunnarpsmosse, Humla 17.1 (Fredrik Andersson)

2 ex mot VSV Prången 22.1 (Peter Wredin)

1 ad Ruggeboviken 15.2 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

2 ad mot S Långegrund 15.2 (Jan Andersson, Birgitta Brissman). Det ena exemplaret trol. samma som vid Ruggeboviken.

1 subad mot NO Nitta 5.3 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex, trol subad, mot N Ruggeboviken 2.10 (Jan Andersson)

1 ad Ruggeboviken –Yttre Åsunden 5.10-26.12 (Ingemar Larsson, Jan Andersson, Birgitta Brissman, Jan Larsson). Troligen samma individ under denna tid.

1 subad Långegrund 10.10 (Sune Broman)

1 ad mot N Marbäck 22.10 (Ingemar Larsson)

1 ex Köttekulla 26.10 (Gösta Ekman)

1 1-2K  mot N Marbäck 7.11 (Henrik Gustafsson)

2 ex rast, flög sedan mot O, Knätte mader 9.11 (Ingemar & Kerstin Larsson)

Det blev ingen omedelbar fortsättning på havsörnens försök att slå ner bopålarna i kommunen (se ”Äldre tillägg”), men många observationer.

 

Brun kärrhök  A

Häckning

1 häckning (misslyckad) Ömmern (Johan H. Nilsson)

1 häckning (trol. misslyckad) Södra Säm, Sämsjön. Observerades (bl a bobyggnad) under tiden 7.5-10.6 (Jan Andersson, Birgitta Brissman, Peter Wredin, Maria Johansson, Jan Larsson, Ingemar Larsson, Niklas Svensson, Ingela Svensson, Friedrich Lieber, Fredrik Andersson m fl)

Vår-sommar

1 hona Marbäck 3.4 (Kaj Krutfelt, Viktor Tapper)

1 hane Gärdsjön 4-16.4 (Bo Ekstrand, Lennart Langvik, Peter Wredin, Maria Johansson)

1 hona mot NO Marbäck 13.4 (Jan Andersson, Jan Larsson)

1 honf. Gärdsjön 19.4 (Göran Karlsson)

1 hona Mogden 20.4 (Claes-Göran Ahlgren m fl)

1 hane Ruggeboviken 24.4 (Jan Andersson) och 26.4 (Peter Wredin, Maria Johansson)

1 hona mot NO Marbäck 1.5 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 hona Sörsjön 1.5 (Jan Andersson, Birgitta Brissman) och 3.5 (Bernt Bonander)

1 hona mot N Ruggeboviken 2.5 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 ex Viesjön 12.5 (Peter Wredin, Maria Johansson)

1 2K hane + 1 hona Gärdsjön 20.6 (Bo Ekstrand)

1 hona Ruggeboviken 4.7 (Jan Andersson)

1 hane mot S Åfärd 8.7 (Ingvar Claesson)

1 hane Böne mader 11.7 (Ingvar Claesson, Ingemar Larsson)

Höst

1 1K mot S Näsboholm, Åsunden 8.8 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 2K hane mot S Ulricehamns soptipp 8.8 (Jan Andersson)

1 1K + 1 ad hona Ruggeboviken 21.8 (Jan Andersson)

1 hane Marbäck 22, 24 och 28.8 (trol. samma) (Jan Andersson)

1 1K mot SV Marbäck 24.8 (Jan Andersson)

1 ex Ruggeboviken 29.8 (Roger Colliander)

1 hane Nöre, Timmele 31.8 (Niklas Svensson)

1 hane mot SV Hössna mader 13.9 (Jan Larsson)

1 honf mot SV Ruggeboviken 25.9 (Jan Andersson)

Häckningen i Sämsjön vid Södra Säm var lite överraskande även om den antagligen ej lyckades. Dock skall sägas att området inte har varit särskilt flitigt besökt på många år.

 

Blå kärrhök  A

Vår

1 hane Knätte mader 21.2 (Ingvar Claesson)

1 hona Marbäck 21.3 (Jan Andersson)

1 hane Flatasjön, Dalum 29.3 (Ingemar & Kerstin Larsson)

1 hane Vinsarpsbron 10.4 (Bo Hansson)

1 hane mot N Vinsarpssjön 22.4 (Jan Andersson, Göran Karlsson, Harald Wiman)

Höst

1 hane Örsjö, Härna 28.8 (Mats Axelsson)

1 hona Marbäck 14 och 17.9 (samma?) (Ingemar Larsson)

1 hona mot S Ruggeboviken 25.9 (Jan Andersson)

1 hane mot S Ruggeboviken 31.10 (Jan Andersson)

1 honf. Timmele 31.10 (Göran Andersson m fl)

Årets första observation utgör den enda februariobservationen under perioden, dock finns en eftersläntare från den 1:a januari.

 

Ängshök  A

1 2K, trol. hona, Södra Säm, Sämsjön 9.5 (Peter Wredin, Maria Johansson), hittades senare död och kunde examineras (Ingemar Larsson, Jan Andersson)

Detta är den femte observationen under perioden.

 

Duvhök  H

1 häckning (2 ungar) Ömmern (Johan H. Nilsson)

1 hane i spelflykt Näsboholm, Marbäck 28.3 (Jan Andersson)

 

Ormvråk  V

Jan-feb (sammanfattning)

Ormvråkar sågs på följande lokaler (tillfälligt eller längre tid) fram till mitten av februari, då vårflyttarna började anlända: Finnekumla, Gällstad, Tostarpasjön, Högagärde, Nitta, Varnum, Murum, Ulricehamns soptipp, Nordsjön, Böne mader, Blidsberg, Blidsberg-Möne och Humla (fl observ.).

Dec

1 ex Kycklingkullen, Dalum 3.12 (Ingemar Larsson)

1 ex Sjöred, Yttre Åsunden 5.12 (Jan Andersson)

1 ex Hössna mader 5.12 (Jan Andersson)

1 ex Krutbrännaregården, Dalum 27.12 (Ingemar & Kerstin Larsson)

 

Fjällvråk  A

Vinter-vår

1 ex Rånnavägssjön 9.1 (Bernt Bonander)

1 ex Hössna mader 19.3 (Ingemar Larsson)

1 ex Marbäck 25.3 (Kaj Krutfelt)

1 ex mot N Mellvik, Varnum 25.4 (Claes-Göran Ahlgren)

Höst

1 ex Gärdsjön 18.9 (Bo Ekstrand)

1 hona mot S Ruggeboviken 25.9 (Jan Andersson)

1 1K Marbäck 28.9 (Jan Andersson)

1 ex mot S Ruggeboviken 2.10 (Jan Andersson, Folke Nordmark)

1 ex Romsås, Hökerum 4.10 (Bo Ekstrand)

1 ex Marbäck 7.10 (Ingemar Larsson, Jörgen Larsson)

1 ex mot S Tostarpasjön 23.10 (Jan Andersson)

2 ex mot S Ruggeboviken 23.10 (Jan Andersson, Ingemar & Kerstin Larsson, Jan Larsson)

1 ex mot S Marbäck 24.10 (Jan Andersson, Jan Larsson)

1 ex mot S Gärdsjön 24.10 (Bo Ekstrand)

1 ex mot SO Villastaden 27.10 (Jan Andersson)

2 ex mot SV Marbäck 30.10 (Jan Andersson)

6 ex mot S Ruggeboviken 31.10 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 ex mot S Komosse 31.10 (Lars Erik Norbäck, Carl Jyker)

1 ex mot S Humla 20.11 (Fredrik Andersson)

1 ex mot SV Marbäck 20.11 (Jan Andersson)

1 ex Hökerum 9.12 (Stefan Adolfsson)

Rekordmånga höstobservationer, 24 ex, tyder på att fjällvråken har haft ett bra år.

 

Kungsörn  A

1 ex Nitta 3.1 (Folke Nordmark)

1 ex norr Boared 24.1 (Gösta Ekman)

1 ex Äramossen 15.2 (Gösta Ekman)

1 ex Komosse 15.4 (Kaj Krutfelt)

1 ex, trol. 2K, Ruggeboviken 2.10 (Jan Andersson, Folke Nordmark)

1 juv str. Åfärd, Böne 14.10 (Ingvar Claesson)

1 ex, trol. 1K, Blidsberg 24.12 (Orvar Pettersson gm Fredrik Andersson)

1 ex, trol. 1K, Murum 28.12 (Johan H. Nilsson)

 

Fiskgjuse  H

1 häckning (>1 unge) Högagärde (Gèrard Gautier, Jan Andersson, Peter Wredin, Maria Johansson)

1 häckning Lillö sjö, Gullered (Gösta Ekman)

1 häckning (>1 unge) väster Humla (Fredrik Andersson)

1 häckning (besökte bo) norr Viesjön (Johan H. Nilsson)

2 par? (1 par vid trol obebott bo, 1 ex flög med bomaterial och 1 ex lämnade sjön med fisk) Bystadsjön 6.6 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

 

Tornfalk  A

Häckning

1 häckning(?) Hössna mader (1 par 21.3-8.8 och 4 ex 12.7) (Ingemar Larsson, Jan Andersson, Börje Siljehov, Christer Lindén, Daniel Simring, Jan Larsson, Niklas Svensson, Anders Wigren)

1 häckning(?) i ladholk Knätte mader (par obs samt besök i holk, 29.3-22.4) (Ingvar Claesson, Peter Wredin, Maria Johansson)

Vår-sommar

1 hane Knätte 19.3 (Ingemar Larsson)

1 ex Marbäck 28.3 (Marie Rönnbäck, Michael Eriksson)

1 hane Gärdsjön 4.4 (Bo Ekstrand)

1 ex Mogden 20.4 (Claes-Göran Ahlgren m fl)

1 ex Härna 17.5 (Daniel Simring)

1 hona Trädet-Sverkestorpssjön 13.6-1.7 (Ingemar Larsson, Jan Larsson, Börje Siljehov, Jan Andersson, Birgitta Brissman, Kerstin Larsson)

Höst

1 hane Romsås, Hökerum 2-6.8 (Stefan Adolfsson)

1 honf. Marbäck 24.8 (Jan Andersson)

1 ex Härna 12.9 (Göran Karlsson)

1 hona Marbäck 17.9 (Ingemar Larsson)

1 1K mot S (rastade först) Ruggeboviken 18.9 (Jan Andersson)

1 honf. mot S Ekebacken, 2 km öster Lilla Fagrared 19.9 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

2 ex mot S Ruggeboviken 25.9 (Jan Andersson)

 

Stenfalk  A

Vår

1 hane + 1 honf. Gärdsjön 6.4 (Bo Ekstrand)

1 hane Fänneslundasjön 22.4 (Lars E Andersson)

1 hane Marbäck 24.4 (Jan Andersson, Jörgen Larsson, Jan Larsson)

1 hona Marbäck 14.5 (Ingemar Larsson)

Höst

1 ex mot SV Ingared, Lönern 22.7 (Thomas Svanberg)

1 hane Nöre, Timmele 1.9 (Niklas Svensson)

1 hane Marbäck 16.9 (Jan Andersson)

2 ex mot S Ruggeboviken 25.9 (Jan Andersson)

1 ex mot S Fästeredssund 16.10 (Jan Andersson)

Stenfalken vid Lönern är den enda under perioden observerad i juli, däremot finns en obs  från den 30 juni.

