Sämsjön - Södra Säm

Lokalbeskrivning
Mitt på Sämsjöns östra sida rinner Sämån ut i ett sankt strandområde med frodig strandvegetation, buskmarker, trädpartier och med en bred vassbård mot sjön. Söder om själva utloppet finns en lång hamnpir (bästa obspunkt) som medger god utblick över vassområdena och stora delar av sjön. Lokalen har under senare år varit bristfälligt bevakad, men potentialen är god (se artlistorna).
 

 Bästa besökstid är vår-försommar, men övriga tider kan nog bjuda på överraskningar. Fler besök anmodas för att ge oss mer kunskap om fågelförekomsten här!
Vägbeskrivning
Från vägen mellan Vegby och Gällstad tag av söderut mot Månstad. Sämån korsar vägen efter ca 1,5 km. Sämåns mynning och båtplats nås via Bosgården/kyrkoruinen strax före bron över ån (osäkert om det är tillåtet att köra bil ända fram), medan hamnpiren nås via en bred, klippt stig (avstängd med en kedja) några hundra meter söder om bron. Parkeringsmöjligheterna är inte särskilt goda, men lite utrymme finns intill åkervägen mittemot stigen till hamnpiren och där vägen är extra bred närmare bron.
I närheten
Mellan avtagsvägen mot Månstad och Gällstad samhälle ligger Gällstads avloppsreningsdammar (skylt vid vägen). Det är två större samt en mindre damm, kraftigt igenvuxna med främst gäddnate, strax intill Sämån. Med lite tur kan här ses smådopping (har häckat) och rörhöna. Kricka, gräsand, knipa (många kullar), sothöna, skogsssnäppa och forsärla ses regelbundet.

Se fler bilder från Sämsjön - Södra Säm   Till kommunkartan
Arter vid Sämsjön - Södra Säm och länkar till övriga Ulricehamnslokaler
Regelbundet ses
Smålom
Storlom
Skäggdopping
Gråhäger
Knölsvan
Sångsvan
Grågås
Kanadagås
Kricka
Gräsand
Knipa
Storskrake
Fiskgjuse
Sothöna
Trana
Enkelbeckasin
Skogssnäppa
Drillsnäppa
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Fisktärna
Gulärla
Buskskvätta
Sävsångare
Rörsångare
Härmsångare
Sävsparv
Sparsamt ses T=tillfälligt
Storskarv
Bläsand
Snatterand T
Skedand
Vigg
Brunand
Sjöorre T
Svärta T
Bivråk
Brun kärrhök (häckn. -04)
Blå kärrhök T
Ängshök T
Lärkfalk
Vattenrall T
Småfläckig sumphöna T
Strandskata T
Dubbelbeckasin T
Svartsnäppa T
Grönbena
Dvärgmås
Silltrut
Havstrut
Tretåig mås T
Silvertärna
Småtärna T
Svarttärna T
Nattskärra T
Mindre hackspett
Gräshoppssångare T
Flodsångare T
Kärrsångare T
Skäggmes T
Stjärtmes
Sommargylling T
Rapporteringsarter
vid lokalen med
omnejd 2000-2003
Alfågel
Strandskata
Fiskgjuse
Smålom
Grågås
Ormvråk V
Fisktärna
Övriga fågellokaler
Böne mader
Flatasjön
Gärdsjön
Humlamaderna
Hössna mader
Knätte mader
Komosse
Lillesj.-Sv.sjön
Långegrund
Marbäck
Mogden
Prången
Ruggeboviken
Sörsjön
Varnum
Viesjön
Ömmern

Till startsidan