Långegrund

Lokalbeskrivning

Långgrund halvö i Yttre Åsunden väster om Högagärde gård. Numera kraftigt bevuxen med buskar, några trädholmar och stora starrtuvor, medan yttre delen ännu är öppen strand. Bästa besökstid är juli till oktober. Lokalen är fr. a. en höstlokal och "kräver" lågvattenstånd i Åsunden för att locka rastande vadare. Vid högvatten är lokalen ej tillgänglig och står delvis under vatten. Lokalen är god för sträckande fåglar, där ovanliga arter ibland dyker upp.
Vägbeskrivning
Nås från vägen mellan Vegby och Tvärred. Från Vegby, passera Fästeredssund och fortsätt knappt 1 km. Efter de öppna fälten går "Åsundaleden" till höger. Parkera där. Från Tvärred, passera Hulu
 
badplats, där du först ser Yttre Åsunden, och fortsätt sedan ca 400 m till "Åsundaleden". Passera tvärs över vägen på en stig ner till stranden och fortsätt åt vänster och vidare ut på Långegrund. Man kan även gå vägen snett till vänster förbi Borås Fiskeklubbs stuga och vidare ner till sjön via en träbrygga.
I närheten
Hulu badplats där man har god utblick över Yttre Åsunden. Vid Fästeredssund är det oftast öppet vatten vintertid, vilket lockar svanar, änder och sothöns.
Till kommunkartan
Arter vid Långegrund och länkar till övriga Ulricehamnslokaler
Regelbundet ses
Skäggdopping
Storskarv
Häger
Grågås
Kanadagås
Bläsand
Kricka
Gräsand
Brunand
Vigg
Knipa
Storskrake
Fiskgjuse
Större strandpipare
Tofsvipa
Småsnäppa
Kärrsnäppa
Brushane
Enkelbeckasin
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Fisktärna
Gulärla
Sävsparv
  Sparsamt ses
Storlom
Stjärtand
Skedand
Salskrake
Havsörn
Brun kärrhök
Mindre strandpipare
Kustpipare
Mosnäppa
Spovsnäppa
Dvärgbeckasin
Myrspov
Svartsnäppa
Snösparv
  Rapporteringsarter vid lokalen med
omnejd 2000-2003

Storskarv
Mindre sångsvan
Sädgås
Prutgås
Snatterand
Stjärtand
Årta
Skedand
Bergand
Alfågel
Salskrake
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Kungsörn
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Pilgrimsfalk
Strandskata
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Kustpipare
Kustsnäppa
Skärsnäppa
Småsnäppa
Spovsnäppa
Kärrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Havstrut
Sparvuggla
Mindre hackspett
Trädlärka
Berglärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Forsärla
Blåhake
Svart rödstjärt
Gransångare
Stjärtmes kontinental ras
Varfågel
Råka
Steglits
Vinterhämpling
Lappsparv
Snösparv
  Övriga fågellokaler
Böne mader
Flatasjön
Gärdsjön
Humlamaderna
Hössna mader
Knätte mader
Komosse
Lillesj.-Sv.sjön
Marbäck
Mogden
Prången
Ruggeboviken
Sämsjön - Södra Säm
Sörsjön
Varnum
Viesjön
Vinsarpssjön
Ömmern

Till startsidan