 

Lärkfalk  A

Häckning

1-2 ex Bystadsjön 3 och 6.6 (UFG, Jan Andersson, Birgitta Brissman). Häckning möjlig (bl a hörd lockande) på en av öarna.

1 sannolik häckning (ad + juv 10.8) Björnsjön, Komosse (Ingemar & Kerstin Larsson)

Vår-sommar

1 ex Sörsjön 3.5 (Bernt Bonander)

1 ex Södra Säm, Sämsjön 8.5 (Jan Andersson)

1 ex Villastaden 12.5 (Jan Andersson)

1 ex Marbäck 15.5 (Jan Andersson)

1 ex Dalum 16.5 (Börje Ignell)

1 ex Säby gård, Mogden 5.6 och 2 ex 16.8 (Lasse Christoffersson)

1 ex Fredriksberg, Ulricehamn 26.6 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 ex Hössna mader 3.7 (Jan Andersson)

1 ex Ömmern 4.7 (Johan H. Nilsson)

1 ex Åfärd 11.7 (Ingvar Claesson)

1 ex Sörsjön 19.7 (Jan Larsson)

1 ex söder Strängsered 19.7 (Gösta Ekman)

1 ex Ingared, Lönern 22.7 (Thomas Svanberg)

Höst

1 ex mot S Nöre, Timmele 31.8 (Niklas Svensson)

1 ex mot SV Villastaden 2.9 (Jan Andersson)

Ovanligt många sommarobservationer gör att man vill tro att det finns fler häckningar än vad som antyds ovan.

 

Pilgrimsfalk  A

1 ex Nordmaden, Humla 28.3 (Fredrik Andersson)

Pilgrimsfalkens frammarsch vill inte slå igenom här. En enda obs är märkligt lite.

 

Vattenrall  A

3 ex sp. Ömmern 17.4 och 1-2 ex sp. 18.4 (Johan H. Nilsson)

1 ex sp. (ev häckning) Ätran, Dalum 18.4-juli ut (Börje Ignell)

1 ex sp. Gärdsjön 7.5-8.7 (Bo Ekstrand)

1 ex hörd Fänneslundasjön 22.5 (Göran Karlsson)

1 ex hörd Sydmaden, Humla 2.7 (Fredrik Andersson)

1 ex sp. Toren, Varnum 11.7 (Bo Ekstrand)

 

Småfläckig sumphöna  A

1 ex sp. Gärdsjön 22.5 (Göran Karlsson)

 

Kornknarr  A

1 ex sp. Finnekumla gård 8-12.6 (Kaj Krutfelt, Jan Andersson, Birgitta Brissman, Jan Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Ingemar & Kerstin Larsson, Anders Svensson)

1 ex sp. Salunda, Hällstad 11-13.6 (Susanne Arneborg gm Peter Wredin)

1 ex sp. Gärdsjön 8.7 (Bo Ekstrand)

1 ex sp. Hökerum 12.7 (Stefan Adolfsson)

 

Rörhöna  A

1 ex Prången 26.3 (Jörgen Larsson, Vaileth Krantz)

1 ex Gällstad reningsdammar 28.4-28.8 (Jan Larsson, Bernt Bonander, Jan Andersson, Birgitta Brissman)

Det var länge sedan någon rörhöna var stationär under en längre period, men uppenbarligen var denna fågel i Gällstad ensam och någon häckning blev det dessvärre inte.

 

Sothöna H

1 häckning (2 ungar) Ömmern (Johan H. Nilsson)

9 häckningar Viesjön (Johan H. Nilsson, Jan Andersson m fl)

1 häckning (3 ungar) Prången (Jan Andersson)

1 häckning (2 ungar) Ruggeboviken (Jan Andersson)

1 häckning (2 ungar) Gällstad reningsdammar (Jan Andersson, Birgitta Brissman, Peter Wredin, Maria Johansson)

1 häckning (1 unge) Sörsjön (Jan Andersson)

Nio häckningar i Viesjön är både besynnerligt och fantastiskt, då inga häckningar härifrån förekommer i tidigare rapporter. Förbisedd?

 

Trana  H,V

Häckning

3 häckningar (4 revir) Ömmern (Johan H. Nilsson)

1 häckning Tranegärdet, Humla (Fredrik Andersson)

3 par (2 par trol ruvande) Sörsjön (Birgitta Brissman, Jan Andersson)

4 par (>3 par ruvande) Viesjön (Börje Ignell, Birgitta Brissman, Jan Andersson)

1 häckning (1 unge) Gärdsjön (Bo Ekstrand, Göran Karlsson)

1 häckning (1 unge) Fänneslundasjön (Göran Karlsson, Fredrik Andersson)

1 häckning (1 unge) Högagärde (Jan Andersson)

Par under häckningstid även vid Bystadsjön, Tostarpasjön och Blidsberg (Hållestorp) samt flera observationer av tranor som förmodligen misslyckats med sin häckning och istället uppsöker åkermarker, t ex vid Humla mader och Hössna mader.

Större antal

530 ex (5 flockar) mot N Marbäck 30.3 (Ingemar & Kerstin Larsson)

1530 ex (>25 flockar) mot S Ruggeboviken 25.9 (Jan Andersson)

 

Strandskata  A

1 par (tillf. 3 ex) Prången–Vist 27.3-2.7 (Göran Karlsson, Jörgen Larsson, Jan Andersson, Jan Larsson, Daniel Simring, Ingemar Larsson, Birgitta Brissman, Peter Wredin, Ingemar Lillvik)

1 par Marbäck 5.4-4.6 (Ingemar Larsson, Jan Larsson, Jan Andersson, Jörgen Larsson, Birgitta Brissman)

2 ex Rånnavägssjön 6.4 (Bernt Bonander) och 14.4 (Peter Wredin)

1 par Mogden 5.4-13.5 (Göran Karlsson, Peter Wredin, Maria Johansson, Ingemar Larsson, Jan Larsson, Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 par Sämsjön, Vegby 7.4-21.7 (Jan Andersson, Ingemar & Kerstin Larsson, Göran Karlsson, Peter Wredin, Maria Johansson)

7 ex Prången 24.4, varav fyra troligen flög vidare N (Jan Andersson)

1 ex Långegrund 25.4 (Ingemar Larsson)

1 ex Trehörningen 16.6 (Jan Larsson)

Ingen konfirmerad häckning trots stationära par på flera platser. Försök men misslyckanden?

 

Mindre strandpipare  A

1 häckning (4 ungar, som ev försvann) Lillsjön, Ulricehamn 25.4-3.7 (Peter Wredin, Maria Johansson, Jan Larsson, Ingemar Larsson, Kaj Krutfelt, Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 ex Gärdsjön 22.5 (Bo Ekstrand)

1 ex Trehörningen 16 och 20.6 (Jan Larsson)

1-4 ex (3 ad + 1 1K) Ulricehamns soptipp 25.6-12.7 (Jan Andersson, Jan Larsson, Ingemar Larsson, Daniel Simring)

1 ex mot S Ruggeboviken 4.7 (Jan Andersson)

Soptippsdammen blev tillhåll för bl a mindre strandpipare och kanske var detta en alternativ lokal för paret vid Lillsjön.

 

Större strandpipare  A

1 ad Trehörningen 13 och 16.6 (Birgitta Brissman, Jan Larsson)

När Långegrund ”uteblev”, blev vi också utan observationer av den större strandpiparen, sånär som på en enda och som dessutom sågs vid en ovanlig tidpunkt. Två juniobservationer tidigare, från Tolken.

 

Ljungpipare  H,V

Häckning

2 par (varnande, sannolik häckning) Äramossen 19.6 (Gösta Ekman)

1 sp. Björnsjömossen, Komosse 11.4 (Bo Ekstrand) är den enda indikationen på häckning som har rapporterats från denna vidsträckta lokal.

Större antal

95 ex Marbäck 6.4 (Jan Andersson)

 

Tofsvipa  V

Större antal

200 ex (rastande/sträckande) Marbäck 14.3 (Jan Andersson, Jan Larsson, Birgitta Brissman, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Peter Wredin, Maria Johansson, Kaj Krutfelt m fl)

270 ex Knätte mader 10.8 (Ingemar & Kerstin Larsson)

 

Kärrsnäppa  A

1 ad Ulricehamns soptipp (reningsdammarna) 11-12.7 (Jan Andersson, Ingemar Larsson, Jan Larsson, Daniel Simring)

1 1K viltvattnen, Marbäck 30.8 (Anders Wigren)

1 1K Gärdsjön 17.9 (Bo Ekstrand)

80 ex mot S Ruggeboviken 2.10 (Jan Andersson, Folke Nordmark)

 

Brushane  A

2 ex Sörsjön 5.5 (Bernt Bonander, Gunnar Svensson)

1 ex Marbäck 13.5 (Jan Larsson, Kaj Krutfelt)

1 hane Marbäck 22.7 (Jan Andersson)

1 hona Örsjö, Härna 28.8 (Mats Axelsson)

7 ex mot SV Marbäck 7.9 (Ingemar Larsson)

 

Enkelbeckasin  V

Större antal

35 ex Hössna mader 12.9 (Jan Larsson)

 

Dubbelbeckasin  A

1 ex Marbäck (uppflog vid viltvattnen) 27.8 (Jan Andersson)

 

Myrspov  A

45 ex str. Ingared, Lönern 21.7 (Thomas Svanberg)

Den största flock som har setts i kommunen. Ytterligare tre större men obestämda vadarflockar sågs, ev också de av denna art.

 

Småspov  A

5 ex Marbäck 25.4 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 ex Varnums kyrka 16.5 (Claes-Göran Ahlgren)

 

Storspov  H

Häckning

1 häckning (2 ungar) Blidsberg (Ingemar & Kerstin Larsson, Jan Larsson)

Spelande spovar eller par har även noterats vid Sörsjön, Gullered, Hössna mader, Komosse, Humla och Ömmern, dock utan tyngre häckningsindicier.

