Humla mader
Södra Humlamaden
Lokalbeskrivning
Mindre område med framförallt två mader av intresse. Maderna genomflyts av Ätran och därmed förekommer regelbundna översvämningar, mestadels under våren. Den södra maden har kraftigt vassbestånd och befinner sig i igenväxningsskede. Den betas dock vissa år. På den norra maden torde flest observationer göras. Den betas mera regelbundet och är en bra rastlokal i mars - maj för vadare, änder, gäss och svanar. Omgivningarna består av
 
åker-, ängs- och en del buskmarker samt skog i närheten.
Vägbeskrivning

Området ligger alldeles intill väg 46 på östra sidan om vägen, nästan mittemot Humla kyrka. Maderna ligger söder resp. norr om broarna över Ätran. Det går bra att parkera en liten bit in på vägen mot Korsryd.
I närheten
2 km sydost Trädet, passerar man tvärs över Lundby damm på vägen mot Lönern. Lundby damm uppdämdes i början av 1970-talet och hade sina glansdagar under kanske ett tiotal år. Häckning av svarthakedopping (Södra Älvsborgs första), knölsvan, kanadagås, fisktärna, trädhäckande fiskmås och kanske rödbena förekom på 70-80-talet. Numera häckar sångsvan och fågellivet är mera trivialt, men lokalen kan ändå vara värd en titt.
Till kommunkartan
Arter vid Humla mader och länkar till övriga Ulricehamnslokaler
Regelbundet ses
Häger
Sångsvan
Grågås
Kanadagås
Kricka
Gräsand
Knipa
Storskrake
Fiskgjuse
Bivråk
Ormvråk
Tornfalk
Tofsvipa
Enkelbeckasin
Skogsnäppa
Drillsnäppa
Kattuggla
Gulärla
Forsärla
Strömstare
Buskskvätta
Sävsångare
Sävsparv
Sparsamt ses
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stenfalk
Lärkfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Brushane
Gluttsnäppa
Grönbena
Gräshoppsångare
Rapporteringsarter
vid lokalen med
omnejd 2000-2003
Sädgås
Smådopping
Storskarv
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Fjällvråk
Kungsörn
Lärkfalk
Järpe
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Rörhöna
Gluttsnäppa
Berguv
Sparvuggla
Pärluggla
Göktyta
Mindre hackspett
Forsärla
Gräshoppssångare
Sävsångare
Kärrsångare
Gransångare
Varfågel
Råka
Brunsiska
Övriga fågellokaler
Böne mader
Flatasjön
Gärdsjön
Hössna mader
Knätte mader
Komosse
Lillesj.-Sv.sjön
Långegrund
Marbäck
Mogden
Prången
Ruggeboviken
Sämsjön - Södra Säm
Sörsjön
Varnum
Viesjön
Vinsarpssjön
Ömmern

Till startsidan