Rapporteringsarter i Ulricehamns kommun (uppdaterad 2021)

Av tradition har vi en mall över vad som bör rapporteras i fågelväg i Ulricehamns kommun. Numera rapporteras det allra mesta, och mycket mer än vad listan nedan föreskriver, direkt till Svalan av respektive observatör. Fortfarande finns det observationer  som rapporteras via hemsidans gästbok, utlagda obsböcker, mail, telefon eller brev för vidare befordran till Svalan genom fågelgruppens försorg. För den som undrar är denna lista en vägledning och en ”minimigräns” över vad som fågelgruppen vill ska rapporteras. Listan innehåller även några i fält identifierbara raser.

Förklaringar:

H = häckning och fynd i häckningsbiotop under häckningstid, V = vinterobservation, S = sommarobservation. Där inget särskilt anges rapporteras samtliga observationer. Rapportera även större antal och annat som du tycker är av intresse samt naturligtvis ”nya” arter för kommunen. Rapportera gärna även häckningsuppgifter för vanliga arter.

Anteckna art, antal, kön, ålder, datum, lokal, observatörer mm av intresse.

Arter i fet stil ska rapporteras på en särskild raritetsblankett (tillhandahålles av oss) för vidare befordran till VgOF´s rapportkommitté och ev Rk.

Jan Andersson, Anemonvägen 7, 523 33 Ulricehamn, 070-551 49 39,
januhamn@algonet.se

Jörgen Larsson, Ulricehamnsvägen 2, 523 93 Marbäck, 070-320 51 20, ansercanagicus@hotmail.com

Jan Larsson, Kullavägen 3, 523 93 Marbäck, 070-00 88 440, jl2@live.se
 

 

Knölsvan H

Brun kärrhök Dvärgmås Strömstare H, S

Mindre sångsvan

Blå kärrhök

Skrattmås H  

Järnsparv V  

Sångsvan H

Ängshök

Ringnäbbad mås

Rödhake V  

Sädgås

Duvhök H

Silltrut

Näktergal

Tundrasädgås

Ormvråk V

Gråtrut H

Blåhake

Spetsbergsgås

Fjällvråk  

Havstrut

Svart rödstjärt

Bläsgås

Kungsörn

Tretåig mås

Rödstjärt

Grågås H

Fiskgjuse H

Skräntärna

Svarthakad buskskvätta

Stripgås

Tornfalk

Kentsk tärna

Ringtrast

Snögås

Aftonfalk

Fisktärna H

Taltrast V

Vitkindad gås

Stenfalk

Silvertärna

Rödvingetrast V  

Prutgås

Lärkfalk

Småtärna

Dubbeltrast V

Rostand

Jaktfalk

Svarttärna

Gräshoppsångare

Gravand

Pilgrimsfalk

Sillgrissla

Flodsångare

Mandarinand

Vattenrall

Tobisgrissla

Sävsångare

Bläsand S, V

Småfläckig sumphöna

Alkekung

Busksångare

Snatterand

Mindre sumphöna

Skogsduva

Kärrsångare

Kricka H, V

Kornknarr

Ringduva V

Trastsångare

Stjärtand

Rörhöna

Turkduva

Svarthätta V

Årta

Sothöna H

Turturduva

Lundsångare

Skedand

Trana H, V

Tornuggla   Gransångare

Brunand H, V

Strandskata

Berguv

Mindre flugsnappare

Vigg H, V

Mindre strandpipare

Fjälluggla

Halsbandsflugsnappare

Bergand

Större strandpipare

Hökuggla

Skäggmes

Amerikansk kopparand

Ljungpipare H, V

Sparvuggla

Stjärtmes H

Ejder

Fjällpipare

Kattuggla H Stjärtmes kontinental ras

Alfågel

Kustpipare

Hornuggla

Sommargylling

Sjöorre

Tofsvipa V

Jorduggla

Törnskata H

Svärta

Kustsnäppa

Pärluggla

Varfågel

Salskrake

Sandlöpare

Nattskärra

Nötkråka H

Småskrake

Småsnäppa

Kungsfiskare

Smalnäbbad nötkråka

Järpe

Mosnäppa

Biätare

Råka

Orre spelplats

Spovsnäppa

Blåkråka

Svartkråka

Tjäder spelplats

Skärsnäppa

Härfågel

Stare V

Rapphöna

Kärrsnäppa

Göktyta

Bofink V

Vaktel

Myrsnäppa

Spillkråka H

Bergfink H, S

Smålom H

Brushane

Vitryggig hackspett

Gulhämpling

Storlom H

Dvärgbeckasin

Mindre hackspett

Steglits

Smådopping

Enkelbeckasin V

Tretåig hackspett

Hämpling V

Skäggdopping V

Dubbelbeckasin

Tofslärka

Vinterhämpling

Gråhakedopping

Större beckasinsnäppa

Trädlärka

Gråsiska S

Svarthakedopping

Morkulla V

Sånglärka V

Brunsiska

Svarthalsad dopping

Rödspov

Berglärka

Snösiska

Stormfågel

Myrspov

Backsvala H

Bändelkorsnäbb

Storskarv

Småspov

Större piplärka

Större korsnäbb

Rördrom

Storspov H

Ängspiplärka V

Rosenfink

Silkeshäger

Svartsnäppa

Rödstrupig piplärka

Tallbit

Gråhäger H, V

Rödbena

Skärpiplärka

Stenknäck H

Svart stork

Gluttsnäppa

Vattenpiplärka

Lappsparv

Vit stork

Grönbena H

Gulärla H

Snösparv

Bivråk H

Roskarl

Forsärla

Ortolansparv

Brun glada

Smalnäbbad simsnäppa

Sädesärla V

Sävsparv V

Röd glada

Kustlabb

Engelsk sädesärla

Kornsparv

Havsörn

Fjällabb

Sidensvans S