Större antal

57 ex, sannolikt denna art, mot N Prången 23.4 (Peter Wredin, Maria Johansson)

41 ex mot N Tunneln, Åsunden 25.4 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

25 ex mot NO Södra Säm, Sämsjön 9.5 (Jan Larsson)

 

Svartsnäppa  A

1 ex str. Södra Säm, Sämsjön 8.5 (Jan Andersson, Jan Larsson)

3 ex Gärdsjön 15.6 (Bo Ekstrand)

1 ex mot S Sörsjön 5.7 (Jan Andersson)

 

Rödbena  A

2 ex Ätran, Dalum 19.4 (Ingemar Larsson)

1 ex mot N Södra Säm, Sämsjön 8.5 (Jan Andersson, Jan Larsson, Vaileth Krantz, Jörgen Larsson, Ingemar Larsson)

2 ex Gärdsjön 10.5 (Bo Ekstrand)

1 ex mot NO Ruggeboviken 11.5 (Ingemar Larsson)

1 ex Trehörningen 19.6 (Jan Andersson)

 

Gluttsnäppa  A

1 ex Gärdsjön 2-3.5 (Bo Ekstrand)

2 ex Gärdsjön 22.5 (Bo Ekstrand)

5 ex Trehörningen 16.6 (Jan Larsson)

4 ex Gärdsjön 30.6 (Bo Ekstrand)

1 ex mot S Sörsjön 5.7 (Jan Andersson)

1 ad Trehörningen 5.7 (Jan Andersson)

1 ex mot SV Marbäck 7.7 (Jan Andersson)

1 ex Gärdsjön 8.7 (Bo Ekstrand)

1 ex Varnums kyrka 11.7 (Bo Ekstrand)

1 ex mot SV Ingared, Lönern 21.7 (Thomas Svanberg)

1 ex mot SV Ingared, Lönern 23.7 (Thomas Svanberg)

1 ex Marbäck 25.8 (Anders Wigren)

1 ex mot SV Marbäck 27.8 (Ingemar Larsson)

1 ex Marbäck 28-31.8 (Jan Andersson, Niklas Svensson, Anders Wigren)

Gluttsnäpporna vid Trehörningen får betraktas som tidiga höstflyttare.

 

Grönbena  H

Häckning

2 par (sannolik häckning) Äramossen 19.6 (Gösta Ekman)

Större antal

18 ex Gärdsjön 3.5 (Bo Ekstrasnd)

 

Drillsnäppa

Större antal

Ca 40 ex rastade i skymningen på hamnpiren, båtbyggeriet, Villastaden 16.5, ca 30 ex 17.5 och ca 30 ex (ev 25+30) 27.5 (Ingemar Lillvik, Jan Andersson, Birgitta Brissman)

Aldrig tidigare har så här stora flockar setts i kommunen. Den sena tiden på året antyder att det rör sig om fåglar som häckar långt norrut.

 

Roskarl  A

1 ad hona Ulricehamns soptipp (reningsdammarna) 11-12.7 (Jan Andersson, Ingemar Larsson, Jan Larsson, Daniel Simring)

Tredje observationen i kommunen under perioden, de föregående är 2+1 ex mot SV Ruggeboviken 16.8.1988 och 1 ex rast. Tolken 10.7.1993. Lokalen kan tyckas märklig, kanske liknade de gummiduksklädda vallarna en klippig kust?

 

Dvärgmås  A

1 ex Sämsjön 6.5 (Janis von Heyking)

32 ex Sämsjön 7.5 (Janis von Heyking), 3 ad Södra Säm på kvällen samma dag (Jan Andersson, Birgitta Brissman, Peter Wredin, Maria Johansson)

35 ex (några bortsträckande mot NO) Södra Säm, Sämsjön 8.7 (Jan Andersson, Jan Larsson, Vaileth Krantz, Jörgen Larsson, Ingemar Larsson)

30 ex Södra Säm, Sämsjön 9.5 (Jan Larsson, Peter Wredin, Maria Johansson)

10 ad + 1 2K Södra Säm, Sämsjön 11.5 (Ingemar Larsson)

1 2K Södra Säm, Sämsjön 30.5 (Jan Andersson)

En av de märkligaste händelserna under fågelåret var mängden rastande dvärgmåsar i Sämsjön (och även på andra platser i Västsverige). Orsaken var uppenbarligen de ihärdiga ostvindarna som pressade ner de flyttande dvärgmåsarna (se även silvertärna). Detta är med råge rekord! Det är svårt att avgöra hur många individer det handlar om totalt, en del stannade kanske flera dagar medan andra sågs sträcka bort.

 

Skrattmås  H

Häckning

>200 par (ca 1000 ex 1.5) Sörsjön (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

Ca 10 par (30-35 ad + pulli 19.6) Trehörningen (Jan Andersson)

Större antal

1250 ex Marbäck 6.4 (Jan Andersson)

1000 ex (mest subadulter) Ulricehamns soptipp (reningsdammarna) 19.6 (Jan Andersson)

 

Fiskmås

Större antal

800 ex Marbäck 22.7 (Jan Andersson)

Detta är förmodligen det högsta antal fiskmåsar som har setts i kommunen.

 

Silltrut  A

2 ex mot NO Ulricehamn 2.5 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

2 ex mot N Södra Säm, Sämsjön 15.5 (Jan Andersson)

1 ad Varnums kyrka 16.5 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex Gärdsjön 20.5 (Bo Ekstrand)

5 ex (1 ad, 3 subad, 1 2K) Ulricehamns soptipp (reningsdammarna) 19-20.6 (Jan Andersson, Ingemar Larsson, Jan Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz)

1 ex Ulricehamn (taket på gamla Järnia) 2.7 (Jan Larsson)

2 ad Varnums kyrka 4.7 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex str. Romsås, Hökerum 12.7 (Stefan Adolfsson)

Ovanligt många observationer. De som har kunnat bestämmas till ras har varit intermedius (som väntat). Ett av exemplaren (trol. 4K) på soptippen var tämligen ljusmantlad och kan ha varit en en ”mörk” graellsii alternativt en ”ljus” intermedius, men någon säker bestämning har ej kunnat göras.

 

Havstrut  A (delvis sammandrag)

2 ex Ruggeboviken 2.1 (Henrik Gustafsson, Petter Bohman)

1 ex Marbäck 3.1 (Ingemar Larsson)

2 ad mot N Marbäck 14.3 (Jan Andersson, Jan Larsson, Birgitta Brissman, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Peter Wredin, Maria Johansson, Kaj Krutfelt)

1 ad Prången 15.3 (Jan Andersson)

4 ex Prången 16.3 (Peter Wredin)

2 ad Prången 17.3 (Jan Andersson)

1-3 ad Mogden 22.3-13.5 (Göran Karlsson, Ingemar Larsson, Jan Larsson, Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 ex Prången 22.3 (Jörgen Larsson, Vaileth Krantz)

1 ad Prången 27.3 (Jörgen Larsson, Jan Larsson, Jan Andersson, Birgitta Brissman)

2 ad str. Marbäck 28.3 (Jan Andersson)

1 ex Ruggeboviken 24.4 (Jan Andersson)

1 3K mot N Marbäck 25.4 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 ex Ruggeboviken 25.4 (Ingemar Larsson)

1 ad Ruggeboviken 15.5 (Jan Andersson)

1 3K Marbäck 4.6 (Jan Larsson)

1 2K + 1 3K Marbäck 12.6 (Henrik Gustafsson)

Max 22 ex (varierande åldrar) Prången 16.6-6.7 (Jan Andersson)

Max 20 ex (varierande åldrar) Ulricehamns soptipp (reningsdammarna) 19.6-11.7 (Jan Andersson, Jan Larsson, Vaileth Krantz, Ingemar Larsson, Jörgen Larsson m fl)

1 ex Ruggeboviken 21.6 (Sune Broman)

4 ex Ulricehamn (taket på gamla Järnia) 2.7 (Jan Larsson)

3 ex Ruggeboviken 4.7 (Jan Andersson)

1 ad Ruggeboviken 21.7 (Jan Andersson)

1 ex Ruggeboviken 1.8 (Folke Nordmark)

1 ex Ruggeboviken 21.8 (Jan Andersson)

1 ex mot SV Marbäck 22.8 (Jan Andersson)

1 ad mot S Södra Säm, Sämsjön 28.8 (Jan Andersson)

1 ex Ruggeboviken 29.8 (Sune Broman)

1 ad Yttre Åsunden 27.11 (Ingemar Larsson, Jan Larsson, Jan Andersson)

Många observationer. Tvåsiffriga tal har bara rapporterats vid ett fåtal tillfällen förut (som mest 31 ex).

 

Fisktärna  H

Häckning

1 häckning (1 unge) Ömmern (Johan H. Nilsson)

Större antal

40-50 ex (rastande/sträckande NO) Södra Säm, Sämsjön 8.5 (Jan Andersson, Jan Larsson, Vaileth Krantz, Jörgen Larsson, Ingemar Larsson)

Rekordhöga siffror i Sämsjön (se silvertärna).

 

Silvertärna  A

1 ex Sämsjön 6.5 (Janis von Heyking)

3 ex Sämsjön 7.5 (Janis von Heyking)

1 ex Örsjö, Härna 8.5 (Claes-Göran Ahlgren)

30 ex (rastande/sträckande NO) Södra Säm, Sämsjön 8.5 (Jan Andersson, Jan Larsson, Vaileth Krantz, Jörgen Larsson, Ingemar Larsson)

25 ex Södra Säm, Sämsjön 9.5 (Peter Wredin, Maria Johansson)

1 1K Ruggeboviken 21.8 (Jan Andersson)

Liksom för dvärgmås unika siffror i vår kommun. Väderläget med de starka ostvindarna gjorde att silvertärnorna (och fisktärnorna) bokstavligen singlade ner från skyn för lite rast och vila. Sammanlagt kan det ha varit ca 60 fåglar vid Sämsjön.

 

Svarttärna  A

1 ad (rastande, sträckte sedan NO med silvertärnor) Södra Säm, Sämsjön 8.5 (Jan Andersson)

Trots att svarttärnan häckar så nära oss som i Hornborgasjön ses arten högst sällan. Den här slog följe med silvertärnorna mot annat håll.

 

Skogsduva  A

Vår

1 ex Marbäck 8.2 (Jan Andersson)

3 ex Marbäck 14.3 (Jan Andersson, Jan Larsson, Birgitta Brissman, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Peter Wredin, Maria Johansson, Kaj Krutfelt m fl)

5 ex Marbäck 15.3 (Bernt Bonander)

20 ex mot N Ek, Timmele 21.3 (Håkan Persson)

1 ex Marbäck 21.3 (Jan Andersson)

1 ex Marbäck 6.5 (Jan Larsson, Ingemar Larsson)

Sommar

1 ex sj. Påarp, Murum 6-7.8 (Johan H. Nilsson)

Höst

1 ex Marbäck 3.10 (Jan Andersson)

3 ex mot S Ruggeboviken 23.10 (Jan Andersson)

Observationer sommartid hör till ovanligheterna, särskilt om det som här är en spelande fågel. 20-flocken slår den hittills högsta noteringen med 1 duva.

