Prången
Prången
Lokalbeskrivning

Grunt, delvis igenvuxet strandområde vid Ätrans utlopp i Åsundens nordända vid Ulricehamns stad. Hårt exploaterat genom campingplats, badplatser, rekreationsområde, båthamn, fiske, utfyllnader mm.
Förr bra vadarstrand och god häckningslokal för bl. a. skäggdopping, sothöna och knölsvan. Numera främst attraktiv som rastlokal för vattenfåglar kring islossningstid, då fr. a. stora mängder måsar och trutar samlas på iskanten. Senhösten, vid lågvatten, är också en bra period. Bra stråk för trana och många andra flyttfåglar under våren.
 
Prången har studerats flitigt sedan 1960 och många ovanliga fågelarter har setts såsom större beckasinsnäppa (andra fyndet i landet) och ringnäbbad mås.
Vägbeskrivning
Nås enkelt via strandpromenaden vid Sturebadet eller från campingplatsen.
I närheten
Vistbergen, där man från kyrkans parkering kan avlyssna och ibland se berguv. Tillträde till berget reserverat för berguv under häckningstid.
Se fler bilder från Prången   Till kommunkartan
Arter vid Prången och länkar till övriga Ulricehamnslokaler
Regelbundet ses
Skäggdopping
Häger
Knölsvan
Sångsvan
Grågås
Kanadagås
Bläsand
Kricka
Gräsand
Brunand
Vigg
Knipa
Storskrake
Fiskgjuse
Sothöna
Strandskata
Större strandpipare
Enkelbeckasin
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Havstrut
Fisktärna
Kråkfåglar
Sävsångare
Rörsångare
Sävsparv
Sparsamt ses
Storskarv
Stjärtand
Skedand
Bergand
Salskrake
Brun kärrhök
Rörhöna
Mindre strandpipare
Småsnäppa
Kärrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Silltrut
Gransångare
Steglits
Rosenfink
Rapporteringsarter
vid lokalen med
omnejd 2000-2003
Svarthakedopping
Storskarv
Prutgås
Gravand
Snatterand
Stjärtand
Skedand
Salskrake
Småskrake
Brun kärrhök
Rörhöna
Strandskata
Mindre strandpipare
Småspov
Svartsnäppa
Gluttsnäppa
Havstrut
Turkduva
Berguv
Forsärla
Kärrsångare
Gransångare
Varfågel
Övriga fågellokaler
Böne mader
Flatasjön
Gärdsjön
Humlamaderna
Hössna mader
Knätte mader
Komosse
Lillesj.-Sv.sjön
Långegrund
Marbäck
Mogden
Ruggeboviken
Sämsjön - Södra Säm
Sörsjön
Varnum
Viesjön
Vinsarpssjön
Ömmern

Till startsidan