Marbäck
Bredgårdsgärdet, Marbäck
Lokalbeskrivning

Ett tämligen stort område vid Åsunden kring f. d. Åsundens station, väster om Marbäcks samhälle. Omväxlande kulturlandskap med åkrar, betesmarker, strandängar, strandskog (bl. a. Alnäset), vassrika stränder, Pineboåns utlopp i Åsunden samt järnvägsbank (numera cykelled). De flesta fåglarna ses under våren (bra lokal för de första vårfåglarna). En flitigt besökt lokal sedan början av 1960-talet, bl. a. som "undersökningsområde" för Ulricehamns
 
Fältbiologer.
Vägbeskrivning
Nås från gamla vägen (utmed sjön) mellan Ulricehamn och Marbäck. Parkering vid infarten till f. d. stationen, mittemot uppfarten till Sjögunnarsbo.
I närheten
Korpeboberg (söder om Marbäcksviken) som erbjuder en magnifik utsikt över Åsunden och är en pålitlig lokal för grönsångare. Vacker ekskog (många gamla träd) i sluttningarna nedanför Sjögunnarsbo.
Se fler bilder från Marbäck   Till kommunkartan
Arter vid Marbäck och länkar till övriga Ulricehamnslokaler
Regelbundet ses
Smålom
Skäggdopping
Storskarv
Häger
Knölsvan
Sångsvan
Grågås
Kanadagås
Bläsand
Kricka
Gräsand
Brunand
Vigg
Knipa
Storskrake
Sparvhök
Ormvråk
Fiskgjuse
Fasan
Sothöna
Trana
Ljungpipare
Tofsvipa
Enkelbeckasin
Storspov
Rödbena
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Måsfåglar
Ringduva
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Sånglärka
Ängspiplärka
Gulärla
Buskskvätta
Stenskvätta
Trastar
10-tal arter sångare
Stjärtmes
Kråkfåglar
Stare
Hämpling
Gulsparv
Sävsparv
Sparsamt ses
Storlom
Sädgås
Skedand
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Duvhök
Fjällvråk
Tornfalk
Stenfalk
Strandskata (har häckat)
Mindre strandipare
Större strandpipare
Brushane
Gluttsnäppa
Skogsduva
Berguv
Kattuggla
Mindre hackspett
Rödstrupig piplärka
Gransångare
Råka
Vinterhämpling
Lappsparv
Snösparv
Rapporteringsarter
vid lokalen med
omnejd 2000-2003
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping
Storskarv
Mindre sångsvan
Sädgås
Tundrasädgås
Stjärtand
Skedand
Bergand
Sjöorre
Salskrake
Småskrake
Järpe
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Fjällvråk
Kungsörn
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Pilgrimsfalk
Strandskata
Mindre strandpipare
Kärrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Myrspov
Småspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Dvärgmås
Silltrut
Havstrut
Tretåig mås
Skogsduva
Berguv
Sparvuggla
Kungsfiskare
Göktyta
Mindre hackspett
Trädlärka
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka
Forsärla
Näktergal
Blåhake
Rödstjärt
Ringtrast
Sävsångare
Kärrsångare
Gransångare
Varfågel
Råka
Steglits
Vinterhämpling
Brunsiska
Rosenfink
Lappsparv
Snösparv
Övriga fågellokaler
Böne mader
Flatasjön
Gärdsjön
Humlamaderna
Hössna mader
Knätte mader
Komosse
Lillesj.-Sv.sjön
Långegrund
Mogden
Prången
Ruggeboviken
Sämsjön - Södra Säm
Sörsjön
Varnum
Viesjön
Vinsarpssjön
Ömmern

Till startsidan