 

Ringduva  V

Jan-feb

2 ex Sjögunnarsbo, Marbäck 6.1 (Jörgen Larsson)

12 ex stadsparken, Ulricehamn 10.1 (Peter Wredin)

3 ex Ulricehamn stad, södra delen 15 och 23.1 (Jan Larsson, Jan Andersson)

4 ex centrum, Ulricehamn 30.1 (Peter Wredin)

1 ex stadsparken, Ulricehamn 6.2 (Bertil Öjerbrand)

1 ex Sjögunnarsbo, Marbäck 11.2 och 7 ex 12.2 (Jörgen Larsson, Vaileth Krantz)

Fr o m 20.2 började uppenbarligen vårflyttarna sin ankomst.

Dec

5-6 ex Köhlerplatsen, Ulricehamn 8.12 (Jörgen Larsson)

 

Turkduva  A

1 par Ulricehamn (huvudsakligen kring Ätran vid Baldersnäs, flera platser i centrum och kring kyrkan, troligen samma fåglar även i Villastaden) 3.1-16.6, 3 ex 13-22.2 (Birgitta Brissman, Jan Andersson, Jan Larsson, Ingemar Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Peter Wredin, Maria Johansson, Bo Ekstrand, Börje Siljehov, Kerstin Larsson)

1 1K Baldersnäs, Ulricehamn  21.7 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 par Blidsberg juli-dec (Thomas Rooswall, Jan Larsson, Ingemar Larsson)

Den nämnda årsungen sågs på samma plats där det stationära paret oftast setts, dock ej tillsammans med sina förmodade föräldrar. Rimligt är väl att tro att det har skett en häckning i staden detta år. Lite märkligt är att inga observationer gjordes efter mitten av juni. Istället avlösning av ett par i Blidsberg! Är detta ulricehamnsparet som har flyttat på sig?

 

Berguv  A

1 ex slog en hare nära Hössna bygdegård 28.1 (Patrik Hylander gm Gösta Ekman)

1 ex sp. Vistbergen 10.2-21.3 (Jan Larsson, Ingemar Larsson, Peter Wredin, Kerstin Larsson)

1 par sp. Alhammar 11.2-18.3 (Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Peter Wredin, Maria Johansson, Birgitta Brissman) och vid ett tillfälle hördes paret samt ytterligare en hane längre västerut (Thomas Johansson)

1 ex sp. Pinebodalen 28.2 (Birgitta Brissman, Jan Andersson) och 1.3, (Peter Wredin)

1 ex sedd lokalen norr Ulricehamn 10.3 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 ex sp. Vång, Dalum 29.3 (Börje Ignell)

 

Sparvuggla  A

1 ex Gärdsjön 10.1 (Michael Eriksson)

1 ex sp. Hållestorp, Blidsberg 14.2-14.3 (Fredrik Andersson)

1 ex sp. Madtorp, Hökerum 23.2-2.4 (Bo Ekstrand)

1-2 ex sp. (>1 par) Getaryggen, Äramossen 24.2-11.4 (Ingemar Larsson, Jan Larsson, Jörgen Larsson, Daniel Simring, Kaj Krutfelt, Peter Wredin, Maria Johansson, Niklas Svensson, Anders Wigren m fl)

1 ex Redvägsborg, nordväst Hössna 1.3 (Ingvar Claesson)

1 ex sp. söder Boared 14.3 (Gösta Ekman)

1 ex sp. norr Boared 28.3 (Gösta Ekman)

1 ex sp. Humla 12.4 (Fredrik Andersson)

1 ex Ek, Timmele 17.8 (Håkan Persson)

1 ex (höstläte) 2 km sydost Humla 28.8 (Fredrik Andersson)

1 ex sp. Madtorp, Hökerum 5.10 (Bo Ekstrand)

1 ex (höstläte) Hållestorp, Blidsberg 11.10 (Fredrik Andersson)

1 ex sp. Mellvik, Varnum 14.10 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex Mellvik, Varnum 8.11 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex (höstläte) Vädersholm, Mogden 11.12 (Bo Ekstrand)

1 ex (höstläte) Gärdsjön 12.12 (Bo Ekstrand)

 

Kattuggla  H

Häckning

1 häckning (i holk, 2 ungar) Hållestorp, Blidsberg (Fredrik Andersson, Ingemar Larsson, Jan Larsson)

1 häckning Björnsgården, Härna (Rune Johansson gm Göran Karlsson)

1 juv hörd Härna 12.7 (Stefan Adolfsson)

Observerad/hörd under häckningstid i Ulricehamn, Humla, Getaryggen, Gärdsjön, Dalum, Ruggeboviken, Blidsberg, Härna, Hökerum, Trädet, Finnekumla och Mogden.

 

Hornuggla  A

Häckning

1 häckning (>1 unge) Trädet-Lundby (Fredrik Andersson, Hans Sandberg)

1 häckning (>1 unge) norr Väddåkra, Humla (Fredrik Andersson)

1 häckning (2 ungar) Murum (Johan H. Nilsson)

Övriga obs

1 ex (sedd dagtid) stjärnhusen, Ulricehamn 28.2 (Kaj Krutfelt, Jan Larsson, Kerstin Larsson, Ingemar Larsson, Vaileth Krantz, Jörgen Larsson, Jan Andersson, Birgitta Brissman m.fl.)

1 par, sp., Åfärd 26.4 (Ingvar Claesson)

1 ex (flög över vägen) Humla 4.6 (Ingemar Larsson)

Ett magert hornuggleår vad beträffar häckningar. Fyndet den 28 feb är det första under denna månad, men det finns ett par observationer från början av mars, så antagligen anländer hornugglan ganska tidigt om våren (om den inte övervintrar).

 

Pärluggla  A

1 ex sp. Äramossen 12.4 (Vaileth Krantz, Pernilla Wetterstrand, Per Wetterstrand)

1 ex sp. Härna 1-2.5 (Göran Karlsson)

Ett synnerligen pärlugglefattigt år, vilket pekar på dålig gnagartillgång.

 

Nattskärra  A

1 ex sp. Vinsarpsbron 29.5 (Birgitta Brissman, Jan Andersson)

1 ex sp. Sjögunnarsbo, Marbäck 31.5-30.6, 1 par 5-10.6, (Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Ingemar Larsson, Jan Larsson, Anders Wigren, Henrik Gustafsson, Birgitta Brissman, Jan Andersson)

Två spelande nattskärror (hanar) och dessutom en hona på den ena lokalen var en glad överraskning. Huruvida paret gick till häckning eller ej blev aldrig uppdagat. De senaste kända häckningarna i kommunen är från 1970-72 i Tvärred. 

 

Kungsfiskare  A

2 ex tunneln, Åsunden 3-4.1, 1 ex 5.1 (Ingemar Larsson, Jan Larsson, Jörgen Larsson, Kaj Krutfelt, Vaileth Krantz, Jan Andersson, Birgitta Brissman, Bo Eriksson, Claes-Göran Ahlgren, Bengt & Carina Svednert, Börje Kollmats, m fl)

1 ex Viskan, Hökerum 17.1- 29.2 (Bo Ekstrand, Peter Wredin, Maria Johansson, Jan Andersson, Ingemar Larsson, Jan Larsson, Kaj Krutfelt)

1 ex Gärdsjön 9.10 (Bo Ekstrand)

1 ex båthamnen, båtbyggeriet, Villastaden 25.10 (Jan Andersson, Ingemar Lillvik)

Kvardröjande kungsfiskare sökte öppet vatten längs Marbäcksvägen innan isen tog herraväldet. Den ena fågeln blev sparvhökens byte, men den andra fågelns öde vet vi inget om. Kungsfiskaren i Viskan hade bättre förutsättningar, då större delen av ån var isfri hela vintern.

 

Göktyta  A

Häckning

1 häckning Sandslätt, Mogden (Lennart Carlsson gm Göran Karlsson)

Övriga obs

1 ex sj. 1 km söder Blidsberg 29.4 (Kerstin Larsson)

1 ex sj. Ågården, Varnum 1.5 (Claes-Göran Ahlgren)

2 ex, varav 1 sj., banvallen, 1 km öster Aspanäs, Hökerum 3.5 (Stefan Adolfsson)

1 ex. sj. Gårdabo, Fänneslunda 6.5 (Per Johansson)

1 ex sj. Gärdsjön 7.5 (Bo Ekstrand)

1 ex Rabacken, Blidsberg 20.5 (Ingemar & Kerstin Larsson)

2 ex Dalum 22.5 (Jan Larsson)

1 ex sj. Gärdsjön 26.5 (Göran Karlsson)

2 ex sj. Blidsberg 15.6 (Ingemar Larsson)

 

Spillkråka  H

1 häckning (>1 unge hörd från bohål i frötall) 500 m öster Humla (Fredrik Andersson)

F.ö. många observationer av bl.a. hörda och trummande fåglar, väl spridda i kommunen.

 

Mindre hackspett  A

Häckning

1 häckning (1 unge, hane, 23-27.6) Blidsberg (Ingemar & Kerstin Larsson)

Övriga obs

1 hona Viskan, Hökerum 7.3 (Jan Larsson, Kaj Krutfelt)

1 ex sj. Påarp, Murum 28.3 och 30.4 (Johan H. Nilsson)

1 hane + 1 hona Marbäck 4.4-27.6 (Peter Wredin, Maria Johansson, Göran Karlsson, Ingemar & Kerstin Larsson, Henrik Gustafsson)

1 ex Vinsarp 12.4 (Börje Siljehov, Christer Lindén)

1 ex vägbommen till Ruggeboviken 12.4 (Peter Wredin, Maria Johansson)

1 ex trumm. Mellvik, Varnum 12.4 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex hörd Viskaborg, Mogden (Göran Karlsson)

1 ex sp. Åfärd 26.4 (Ingvar Claesson)

1 ex trumm. Ruggeboviken 2.5 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 ex trumm. Sämsjön, Finnekumla 2.5 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 ex Romsås, Hökerum aug (Stefan Adolfsson)

1 ex Åsarna, Röshult 30.9 (Jörgen Larsson, Vaileth Krantz)

1 hane Sandvik, Vinsarpssjön 20.10 (Ingemar Larsson)

 

Trädlärka  A

1 ex rastande, sträckte sedan mot S Marbäck 25.9 (Henrik Gustafsson)

1 ex mot S Romsås, Hökerum 28.10 (Stefan Adolfsson)

 

Sånglärka  V

Större antal

530 ex rast/str Marbäck 14.3 (Jan Andersson, Birgitta Brissman, Jan Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Peter Wredin, Maria Johansson, Kaj Krutfelt m.fl.)

