Mogden
Mogden med Vädersholm till höger
Lokalbeskrivning

Vid Mogden är det fr. a. området kring Vädersholm och angränsande åker- och betesmarker mellan Viskan och Vings gård som är av fågelintresse, men även den öppna sjön samt västra delen vid Viskans avlopp vid Hökerums samhälle bör avspanas. Ett område av gungflykaraktär utbreder sig väster om Vädersholm. Kan besökas under hela den isfria delen av året.

Vägbeskrivning
 
Till Vädersholm leder en mindre, skyltad väg från vägen mellan Hökerum och Timmele. Den f. d. järnvägen, numera asfalterad cykelled mellan Hökerum och Ulricehamn, löper alldeles invid sjöns södra strand. På Vädersholm finns rester av en gammal borg.
I närheten
Mot nordost ligger fyra mindre sjöar varav Bredsjön bl. a. hyser häckande storlom.
Se fler bilder från Mogden   Till kommunkartan
Arter vid Mogden och länkar till övriga Ulricehamnslokaler
Regelbundet ses
Skäggdopping
Häger
Knölsvan
Sångsvan
Grågås
Kanadagås
Kricka
Gräsand
Vigg
Knipa
Storskrake
Tofsvipa
Enkelbeckasin
Grönbena
Drillsnäppa
Skrattmås
Fiskmås
Fisktärna
Gulärla
Buskskvätta
Rörsångare
Sparsamt ses
Tornfalk
Salskrake
Hornuggla
Rödbena
Gluttsnäppa
Rapporteringsarter
vid lokalen med
omnejd 2000-2003
Svarthakedopping
Storskarv
Gravand
Årta
Skedand
Salskrake
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Fjällvråk
Lärkfalk
Strandskata
Havstrut
Kungsfiskare
Göktyta
Gransångare
Mindre hackspett
Gransångare
Övriga fågellokaler
Böne mader
Flatasjön
Gärdsjön
Humlamaderna
Hössna mader
Knätte mader
Komosse
Lillesj.-Sv.sjön
Långegrund
Marbäck
Prången
Ruggeboviken
Sämsjön - Södra Säm
Sörsjön
Varnum
Viesjön
Vinsarpssjön
Ömmern

Till startsidan