Lista över samtliga anträffade arter (inkl. förrymda) samt vissa raser (kursiv stil) i Ulricehamns kommun.
 

Knölsvan

Fiskgjuse Tamduva Kärrsångare
Mindre sångsvan Tornfalk Skogsduva Rörsångare
Sångsvan Aftonfalk Ringduva Trastsångare
Sädgås Stenfalk Turkduva Härmsångare
Tundrasädgås 03 Lärkfalk Turturduva Ärtsångare

Spetsbergsgås

Jaktfalk Gök Törnsångare

Bläsgås

Pilgrimsfalk

Tornuggla

Trädgårdssångare

Grågås

Fasan

Berguv

Svarthätta

Stripgås

Vattenrall

Lappuggla

Lundsångare

Snögås

Småfläckig sumphöna

Fjälluggla

Grönsångare

Kanadagås

Mindre sumphöna

Hökuggla

Gransångare

Vitkindad gås

Kornknarr

Sparvuggla

Lövsångare

Prutgås

Rörhöna

Kattuggla

Kungsfågel

Rostand

Sothöna

Hornuggla

Grå flugsnappare

Gravand Trana

Jorduggla

Mindre flugsnappare

Mandarinand Strandskata

Pärluggla

Halsbandsflugsnappare

Bläsand Mindre strandpipare

Nattskärra

Svartvit flugsnappare

Snatterand Större strandpipare

Tornseglare

Skäggmes

Kricka Obest. tundrapipare

Kungsfiskare

Stjärtmes

Gräsand Ljungpipare

Biätare

Kontinental stjärtmes 02

Stjärtand Kustpipare Blåkråka Entita
Årta Fjällpipare Härfågel Talltita
Skedand Tofsvipa Göktyta Tofsmes
Brunand Kustsnäppa Gröngöling Svartmes
Vigg Sandlöpare Spillkråka Blåmes
Bergand Småsnäppa Större hackspett Talgoxe
Ejder Mosnäppa Vitryggig hackspett Nötväcka
Alfågel Spovsnäppa Mindre hackspett Trädkrypare
Sjöorre Skärsnäppa 02 Tretåig hackspett Sommargylling
Svärta Kärrsnäppa Tofslärka Törnskata
Knipa Myrsnäppa Trädlärka Varfågel
Salskrake Brushane Sånglärka Nötskrika
Småskrake Dvärgbeckasin Berglärka Skata
Storskrake Enkelbeckasin Backsvala Nötkråka
Amerikansk kopparand 04 Dubbelbeckasin Ladusvala Smalnäbbad nötkråka

Järpe

Större beckasinsnäppa Hussvala Kaja

Orre

Morkulla Större piplärka 06 Råka

Tjäder

Rödspov Trädpiplärka Kråka

Rapphöna

Myrspov Ängspiplärka Svartkråka

Vaktel

Småspov Rödstrupig piplärka Korp
Smålom Storspov Skärpiplärka Stare
Storlom Svartsnäppa Vattenpiplärka 03 Gråsparv
Smådopping Rödbena Gulärla Pilfink
Skäggdopping Gluttsnäppa Forsärla Bofink
Gråhakedopping Skogssnäppa Sädesärla Bergfink
Svarthakedopping Grönbena Engelsk sädesärla Gulhämpling
Svarthalsad dopping Drillsnäppa Sidensvans Grönfink
Stormfågel Roskarl Strömstare Steglits
Storskarv Smalnäbbad simsnäppa Gärdsmyg Grönsiska
Rördrom Kustlabb Järnsparv Hämpling
Silkeshäger 06 Fjällabb Rödhake Vinterhämpling
Ägretthäger 13 Dvärgmås Näktergal Gråsiska
Gråhäger Skrattmås Blåhake Brunsiska
Svart stork Ringnäbbad mås Svart rödstjärt Snösiska
Vit stork Fiskmås Rödstjärt Bändelkorsnäbb
Bivråk Silltrut Buskskvätta Mindre korsnäbb
Brun glada Gråtrut Svarthakad buskskvätta Större korsnäbb
Röd glada Havstrut Stenskvätta Rosenfink
Havsörn Tretåig mås Ringtrast Tallbit
Brun kärrhök Skräntärna Koltrast Domherre
Blå kärrhök Kentsk tärna Björktrast Stenknäck
Stäpphök Fisktärna Taltrast Lappsparv
Ängshök Silvertärna Rödvingetrast Snösparv
Duvhök Småtärna Dubbeltrast Gulsparv
Sparvhök Svarttärna Gräshoppsångare Ortolansparv
Ormvråk Sillgrissla Flodsångare Sävsparv
Fjällvråk Tobisgrissla Sävsångare Kornsparv
Kungsörn Alkekung Busksångare