 

Backsvala  H

Ca 25 ex vid kolonin (häckning ej kontr.) Gullered 25.6 (Jan Andersson)

6-8 aktiva bon (ca 25 bohål) grustag norr Knätte 25.6 (Jan Andersson)

Ca 15 par (20-25 bohål) grustaget söder Flatasjön, Dalum (Peter Wredin, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Ingemar Larsson, Jan Larsson)

5-6 par (misslyckad häckning pga katt!) Åfärd (Ingvar Claesson)

50-100 ex grustaget Hössna 24.7 (Niklas Svensson, Anders Wigren) och >100 ex 24.8 (Per-Anders Sandberg)

 

Ladusvala

Sen obs

1 ex Gärdsjön 23.10 (Bo Ekstrand)

 

Rödstrupig piplärka  A

1 ex Marbäck 6.9 (Jan Andersson)

1 ex Marbäck 12.9 (Ingemar Larsson)

 

Gulärla  H

1 häckning (matning) Bredgårdsgärde, Marbäck 7.7 och 1 hane med mat Marbäcksviken, Marbäck 8.7 (Jan Andersson). Sjungande Bredgårdsgärde 26.6 (Henrik Gustafsson)

Även observerad i god häckningsbiotop under häckningstid vid Sörsjön, Gärdsjön och Ömmern.

Större antal

300 ex Marbäck 31.5 (Niklas Svensson, Anders Wigren)

Kring månadsskiftet aug/sept rastade många gulärlor på åkrarna i Marbäck. 300 ex är den högsta noteringen i kommunen hittills.

 

Forsärla  A

De enda (troliga) häckningarna är från Bovadsdammen, Marbäck (Henrik Gustafsson) och vid reningsverksdammarna (Sämån), Gällstad (ad + juv) (Jan Andersson), men observationer på kända häcklokaler under häckningstid antyder förstås fler häckningar.

Övriga observationer

1 hane Möllebo kvarn, Intorp 18.3 (Bernt Bonander)

1 hane Plate, Dalum 20.3 (Jan Andersson)

1 par reningsverket, Ulricehamn 21.3 och 1 honf. 26-28.3 (Jan Andersson)

1 par Vistfallet 24-26.3 och 2.4 (Ingemar Larsson, Jan Larsson, Kaj Krutfelt)

2 ex Prången 26.3 (Ingemar Larsson)

1 ex Murum 28.3 (Johan H. Nilsson)

1 ex Åfärd, Böne 29.3 (Ingvar Claesson)

1 ex Vegby 1.4 (Peter Wredin)

2 ex reningsdammarna, Gällstad 7.4, 1 ex 29.5 och ad + juv 3.7 (Jan Andersson)

1 par Ätran, Blidsberg 10.4, Basta kvarn resp. kraftstationen, Blidsberg 22.4 (Ingemar & Kerstin Larsson)

1 ex kyrkbron, Dalum 11.4 (Bo Hansson)

1 par kvarndammen, Lundby damm, Trädet 11.4 (Fredrik Andersson)

1 ex Påarp, Murum 12.4 (Johan H. Nilson)

1 par Knätte 18.4 (Ingvar Claesson)

1 ex Åfärd 18.4 (Ingvar Claesson)

1 ex Humla mader 19.4 (Peter Wredin)

2 ex Nitta 26.4 (Göran Karlsson)

1 ex Årred, Skålarp, Murum 9.5 (Johan H. Nilsson)

1 ex sj. Backen,Viskan öster Gärdsjön 23.5 (Bo Ekstrand)

1 hona Pineboån, Marbäck 12.6 (Henrik Gustafsson)

1 par Bovadsdammen, Pineboån 13.6 (Henrik Gustafsson)

1-5 ex (flera 1K) Ulricehamns soptipp (reningsdammarna) 19.6-24.8 (Jan Andersson, Jan Larsson, Ingemar Larsson, Henrik Gustafsson, Per-Anders Sandberg)

1 ex reningsverket, Marbäck 27.6 (Henrik Gustafsson)

1 hane Bredgården, Pineboån 27.6 (Henrik Gustafsson)

1 par (hona med mat) Bovadsdammen, Pineboån 27.6 och 3.7 (Henrik Gustafsson)

1 ex Ömmern 3.7 (Johan H. Nilsson)

1 ex mot SO Ruggeboviken 4.7 (Jan Andersson)

1 ex Pineboån, 500 m norr Bovadsdammen 27.7 (Henrik Gustafsson)

1 ex Blidsberg 5.10 (Peter Wredin)

 

Sädesärla  V

Större antal

300 ex Marbäck 31.8 (Niklas Svensson, Anders Wigren)

Liksom gulärlan rastade sädesärlan talrikt på åkrarna i Marbäck kring månadsskiftet aug/sept. 300 ex är den högsta notering som förekommer i våra rapporter.

 

Engelsk sädesärla  A

1 hane nordmaden, Humla 9.4 (Fredrik Andersson)

Godkänd av Rrk/Vg. Den enda observationen i kommunen tidigare är 1 ex 8-9.4 1967 vid Prången.

 

Sidensvans  S

Större antal

500 ex Ulricehamn 18-21.10 (Peter Wredin).

Ovanligt talrik under hösten. Sågs på fler lokaler i kommunen än vad som är brukligt. De första sågs redan 9.10 (13 ex Murum, Johan H. Nilsson), vilket är tidigare än normalt. Mönstret är detsamma i övriga delar av södra Sverige och invasionen som kom från öster är förmodligen den största som någonsin har registrerats.

 

Strömstare  H,S

2 ex kraftstationen, Blidsberg 22.4 (Ingemar & Kerstin Larsson) utgör den enda observationen på häckningslokal/häckningstid.

 

Järnsparv  V

1 ex Ulricehamns soptipp 21.1 (Jan Andersson)

Den fjärde vinterobservationen under perioden.

 

Rödhake  V

Jan-feb

1 ex Vimbrogatan, Blidsberg 3-10.1 (Ingemar Larsson)

1 ex Ätran, Ulricehamn 18-25.1 (Jan Andersson, Jan Larsson, Ingemar Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz)

1 ex Villastaden, Ulricehamn 20-22.1 (Jan Andersson)

Dec

1 ex Vimbrogatan, Blidsberg 22.11 och 1.12 (Ingemar Larsson)

 

Blåhake  A

1 honf. Marbäck (viltvattnen och majsåkern) 25-31.8 (Anders Wigren, Ingemar Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Jan Larsson, Jan Andersson). Gissningsvis samma individ på de båda näraliggande lokalerna.

Årets blåhake befäster statistiken under perioden med 1 obs i genomsnitt per år.

 

Rödstjärt  A

1 hane Påarp, Murum 1.5 (Johan H. Nilsson)

1 hane Prången 4.5 (Jan Larsson)

1 hane sj. Viesjön 8.5 (Johan H. Nilsson)

1 honf. Ruggeboviken 11.9 (Jan Andersson)

Rapportart för femte året och facit detta år är uselt. Som vanligt är hannarna i förkrossande majoritet.

 

Ringtrast  A

1 hona Gärdsjön 16.4 (Bo Ekstrand)

1 hane + 1 hona Marbäck 24.4 (Jan Andersson, Jan Larsson, Ingemar Larsson, Jörgen Larsson)

 

Gräshoppsångare  A

1 ex sj. Hökerum 16.5 (Niklas Svensson)

1 ex sj. Viskan, Gärdsjön 26.5 (Bo Ekstrand)

1 ex sj. Ätran, Trädet 4.6 (Ingemar Larsson, Fredrik Andersson)

1 ex sj. Finnekumla gård 4-11.6 (Kaj Krutfelt, Jan Andersson, Birgitta Brissman, Jan Larsson)

1 ex sj. Åfärd 27.6 (Ingvar Claesson)

1 ex sj. Böne mader 11.7 (Ingvar Claesson)

 

Sävsångare  A

Sammandrag

Sjungande fåglar har hörts på följande lokaler: Toren (2 ex), Fänneslundasjön, Gärdsjön (3 ex), Prången, Viesjön, Ulricehamns golfbana (!), Vinsarpsbron, Agnsjön i Härna (2 ex), syd- och nordmaden i Humla (2 ex), Böne mader, Viskan i Hökerum, Viskan mellan Gärdsjön-Hökerum (2 ex), Tostarpasjön, Ätran i Trädet, Ätran i Dalum (2 ex), badplatsen samt norr badplatsen i  Trädet (3 ex), Lillesjön norr Trädet samt Sörsjön (2 ex). Totalt >26 sjungade sävsångare (många observ.).

 

Kärrsångare  A

1 ex sj. Ågården, Varnum 25.5-5.6 (Göran Karlsson, Claes-Göran Ahlgren)

1 ex sj. Härna 2.6 (Göran Karlsson)

1 ex sj. Böne 2-3.6 (Ingemar Larsson, Jan Larsson, Kerstin Larsson)

1 ex sj. Dalum (banvallen) 5-6.6 (Ingvar Claesson, Jan Andersson)

1 ex sj. Åfärd 6.6 (Ingvar Claesson)

1 ex sj. Ätran, Trädet 13.6 (Fredrik Andersson, Hans Sandberg)

1 ex sj. Ätran, Dalum 13-30.6 (Börje Ignell)

 

Gransångare  A

Vår

1 ex sj. Skottek 5.4 (Ingemar Larsson)

1 ex Sjögunnarsbo (banvallen) 11.4 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 ex Rånnaväg 16.4 (Karin Gällman)

1 ex Marbäck 16.4 (Ingemar Larsson)

1 ex Karlslätt, Ulricehamn 16.4 (Peter Wredin, Maria Johansson)

1 ex sj. Mogden 20.4 (Claes-Göran Ahlgren m fl)

1 ex sj. Sämåns utlopp, Södra Säm 21.4 (Friedrich Lieber)

1 ex sj. Böne-Åfärd 22.4 (Peter Wredin)

1 ex Prången 23.4 (Jan Larsson)

1 ex sj. Rv40 vid Getared, Tolken 24.4 (Stefan Adolfsson)

Sommar

1 ex sj. Skogslyckan, sanatorieskogen, Ulricehamn 25 och 28.6 (Jörgen Larsson, Vaileth Krantz)

2 ex Blidsberg 25.7 (Ingemar Larsson)

1 ex Lassalyckan, Ulricehamn 26.7 (Jan Larsson, Ingemar Larsson)

Höst

1 ex Marbäcksviken 1.9 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

1 ex Marbäck (stationshuset) 7 och 9.9 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

1 ex sj. Blidsberg 24.9 (Ingemar Larsson)

1 ex sj. Marbäck 25.9 (Henrik Gustafsson)

1 ex Rånnavägssjön 3.10 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 ex Blidsberg 6.10 (Ingemar Larsson)

2 ex Blidsberg 24.10 (Ingemar & Kerstin Larsson)

Elva sommarobservationer tidigare under perioden. När får vi den första häckningen?

 

Stjärtmes  H

1 häckning Gärdsjön (bobyggnad 6.4) (Bo Ekstrand)

Större antal

21 ex Ruggeboviken 5.10 (Ingemar Larsson)

 

Sommargylling  A

1 2K hane sj. Toarps gård, Bystadsjön 29-30.5 (Jan Andersson, Björn-Åke Andersson, Keith Olsson m fl)

1 ex sj. Lönnebäck, Pinebo, Ulricehamn 12.6 (Börje Siljehov)

Sex observationer tidigare i kommunen, varav tre under denna rapportperiod.

 

Törnskata  H

Häckning

1 häckning (1 juv) banvallen söder Dalum 28.7 (Jan Larsson)

1 ex varnande hygge väster Kattåkra, Timmele 25.5 (Gösta Ekman) och 1 juv Annestorp, Timmele 31.8 (Niklas Svensson)

1 ex varnande hygge norr Lillö sjö, Gullered 6.6 (Gösta Ekman)

Övrigt

Observationer i fr a juni-juli i Timmele, Blidsberg, Vinsarpsbron, Gärdsjön och Marbäck antyder möjligen fler häckningar.

Augustirapporter om 1K-fåglar i Marbäck, och Timmele ovan, kan dock lika gärna vara genomflyttare. Kattåkra och Annestorp ligger ganska nära varandra och obsarna kan ev ha ett samband.

 

Varfågel  A

Vinter-vår

1 ex Gärdsjön-Viskan mot Hökerum 1.1-2.4 (Bo Ekstrand, Peter Wredin, Maria Johansson, Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 ex tunneln, Åsunden 4.1 (Jan Larsson, Ingemar Larsson, Jan Andersson m fl)

1 ex Hössna mader 17.1-21.3 (Jan Andersson, Birgitta Brissman, Ingemar Larsson, Peter Wredin, Maria Johansson)

1 ex Nörevägen norr Timmele 18.1 (Peter Wredin, Maria Johansson)

1 ex Blidsberg 25.1 (Ingemar Larsson)

1 ex Vinsarpsbron med omnejd 1.2-21.3 (Jan Andersson, Ingemar & Kerstin Larsson, Birgitta Brissman, Peter Wredin, Maria Johansson)

1 ex Gärdsjön-Nitta 20.3 (Rolf Andersson)

1 ex Fänneslundasjön 22.3 (Göran Karlsson)

1 ex Påarp, Murum 28.3 (Johan H. Nilsson)

1 ex Sörsjön 13.4 (Peter Wredin, Maria Johansson)

Höst

1 ex Åsarna, Röshult 30.9-7.10 (Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Jan Andersson, Birgitta Brissman, Ingemar Larsson)

1 ex Hössna mader 3.10 (Jan Andersson)

1 ex Gärdsjön 10.10-12.12 (Bo Ekstrand)

1 ex Humla 11.10 (Fredrik Andersson)

1 ex Vinsarpsbron 16.10 (Jan Andersson, Birgitta Brissman och 29.11 (Ingemar & Kerstin Larsson)

1 ex Knätte mader 20.10 (Ingemar Larsson)

1 ex Marbäck 3.11-26.12 (Ingemar Larsson, Jörgen Larsson, Jan Larsson, Jan Andersson, Henrik Gustafsson, Bertil Öjerbrand)

1 ex Redslarp, Rånnaväg 24.11 (Bernt Bonander)

1 ex Ätran, Dalum 28.11 (Jan Andersson)

1 ex Trädet 4.12 (Stellan Bygård, Jan Andersson)

1 ex Tostarpasjön 10.12 (Ingemar Larsson)

1 ex Plate, Dalum 18.12 (Ingemar Larsson, Jan Larsson) och 27.12 (Ingemar & Kerstin Larsson)

 

Råka  A

Vår

1 ex Mellvik, Varnum 19.2 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex Gärdsjön 7.3 (Jan Larsson, Kaj Krutfelt)

3 ad Marbäck 14.3, 1 ad 15.3, 1 2K 21-23.3, 4 ex 26.3, 1 2K 31.3, 2 2K 4-5.4, 1 2K 6.4, 1 ex 12.4, 1 ex 3.5 (Jan Andersson, Birgitta Brissman, Jan Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Peter Wredin, Maria Johansson, Kaj Krutfelt, Ingemar Larsson, Göran Karlsson, Niklas Svensson, Ingela Svensson)

1 ex Varnums kyrka 15.3 (Folke Nordmark)

Max 5 ex Varnums kyrka 22-27.3 (Göran Karlsson)

1 ex Varnums kyrka 8.4 (Folke Nordmark)

1 ex Dalum 25.3 (Bo Hansson)

1 ex Brinks Trä, Ulricehamn 28.3 (Daniel Simring)

Höst

1 1K Marbäck 7.10 (Jan Andersson)

1 ex Marbäck 13.10 (Jörgen Larsson, Vaileth Krantz)

1 1K Marbäck 3-5.11 (Ingemar & Kerstin Larsson, Jan Larsson, Jan Andersson)

 

Stare  V

1 ex Marbäck (Nyebergsvägen) 3.1 (Henrik Gustafsson)

1 ex Götåkra, Gällstad 4.1 (Jan Krantz)

Kan ovanstående två obsar gälla samma individ? Bara ett fåtal januariobsar är gjorda i kommunen.

 

Bofink  V

Jan-feb

2 hanar + 1 hona Härna hela vintern (Göran Karlsson)

2 ex Götåkra, Gällstad 2.1 (Jan Krantz)

1 ex Rånnaväg 7.1 (Bernt Bonander)

1-3 ex Blidsberg 24.1-25.2 (Ingemar Larsson)

1 hane Villastaden 5.2 (Jan Andersson)

Dec

1 ex Marbäck samhälle 24.12 (Henrik Gustafsson)

Större antal

1000 ex söder Dalum 24.3 (Ingemar Larsson)

 

Bergfink  H,S

Större antal

800 ex Redslarp, Rånnaväg 3.10 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1200 ex Knätte mader 4.10 (Ingemar Larsson)

 

Grönfink

Större antal

>300 ex Södra Säm, Vegby 21.8 och 600-700 ex 28.8 (Jan Andersson)

Ansamlingen av grönfinkar på och kring några stubbåkrar i byn Säm torde vara den största som har noterats i kommunen.

 

Steglits  A

Vinter-vår

6 ex Berga gård, Gällstad 2.1 (Henrik Gustafsson, Petter Bohman)

1 ex Hyared, öster Marbäck 3.1 (Ingemar Larsson)

5-6 ex Dalum 14.1 (Börje Ignell)

1-4 ex Sjögunnarsbo, Marbäck 17.1-8.3 (Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Jan Larsson, Peter Wredin, Maria Johansson)

1 ex Marbäck 4.2 (Bernt Bonander)

1 ex Blidsberg 8.3 (Ingemar Larsson)

2 ex Kölingared 24.3 (Monika Hansson)

Sommar

1 ex sj. Dalum 25.5 (Bo Hansson)

1 ex Bredgården, Marbäck 26.6 (Henrik Gustafsson)

2 ex mot N Böne mader 11.7 (Ingemar Larsson)

Höst-vinter

6 ex Hössna mader 10.10 (Jan Larsson, Ingemar Larsson)

4 ex Vinsarp 10.10 (Jörgen Larsson, Vaileth Krantz)

1 ex centrum, Ulricehamn 12.10 (Peter Wredin)

1 ex sj. Åfärd, Böne 14.10 (Ingvar Claesson)

1 ex mot S Ruggeboviken 23.10 (Jan Andersson)

1 ex sj. Blidsberg 1.11 (Ingemar & Kerstin Larsson)

>1 ex (hörd) mot S Ruggeboviken 6.11 (Jan Andersson, Jan Larsson)

1 ex Vedåsla, Dalum 14.11 (Jeanette Fridolf)

2 ex Gärdsjön 19.11 (Bo Ekstrand)

4 ex Blidsberg 24.11 (Ingemar Larsson)

6 ex Vedåsla, Dalum 1-19.12 (Jeanette Fridolf)

 

Vinterhämpling  A

5 ex Marbäck 14.4 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

35 ex Marbäck 24-25.10 (Jan Andersson, Jan Larsson, Ingemar Larsson, Vaileth Krantz)

 

Brunsiska  A

2 ex Marbäck 2.1 (Henrik Gustafsson, Petter Bohman)

2 ex Rånnaväg 7.1 (Bernt Bonander)

2 ex Blidsberg 29.1 (Kerstin Larsson, Jan Larsson, Ingemar Larsson)

1 ex Blidsberg 23.11 (Ingemar Larsson)

1 ex Blidsberg 2.12 (Ingemar Larsson)

 

Snösiska  A

1 ex Blidsberg 29.1 (Kerstin Larsson, Jan Larsson, Ingemar Larsson)

Tolv obsar tidigare under perioden.

 

Större korsnäbb  A

1 ex Ömmern 14.3 (Johan H. Nilsson)

(Ev. 1 ex Hållestorp, Blidsberg 16.10 (Fredrik Andersson))

Blott ett par obsar har rapporterats tidigare under perioden. Frågan är om arten är sällsynt eller om det bara beror på svårigheterna med säker bestämning.

 

Rosenfink  A

1 hane Böne 13.5 (Ingvar Claesson)

1 ex sj. Ätran, Dalum 17.5 (Ingemar Larsson)

1 ex Blidsberg 22.5 (Jan Larsson)

1 ex sj. Viskan nordost Gärdsjön 23.5 (Bo Ekstrand)

1 ex sj. Ågården, Varnum 28.5 (Claes-Göran Ahlgren)

1 2K hane sj. Vinsarpsbron med omnejd 2-29.6 (Ingemar Larsson, Jan Andersson, Jan Larsson, Vaileth Krantz) och ev samma ex sj. Böne mader 2.6 (Ingvar Claesson, Ingemar Larsson)

1 utf. hane sj. Villastaden 2-3.6 (Ingemar Lillvik)

1 utf. hane sj. Önnarps gård, Hössna 5.6 (Jan Andersson)

1 ex sj Gärdsjön 12.6 (Bo Ekstrand)

1 ex sj. Dalum-Kycklingkullen 13.6 (Peter Wredin, Maria Johansson)

1 ex sj. Nöre, Timmele 13.6 (Peter Wredin, Maria Johansson)

1 ex sj. Nöre, Timmele 25.6 (Jan Andersson)

1 ex sj. Gällstad reningsdammar 3.7 (Jan Andersson)

1 ex sj. Böne mader 11.7 (Ingvar Claesson)

 

Domherre

Ovanligt talrik under hösten med stort inslag av vad som bedöms vara östliga populationer. Uppmärksammad genom avvikande läte, ett ”trumpetläte”, i hela södra Sverige och i många grannländer.

 

Stenknäck  H

Häckning

6 ex (samtliga trol. 1K) Marbäck 27.6 (Henrik Gustafsson)

Flera observationer under häckningstid i Ulricehamn, Ek i Timmele, Korpeboberg i Marbäck, Klevaberget i Vegby samt Sämsjöns östra sida söder Vegby, men inga häckningsbelägg.

 

Snösparv  A

Vår

20 ex rastande + 15 ex mot N Marbäck 14.3 (Jan Andersson, Birgitta Brissman, Jan Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Peter Wredin, Maria Johansson, Kaj Krutfelt m fl)

1 hane Marbäck 15.3 (Kaj Krutfelt, Jan Andersson)

2 ex mot NV Hössna mader 19.3 (Ingemar Larsson)

2 ex Knätte mader 30.3 (Maria Johansson, Peter Wredin)

Höst

10 ex Marbäck 2.10 (Jan Andersson)

2 ex mot S Ömmern 24.10 (Johan H. Nilsson)

2 ex Marbäck 27.10 (Ingemar Larsson, Jan Larsson, Vaileth Krantz)

1 1K Marbäck 13.11 (Jan Andersson)

15 ex Åfärd, Böne 14.11 (Ingvar Claesson)

15 ex str. Marbäck 20.11 (Jan Andersson)

2 ex Gärdsjön 26.11 (Bo Ekstrand)

 

Gulsparv

Större antal

250 ex Marbäck 25.12 (Henrik Gustafsson)

 

Ortolansparv  A

1 1K Marbäck 5.9 (Henrik Gustafsson)

Endast fyra observationer finns tidigare registrerade under perioden, trots att det årligen görs ett flertal obsar i grannkommunen Tranemo.

 

 

ÄLDRE TILLÄGG

 

Bivråk

Större antal

55 ex mot S Komosse 29.8 1977 (Mike Henry)

 

Havsörn

Häckningsförsök (påbörjat bo övertogs senare av fiskgjuse som färdigställde boet och genomförde häckning) Högagärde tidig vår 2003 (Gérard Gautier gm Jan Andersson)

 

Berguv

1 ex, jagande, slalombacken, Vist 15.4 2001 (Håkan Persson)

 

Hornuggla

1 ex sp. Ek, Timmele 29.3 1998 (Håkan Persson)

 

Ringtrast

2 hanar slalombacken, Vist 15.4 2001 (Håkan Persson)

 

 

Vårfåglar 2004

 

På Fågelgruppens hemsida kunde vi för tredje året fortlöpande rapportera vårfåglarnas ankomst till Ulricehamnsbygden. Listan "Vårens första" uppdaterades dagligen av vår webmaster och man fick en god överblick över hur våren framskred.

 

Målet kanske är lite högt satt när det gäller urvalet arter (110). Vissa uppträder endast sparsamt i vår kommun och för några av dessa görs ibland inga vårobservationer alls. För andra åter är det svårt att bedöma om de är övervintrare eller mycket kortväga flyttare och några ses kanske först när det har blivit försommar.

 

Vårlistan presenteras i två versioner, dels i systematisk ordning (artföljd) och dels i den ordning som de olika arterna anlände. I den senare får man en god bild över vårens framfart och det syns väl hur den tog fart i mitten av mars. Innan dess gjorde vissa arter, t ex sånglärka, mindre framstötar, men det var först den 14 mars som våren kom på allvar.

 

Fortsättning följer 2005 och efter ytterligare något år kan vi nog få en god bild över de olika arternas tidsschema. Kanske kan vi även se om det har skett några förändringar sedan 1960-talet, då vi också följde de vanligaste vårfåglarnas ankomst.

 

 

Vårfåglar 2004 i artföljd

 

Sädgås                                 06 mars

Grågås                                 07 feb

Bläsand                                20 mars

Snatterand                           04 april

Kricka                                 18 mars

Stjärtand                              04 april

Årta                                     07 maj

Skedand                              29 april

Brunand                               18 mars

Vigg                                     20 mars                                                                           

Sjöorre                                20 april

Storskrake                           07 feb

Småskrake                           06 april

Salskrake                             16 mars

Smålom                               03 april

Storlom                                28 mars         

Svarthakedopping                06 april

Skäggdopping                      21 mars

Storskarv                             13 mars

Gråhäger                              06 feb

Bivråk                                  16 maj

Brun kärrhök                       03 april

Blå kärrhök                          21 feb

Ormvråk                              21 feb

Fjällvråk                              19 mars

Fiskgjuse                             01 apr

Tornfalk                               19 mars

Stenfalk                               06 april

Lärkfalk                               03 maj

Vattenrall                             17 april

Småfläckig sumphöna           25 maj

Kornknarr                            08 juni           

Rörhöna                               26 mars

Sothöna                               19 mars

Trana                                   14 mars

Strandskata                          27 mars

Mindre strandpipare             25 april

Större strandpipare              -

Ljungpipare                          14 mars

Tofsvipa                               13 mars

Mosnäppa                                                                                                                 

Kärrsnäppa                          -                                                                                       

Brushane                              13 maj

Enkelbeckasin                      28 mar

Morkulla                              21 mars

Småspov                              25 april

Storspov                              28 mars

Drillsnäppa                           21 april

Svartsnäppa                         08 maj

Rödbena                              19 april

Gluttsnäppa                          02 maj

Grönbena                             12 april

Skogssnäppa                       02 april

Skrattmås                            15 mars         

Fiskmås                               21 mars

Silltrut                                  02 maj

Havstrut                               14 mars

Fisktärna                              23 april

Skogsduva                           08 feb

Ringduva                              12 feb

Gök                                     12 maj

Hornuggla                            28 feb

Nattskärra                           29 maj

Tornseglare                          04 maj

Göktyta                               29 april

Trädlärka                             -                                           

Sånglärka                             07 feb

Backsvala                            25 april

Ladusvala                            22 april

Hussvala                              21 april

Ängspiplärka                        14 mars

Trädpiplärka                        19 april

Gulärla                                 27 april

Forsärla                               18 mars         

Sädesärla                             21 mars

Järnsparv                             28 mars         

Rödhake                              16 mars

Näktergal                             -                     

Rödstjärt                              01 maj

Stenskvätta                          13 april

Buskskvätta                         16 april

Ringtrast                              16 april

Taltrast                                20 mars                                                                             

Rödvingetrast 20 mars

Dubbeltrast                          14 mars

Gräshoppsångare                 16 maj

Flodsångare                        

Sävsångare                          03 maj

Rörsångare                          07 maj

Kärrsångare                         25 maj

Trastsångare                                                                                                              

Trädgårdssångare                 10 maj

Svarthätta                            23 april

Ärtsångare                           01 maj

Törnsångare                         10 maj

Härmsångare                        13 maj

Lövsångare                          18 april

Grönsångare                        04 maj

Gransångare                         05 april

Grå flugsnappare                  13 april

Svartvit flugsnappare            24 april

Törnskata                            15 maj          

Råka                                    19 feb

Stare                                    14 mars

Bofink                                  14 mars

Hämpling                             20 mars         

Rosenfink                             13 maj

Sävsparv                              17 mars         

Lappsparv                           -                                          

Snösparv                             14 mars         

 

 

Vårfåglar 2004 i datumföljd

 

06 feb            Gråhäger

07 feb            Grågås

07 feb            Storskrake

07 feb            Sånglärka

08 feb            Skogsduva

12 feb            Ringduva

19 feb            Råka 

21 feb            Blå kärrhök

21 feb            Ormvråk

28 feb            Hornuggla

06 mars          Sädgås

13 mars          Storskarv

13 mars          Tofsvipa 

14 mars          Ängspiplärka 

14 mars          Ljungpipare 

14 mars          Havstrut

14 mars          Snösparv

14 mars          Trana

14 mars          Bofink

14 mars          Stare 

14 mars          Dubbeltrast 

15 mars          Skrattmås

16 mars          Rödhake 

16 mars          Salskrake

17 mars          Sävsparv 

18 mars          Forsärla

18 mars          Kricka

18 mars          Brunand

19 mars          Tornfalk

19 mars          Fjällvråk

19 mars          Sothöna

20 mars          Vigg 

20 mars          Bläsand

20 mars          Rödvingetrast 

20 mars          Taltrast 

20 mars          Hämpling

21 mars          Fiskmås 

21 mars          Sädesärla 

21 mars          Skäggdopping

21 mars          Morkulla

26 mars          Rörhöna

27 mars          Strandskata

28 mars          Enkelbeckasin 

28 mars          Storlom 

28 mars          Storspov

28 mars          Järnsparv 

01 april          Fiskgjuse 

02 april          Skogssnäppa 

03 april          Smålom

03 april          Brun kärrhök

04 april          Snatterand 

04 april          Stjärtand 

05 april          Gransångare

06 april          Svarthakedopping

06 april          Småskrake 

06 april          Stenfalk

12 april          Grönbena

13 april          Stenskvätta

16 april          Buskskvätta

16 april          Ringtrast

17 april          Vattenrall

18 april          Lövsångare

19 april          Trädpiplärka

19 april          Rödbena 

20 april          Sjöorre

21 april          Drillsnäppa 

21 april          Hussvala 

22 april          Ladusvala 

23 april          Svarthätta 

23 april          Fisktärna 

24 april          Svartvit flugsnappare 

25 april          Småspov 

25 april          Backsvala

25 april          Mindre strandpipare

27 april          Gulärla

29 april          Göktyta

01 maj           Rödstjärt

01 maj           Ärtsångare

02 maj           Silltrut

02 maj           Gluttsnäppa

03 maj           Lärkfalk

03 maj           Sävsångare

03 maj           Lärkfalk

04 maj           Tornseglare

04 maj           Grönsångare

07 maj           Årta

07 maj           Rörsångare

08 maj           Svartsnäppa

10 maj           Trädgårdssångare

10 maj           Törnsångare

12 maj           Gök

13 maj           Rosenfink

13 maj           Grå flugsnappare

13 maj           Härmsångare

13 maj           Brushane

15 maj           Törnskata

16 maj           Bivråk

16 maj           Gräshoppssångare

25 maj           Kärrsångare

 

25 maj           Småfläckig sumphöna

29 maj           Nattskärra

08 juni            Kornknarr

-                    Större strandpipare

-                    Mosnäppa       

-                    Kärrsnäppa     

-                    Trädlärka        

-                    Näktergal        

-                    Flodsångare    

-                    Trastsångare    

-                    Lappsparv

 

Rapportmall för Ulricehamns kommun fr.o.m. 2005

 

Följande rapportmall är delvis anpassad till VgOFs rapportmall. Alla upptagna arter har påträffats i Ulricehamns kommun. En del vanliga arter har dock ej medtagits. Några i fält identifierbara raser har också inkluderats och står med kursiv stil. Artlistan följer den av SOF´s taxonomikommitté 2004 antagna ordningsföljden, där andfåglar inleder följt av hönsfåglar, i en f.ö. oförändrad lista.

 

H = häckning och fynd i häckningsbiotop under häckningstid, V = vinterobservation,

S = sommarobservation. Där inget särskilt anges rapporteras samtliga observationer. Rapportera även större antal, udda tider och annat som du tycker är av intresse samt naturligtvis ”nya” arter för kommunen.

 

Arter i fet stil ska rapporteras på en särskild raritetsblankett (tillhandahålles av oss) för vidare befordran till VgOF´s rapportkommitté och ev Rk.

 

Anteckna art, antal, kön, ålder, ev sträckriktning, datum, lokal, observatörer mm av intresse. Sänd din fågelrapport till Fågelgruppens rapportmottagare nedan, snarast efter årets slut, men allra helst rapporterar du fortlöpande till Svalan eller Fågelgruppens hemsidas gästbok.

 

Rapportmottagare:

Jan Andersson   Anemonvägen 7, 523 33 Ulricehamn    tel. 0321-149 39

E-post: januhamn@algonet.se

 

Göran Karlsson   Gerle, Härna, 523 99 Hökerum    tel. 033-27 43 39

Folke Nordmark   Annero, Intakan, 523 98 Hökerum    tel. 033-27 52 96

 

 

Knölsvan H

Mindre sångsvan

Sångsvan H

Sädgås

Tundrasädgås

Spetsbergsgås

Bläsgås

Grågås H

Stripgås

Snögås

Vitkindad gås

Prutgås

Rostand

Gravand

Mandarinand

Bläsand S, V

Snatterand

Kricka H, V

Stjärtand

Årta

Skedand

Brunand H, V

Vigg H, V

Bergand

Ejder

Alfågel

Sjöorre

Svärta

Salskrake

Småskrake

Amerikansk kopparand

Järpe

Orre spelplats

Tjäder spelplats

Rapphöna

Vaktel

Smålom H

Storlom H

Smådopping

Skäggdopping V

Gråhakedopping

Svarthakedopping

Svarthalsad dopping

Stormfågel

Storskarv

Rördrom

Gråhäger H, V

Svart stork

Vit stork

Bivråk H

Brun glada

Röd glada

Havsörn

Brun kärrhök

Blå kärrhök

Ängshök

Duvhök H

Ormvråk V

Fjällvråk  

Kungsörn

Fiskgjuse H

Tornfalk

Aftonfalk

Stenfalk

Lärkfalk

Jaktfalk

Pilgrimsfalk

Vattenrall

Småfläckig sumphöna

Mindre sumphöna

Kornknarr

Rörhöna

Sothöna H

Trana H, V

Strandskata

Mindre strandpipare

Större strandpipare

Ljungpipare H, V

Kustpipare

Tofsvipa V

Kustsnäppa

Sandlöpare

Småsnäppa

Mosnäppa

Spovsnäppa

Skärsnäppa

Kärrsnäppa

Myrsnäppa

Brushane

Dvärgbeckasin

Enkelbeckasin V

Dubbelbeckasin

Större beckasinsnäppa

Morkulla V

Rödspov

Myrspov

Småspov

Storspov H

Svartsnäppa

Rödbena

Gluttsnäppa

Grönbena H

Roskarl

Smalnäbbad simsnäppa

Kustlabb

Fjällabb

Dvärgmås

Skrattmås H  

Ringnäbbad mås

Silltrut

Gråtrut H

Havstrut

Tretåig mås

Skräntärna

Kentsk tärna

Fisktärna H

Silvertärna

Småtärna

Svarttärna

Sillgrissla

Tobisgrissla

Alkekung

Skogsduva

Ringduva V

Turkduva

Turturduva

Tornuggla  

Berguv

Fjälluggla

Hökuggla

Sparvuggla

Kattuggla H

Hornuggla

Jorduggla

Pärluggla

Nattskärra

Kungsfiskare

Biätare

Blåkråka

Härfågel

Göktyta

Spillkråka H

Vitryggig hackspett

Mindre hackspett

Tretåig hackspett

Tofslärka

Trädlärka

Sånglärka V

Berglärka

Backsvala H

Ängspiplärka V

Rödstrupig piplärka

Skärpiplärka

Vattenpiplärka

Gulärla H

Forsärla

Sädesärla V

Engelsk sädesärla

Sidensvans S

Strömstare H, S

Järnsparv V

Rödhake V  

Näktergal

Blåhake

Svart rödstjärt

Rödstjärt

Svarthakad buskskvätta

Ringtrast

Taltrast V

Rödvingetrast V  

Dubbeltrast V

Gräshoppsångare

Flodsångare

Sävsångare

Busksångare

Kärrsångare

Trastsångare

Svarthätta V

Lundsångare

Gransångare

Mindre flugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Skäggmes

Stjärtmes H

Stjärtmes kontinental ras

Sommargylling

Törnskata H

Varfågel

Nötkråka H

Smalnäbbad nötkråka

Råka

Svartkråka

Stare V

Bofink V

Bergfink H, S

Gulhämpling

Steglits

Hämpling V

Vinterhämpling

Gråsiska S

Brunsiska

Snösiska

Bändelkorsnäbb

Större korsnäbb

Rosenfink

Tallbit

Stenknäck H

Lappsparv

Snösparv

Ortolansparv

Sävsparv V

Kornsparv

 

 

 

Lista över samtliga anträffade arter (259), inkl. förrymda, samt vissa raser (6), kursiv stil i Ulricehamns kommun t.o.m 2004.

Nytillskott 2004 är amerikansk kopparand.

 

Knölsvan

Mindre sångsvan

Sångsvan

Sädgås

Tundrasädgås

Spetsbergsgås

Bläsgås

Grågås

Stripgås

Snögås

Kanadagås

Vitkindad gås

Prutgås

Rostand

Gravand

Mandarinand

Bläsand

Snatterand

Kricka

Gräsand

Stjärtand

Årta

Skedand

Brunand

Vigg

Bergand

Ejder

Alfågel

Sjöorre

Svärta

Knipa

Salskrake

Småskrake

Storskrake

Amerikansk kopparand

Järpe

Orre

Tjäder

Rapphöna

Vaktel

Fasan

Smålom

Storlom

Smådopping

Skäggdopping

Gråhakedopping

Svarthakedopping

Svarthalsad dopping

Stormfågel

Storskarv

Rördrom

Gråhäger

Svart stork

Vit stork

Bivråk

Brun glada

Röd glada

Havsörn

Brun kärrhök

Blå kärrhök

Ängshök

Duvhök

Sparvhök

Ormvråk

Fjällvråk

Kungsörn

Fiskgjuse

Tornfalk

Aftonfalk

Stenfalk

Lärkfalk

Jaktfalk

Pilgrimsfalk

Vattenrall

Småfläckig sumphöna

Mindre sumphöna

Kornknarr

Rörhöna

Sothöna

Trana

Strandskata

Mindre strandpipare

Större strandpipare

Tundrapipare sp Ljungpipare

Kustpipare

Tofsvipa

Kustsnäppa

Sandlöpare

Småsnäppa

Mosnäppa

Spovsnäppa

Skärsnäppa

Kärrsnäppa

Myrsnäppa

Brushane

Dvärgbeckasin

Enkelbeckasin

Dubbelbeckasin

Större beckasinsnäppa

Morkulla

Rödspov

Myrspov

Småspov

Storspov

Svartsnäppa

Rödbena

Gluttsnäppa

Skogssnäppa

Grönbena

Drillsnäppa

Roskarl

Smalnäbbad simsnäppa

Kustlabb

Fjällabb

Dvärgmås

Skrattmås

Ringnäbbad mås

Fiskmås

Silltrut

Gråtrut

Havstrut

Tretåig mås

Skräntärna

Kentsk tärna

Fisktärna

Silvertärna

Småtärna

Svarttärna

Sillgrissla

Tobisgrissla

Alkekung

Tamduva

Skogsduva

Ringduva

Turkduva

Turturduva

Gök

Tornuggla

Berguv

Fjälluggla

Hökuggla

Sparvuggla

Kattuggla

Hornuggla

Jorduggla

Pärluggla

Nattskärra

Tornseglare

Kungsfiskare

Biätare

Blåkråka

Härfågel

Göktyta

Gröngöling

Spillkråka

Större hackspett

Vitryggig hackspett

Mindre hackspett

Tretåig hackspett

Tofslärka

Trädlärka

Sånglärka

Berglärka

Backsvala

Ladusvala

Hussvala

Trädpiplärka

Ängspiplärka

Rödstrupig piplärka

Skärpiplärka

Vattenpiplärka

Gulärla

Forsärla

Sädesärla

Engelsk sädesärla

Sidensvans

Strömstare

Gärdsmyg

Järnsparv

Rödhake

Näktergal

Blåhake

Svart rödstjärt

Rödstjärt

Buskskvätta

Svarthakad buskskvätta

Stenskvätta

Ringtrast

Koltrast

Björktrast

Taltrast

Rödvingetrast

Dubbeltrast

Gräshoppssångare

Flodsångare

Sävsångare

Busksångare

Kärrsångare

Rörsångare

Trastsångare

Härmsångare

Ärtsångare

Törnsångare

Trädgårdssångare

Svarthätta

Lundsångare

Grönsångare

Gransångare

Lövsångare

Kungsfågel

Grå flugsnappare

Mindre flugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Svartvit flugsnappare

Skäggmes

Stjärtmes

Kontinental stjärtmes

Entita

Talltita

Tofsmes

Svartmes

Blåmes

Talgoxe

Nötväcka

Trädkrypare

Sommargylling

Törnskata

Varfågel

Nötskrika

Skata

Nötkråka

Smalnäbbad nötkråka

Kaja

Råka

Kråka

Svartkråka

Korp

Stare

Gråsparv

Pilfink

Bofink

Bergfink

Gulhämpling

Grönfink

Steglits

Grönsiska

Hämpling

Vinterhämpling

Gråsiska

Brunsiska

Snösiska

Bändelkorsnäbb

Mindre korsnäbb

Större korsnäbb

Rosenfink

Tallbit

Domherre

Stenknäck

Lappsparv

Snösparv

Gulsparv

Ortolansparv

Sävsparv

Kornsparv